opd
24
p11
checkup
อ่านต่อ..
 timeline_20180307_174120เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง
    พลตรีสุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานตรวจความพร้อมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ประจำปี 2561 โดยการบูรณาการ การทำงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำปาง   ภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในจังหวัด พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทีมแพทย์เผชิญเหตุ  (MERT) สาธิตการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ สนามพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มณฑลทหารบกที่ 32   วันที่ 7 มี.ค.61
อ่านต่อ..
 230563โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  
    พลตรีสุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เสนาสนเทศกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี "โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ " เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักอินทรีย์บริโภค ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกเพื่อลดความสูญเปล่าและยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ห้องประชุม 1   วันที่  5  ก.พ.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 230195ต้อนรับผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพไทย 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  ให้การต้อนรับ พลโทหญิงกมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพไทยพร้อมคณะ เข้ารับฟังการสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้แนวทางการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  ณ ห้องประชุม 2   วันที่  5  ก.พ.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
IMG_6785 มหกรรมสุขภาพ World Cancer Day
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรมและนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีในงาน "มหกรรมสุขภาพ World Cancer Day" โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง
อ่านต่อ..
0039 มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ฝ่ายการพยาบาล
    พันเอกหญิงฉัตรสุดา  จิตสมจินต์  หัวหน้ากองการพยาบาลพร้อมทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทางการพยาบาล ประจำปี 2561  ให้กับบุคลากรฝ่ายการพยาบาลที่ประกอบคุณความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ณ ห้องประชุม 1   วันที่  2  ก.พ.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 IMG_6806พิธีเปิดการฝึกปฏิบัติงานนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์      
    พันเอก ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 21  จำนวน 10 นาย ห้วงการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย   วันที่ 1 ก.พ.61 - 23 ก.พ.61   ณ ห้องประชุม 2  วันที่ 2 ก.พ.61 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 timeline_20180123_150026ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุน กองบังคับการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน  โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน  ให้กับประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตบ้านแม่ป้อกใน  หมู่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีผู้มารับบริการจำนวน 40 ราย  วันที่  23  ม.ค.61   ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 30053โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ออกให้การตรวจสุขภาพกาย ,สุขภาพจิตให้กับกำลังพลในพื้นที่และสร้างเสริมความรู้ให้สามารถดูแลตนเองทั้งยามปกติและในสนาม รวมทั้งให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน ที่พักอาศัยในหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-พม่า  พื้นที่รับผิดชอบ ฐานปฏิบัติการบ้านจ่าโบ่ กองร้อยทหารราบที่ 1732 บ้านจ่าโบ่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับประชาชน วันที่  21-22 ม.ค.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 20076อบรมเชิงปฏิบัติการ  "Customer centricity"   
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    หัวข้อ  "Customer centricity"   โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก   ดำรงกิจชัยพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย    ณ ห้องประชุม 1 วันที่  16 ม.ค.61  ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
213174 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 
    พลตรีสุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561    โดยมีโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  หน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การวาดภาพระบายสี การร่วมแข่งขันเกมส์  ตลอดจนแจกของขวัญให้กับบุตรข้าราชการ และเด็กๆ ที่มาร่วมงานทุกคน   ณ สนามพิทธยุทธยรรยงค์ ศูนย์กีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  13 ม.ค. 61 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 0044ซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยกลุ่มชน
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จัดซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยกลุ่มชน ประจำปี 2560 โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเกิดสถานการณ์ เหตุระเบิด คลัง สป.5  มทบ.32  มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก  เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขอื่น ๆ ในจังหวัดลำปาง   และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับอุบัติภัยกลุ่มชนช่วงเทศกาล วันที่  26 ธ.ค.60
อ่านต่อ..
timeline_20171204_124200 ทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศล  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทางการแพทย์ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  การรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มแบบจีนให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันชาติ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โบราณสถานกู่ช้าง-กู่ม้า  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่  4 ธ.ค.60 
อ่านต่อ..
 IMG_2727รับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทาน
    พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานพิธีรับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับหน่วยทหาร เพื่อนำไปเพาะปลูก ขยายพันธุ์ และส่งเสริมให้กำลังพลปลูกผักอินทรีย์บริโภค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  ณ ห้องประชุม 1  วันที่  9 พ.ย.60 ภาพ : งานกิจกรรมพิเศษ ร.พ.ค่ายฯ
อ่านต่อ..
 2780เตรียมความพร้อม Medical Emergency Response Team : MERT  
    พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ จัดซ้อมแผนการการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางน้ำ และการส่งต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมปฎิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (MERT) รองรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตติยภูมิ ในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการอื่นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ณ อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
อ่านต่อ..
IMG_6536 

โครงการดนตรีในสวน จิตอาสา    
    พลตรีวิจักขฐ์  สิริบรรสพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีในสวน จิตอาสา โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้ป่วยและญาติ ร่วมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ได้ผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล  ร่วมสร้างสุขภาพใจด้วยเสียงเพลง "เพื่อใจเป็นสุข กายเป็นสุข"  ทุกวันราชการ เวลา 0900 - 1200 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

อ่านต่อ..
pr1

 dm

 surasak

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ชั้น 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง อ่านประกาศ  
2. งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
    จำนวน 1 อัตรา ติดต่อ โทร 054-839305 ต่อ 6210 ในวันเวลาราชการ

pr2

      วันที่                         รายการ     ราคากลาง
 28 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00695(61) บัญชีรายละเอียด
 27 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00679(61) บัญชีรายละเอียด
 28 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00675(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00629(61) บัญชีรายละเอียด
 26 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00671(61) บัญชีรายละเอียด
 22 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00670(61) บัญชีรายละเอียด
 22 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00668(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00661(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00660(61) บัญชีรายละเอียด
 20 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00658(61) บัญชีรายละเอียด
 19 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  เลขที่DS00134(61) บัญชีรายละเอียด
 16 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00645(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00651(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00655(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00652(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00648(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00647(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00635(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00633(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00628(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00621(61) บัญชีรายละเอียด
 15 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00620(61) บัญชีรายละเอียด
 14 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00609(61) บัญชีรายละเอียด
 9 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00604(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เลขที่ND00061(61) บัญชีรายละเอียด
 9 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00600(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เลขที่LB00065(61) บัญชีรายละเอียด
 8 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00590(61) บัญชีรายละเอียด
 2 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00584(61) บัญชีรายละเอียด
 2 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00576(61) บัญชีรายละเอียด
 5 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00588(61) บัญชีรายละเอียด
 6 ก.พ.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00567(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00558(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00548(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00543(61) บัญชีรายละเอียด
 24 ม.ค.61 ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เลขที่00542(61) บัญชีรายละเอียด

อ่านต่อ..
     gpf1