28july

pr
Fort Surasakmontri Hospital Model
 opd
24
p11
checkup
อ่านต่อ..
 S64ต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
    พลตรีกิตติศักดิ์   แม้นเหมือน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ ให้การต้อนรับ พลเอก สาธิต  พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในโอกาสเดินทางมาสักการะและบวงทรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 22 ก.ย.59
อ่านต่อ..
 s37เทิดเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ
    พันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายฯ ร่วมจัดงานเทิดเกียรติ  แสดงมุทิตาจิตแด่กำลังพลผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการตามโครงการ รวมทั้งลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 สังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จำนวน 17 นาย ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 21 ก.ย.59
อ่านต่อ..
S56 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย" มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  ยอดผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 120 ราย  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซางลำพูน วันที่  21 ก.ย.59
อ่านต่อ..
IMG_7581 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักเรียนพลเสนารักษ์     
    พันเอกอรรณพ   ธรรมลักษมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักเรียนพลเสนารักษ์  หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์     ประเภท 8 สัปดาห์  รุ่นปี 2559  จากหน่วย ม.พัน 10 ,ม.พัน 15 ,ร.17 พัน 2 ,ร.17 พัน 4 ,ป. พัน 17 ,โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองฯ ,โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ,ค่ายประตูผา ออกฝึกภาคสนาม การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บทางยุทธวิธี ณ อ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง วันที่  16 ก.ย.59
อ่านต่อ..
IMG_7430 บรรยายวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ดื้อยา"   
    พันเอกอรรณพ   ธรรมลักษมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดบรรยายวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล  เรื่อง  "การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ดื้อยา"   โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง รมณีย์  ชัญวาฤทธิ์ อาจารย์หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุม 2 วันที่  14 ก.ย.59
อ่านต่อ..
IMG_7406 สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ และการพัฒนาจิต  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกอรรณพ   ธรรมลักษมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม "พัฒนาจิต เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งใจ และกาย "  ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกระดับ  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฟังการบรรยายธรรมและเจริญสมาธิ  พร้อมรับการอบรมเรื่องระเบียบวินัยและอุดมการณ์ทางทหาร ณ ห้องประชุม 1 วันที่  14 ก.ย.59
อ่านต่อ..
 IMG_2475"คนดีศรีสุรศักด์ฯ" ตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม  
    พันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี มอบรางวัล "คนดีศรีสุรศักด์ฯ" ตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ความมีน้ำใจ  ให้แก่กำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่สร้างคุณความดีและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร จำนวน 2 นาย
 
1. พันโทเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์
 
2. นายศรีทน  ใจอินปั๋น
ณ ห้องประชุม 1 วันที่  1 ก.ย.59
อ่านต่อ..
 134939ต้อนรับรองผู้อำนวยการและแสดงความยินดี 
    พันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดพิธีต้อนรับ พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนใหม่ และแสดงความยินดีกำลังพล 
1.พันตรีพิพิธ  บุรัสการ ปรับย้ายไปรับราชการ ตำแหน่งศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2.ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการกลาโหม พลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย
    - ว่าที่ร้อยตรีพรสุดา   จันทร์ณรงค์
    - ว่าที่ร้อยตรีศศิประภา  ขันแก้ว
ณ ห้องประชุม 1 วันที่  1 ก.ย.59
อ่านต่อ..
 133547แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ และพันโทเลอปรัชญ์  มังกรกนกพงศ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในวันแนะแนวอาชีพ "โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ เพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง และงานแนะแนวโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง วันที่  31 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 133420รับรางวัลประกาศเกียรติคุณส้วมยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณส้วมยอดเยี่ยมและสุดยอดส้วม ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ที่หน่วยงานได้ดำเนินการพัฒนาส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ระดับประเทศ (HAS) มอบโดยท่านสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมรักษ์องค์กรการ อาคารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่  31 ส.ค.59
อ่านต่อ..
133388 รับมอบเงินสนับสนุน งานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 25
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ รับมอบเงินสนับสนุน จากงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 โดยท่านสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมรักษ์องค์กรการ อาคารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง วันที่  31 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 60420ตรวจเยี่ยมการฝึกจากหน่วยสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ต้อนรับพันเอกสมเกียรติ  มานะชีวกุล และชุดตรวจสอบการฝึกหน่วยสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อรับการประเมินผลการฝึกนักเรียนพลเสนารักษ์  หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์ ประเภท 8 สัปดาห์ ในห้วงที่ผ่านมา   ห้องประชุม 2 วันที่  30 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_0967มหกรรมรณรงค์กิจกรรม  IC 
    พันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรณรงค์กิจกรรม  IC  ของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยพันเอกหญิง นภสมร  ธรรมลักษมี  มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายผู้มารับบริการ รวมทั้งเดินรณรงค์การล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่าง ๆ  ส่วนภาคบ่ายเป็นกิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น IC และการบรรยายวิชาการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยคุณลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ หัวหน้ากลุ่มงาน IC โรงพยาบาลลำปาง วันที่  25 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 207106รางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นทางทหารกองทัพบกประจำปี 2559
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ  เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหลักการ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่นทางทหารประจำปี 2559  วันภูมิปัญญานักรบไทย  ผลงานแอพพลิเคชั่นหมอประจำตัว (Your Doctor Application) จาก พลเอกพิสิทธิ์  สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก  ออกแบบและพัฒนาโดย พันโทเลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  และทีมพัฒนา จัดงานโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ณ สโมสรทหารบก วันที่  24 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 IMG_0037โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลคุณธรรม 
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานงาน "ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลคุณธรรม" เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาล มีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงาน บนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด  นำพาองค์กรไปสู่จุดหมายได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1  วันที่  16 ส.ค.59
อ่านต่อ..
IMG_9924 มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2559  แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี 59 ทุน และทุนสนับสนุนการศึกษา 83 ทุน  รวมจำนวน 142 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1  วันที่  9 ส.ค.59
อ่านต่อ..
 2780เตรียมความพร้อม Medical Emergency Response Team : MERT  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิ ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
IMG_6536 

โครงการดนตรีในสวน จิตอาสา    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในสวน จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล  ร่วมสร้างสุขภาพใจด้วยเสียงเพลง "เพื่อใจเป็นสุข กายเป็นสุข"  ทุกวันราชการ เวลา 0900 - 1200 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

อ่านต่อ..

 dm

 surasak

ข่าวรับสมัครงาน 
1. งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
    จำนวน 1 อัตรา  อ่านประกาศ 

pr1

checkup

อ่านต่อ..

 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 aec1 ความร่วมมือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน aec5 Asean Economics Community

อ่านต่อ..
 currency-thaiเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
อ่านต่อ..
pr2

 ลำดับ             รายการ ครั้งที่   ราคากลาง   หมายเหตุ
 1.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin alfa
lnjection 4000 I.U.
1/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 2.รายการซื้อยาสำหรับผู้ป่วยจำนวน 4 รายการ
โดยวิธีพิเศษ พ.00001/57
2/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย
 3.สอบราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa
Recombinant Human 4000 Units
/0.4ml
3/57 บัญชีรายละเอียด บัญชีแนบท้าย

     gpf1