เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับ ชื่อเรื่อง ไฟล์ วันที่ โดย
1 DS001/66-DS012/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS001-DS012.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
2 0009-0030.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0009-0030.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
3 0031-0045.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0031-0045.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
4 0047-0072.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0047-0072.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
5 0079-0099.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0079-0099.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
6 0102-0111.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0102-0111.66.pdf 10/10/2565 กองเภสัชกรรม
7 0121-0126.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0121-0126.66.pdf 11/10/2565 กองเภสัชกรรม
8 0127.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0127.66.pdf 12/10/2565 กองเภสัชกรรม
9 0133.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0133.66.pdf 17/10/2565 กองเภสัชกรรม
10 DS021.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS021.66.pdf 25/10/2565 กองเภสัชกรรม
11 0162.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0162.66.pdf 26/10/2565 กองเภสัชกรรม
12 0147-0150.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0147-0150.66.pdf 21/10/2565 กองเภสัชกรรม
13 0166-0169.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0166-0169.66.pdf 27/10/2565 กองเภสัชกรรม
14 0170-0175.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0170-0175.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
15 0179-0184.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0179-0184.66.pdf 31/10/2565 กองเภสัชกรรม
16 0194.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0194.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
17 0196-0207.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0196-0207.66.pdf 04/11/2565 กองเภสัชกรรม
18 0214-0223.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0214-0223.66.pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
19 0209-0210.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0209-0210.66.pdf 07/11/2565 กองเภสัชกรรม
20 0240-0249.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0240-0249.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
21 0274.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0274.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
22 0278.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0278.66.pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
23 0292.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0292.66.pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
24 0311.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0311.66.pdf 21/11/2565 กองเภสัชกรรม
25 0254-0271.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0254-0271.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
26 0286-0291.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0286-0291.66.pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
27 0298-0305.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0298-0305.66.pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
28 DS035.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS035.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
29 1314-1321.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1314-1321.65.pdf 01/08/2565 กองเภสัชกรรม
30 1323-1325.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1323-1325.65.pdf 02/08/2565 กองเภสัชกรรม
31 1328-1333.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1328-1333.65.pdf 03/08/2565 กองเภสัชกรรม
32 1335-1336.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1335-1336.65.pdf 04/08/2565 กองเภสัชกรรม
33 1337-1345.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1337-1345.65.pdf 05/08/2565 กองเภสัชกรรม
34 1346-1360.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1346-1360.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
35 1361-1364.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1361-1364.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
36 1366-1373.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1366-1373.65.pdf 10/08/2565 กองเภสัชกรรม
37 1379-1389.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1379-1389.65.pdf 11/08/2565 กองเภสัชกรรม
38 1404.1.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1404.1.65.pdf 24/08/2565 กองเภสัชกรรม
39 DS022-DS033.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS022-DS033.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
40 1416.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1416.65.pdf 26/08/2565 กองเภสัชกรรม
41 1435.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1435.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
42 1438.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1438.65.pdf 31/08/2565 กองเภสัชกรรม
43 1453-1464.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1453-1464.65.pdf 02/09/2565 กองเภสัชกรรม
44 1465-1472.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1465-1472.65.pdf 05/09/2565 กองเภสัชกรรม
45 1473.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1473.65.pdf 06/09/2565 กองเภสัชกรรม
46 1474-1478.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1474-1478.65.pdf 07/09/2565 กองเภสัชกรรม
47 1480-1486.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1480-1486.65.pdf 08/09/2565 กองเภสัชกรรม
48 1487-1488.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1487-1488.65.pdf 09/09/2565 กองเภสัชกรรม
49 1490-1494.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1490-1494.65.pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
50 1495.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1495.65.pdf 15/09/2565 กองเภสัชกรรม
51 1497.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1497.65.pdf 19/09/2565 กองเภสัชกรรม
52 1500-1503.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1500-1503.65.pdf 22/09/2565 กองเภสัชกรรม
53 0001-0012.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0001-0012.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
54 0014-0027.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0014-0027.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
55 0034-0043.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0034-0043.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
56 0046-0064.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0046-0064.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
57 0065-0073.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0065-0073.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
58 0074-0091.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0074-0091.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
59 0092-0101.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0092-0101.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
60 0103-0116.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0103-0116.66.pdf 10/10/2565 กองเภสัชกรรม
61 0117-0120.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0117-0120.66.pdf 11/10/2565 กองเภสัชกรรม
62 0128-0129.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0128-0129.66.pdf 12/10/2565 กองเภสัชกรรม
63 0130-0132.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0130-0132.66.pdf 17/10/2565 กองเภสัชกรรม
64 0134-0138.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0134-0138.66.pdf 19/10/2565 กองเภสัชกรรม
65 0139-0151.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0139-0151.66.pdf 21/10/2565 กองเภสัชกรรม
66 0152-0157.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0152-0157.66.pdf 25/10/2565 กองเภสัชกรรม
67 0158-0165.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0158-0165.66.pdf 26/10/2565 กองเภสัชกรรม
68 0168.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0168.66.pdf 27/10/2565 กองเภสัชกรรม
69 0176-0177.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0176-0177.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
70 0181-0185.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0181-0185.66.pdf 31/10/2565 กองเภสัชกรรม
71 0186-0195.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0186-0195.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
72 0198-0208.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0198-0208.66.pdf 04/11/2565 กองเภสัชกรรม
73 0213-0235.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0213-0235.66.pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
74 0237-0253.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0237-0253.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
75 0257.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0257.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
76 0273.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0273.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
77 DS182.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS182.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
78 DS183.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS183.65.pdf 09/08/2565 กองเภสัชกรรม
79 DS184-186.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS184-186.65.pdf 15/08/2565 กองเภสัชกรรม
80 DS187-189.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS187-189.65.pdf 23/08/2565 กองเภสัชกรรม
81 DS190.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS190.65.pdf 25/08/2565 กองเภสัชกรรม
82 DS191-197.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS191-197.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
83 DS198-199.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS198-199.65.pdf 07/09/2565 กองเภสัชกรรม
84 DS200.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS200.65.pdf 09/09/2565 กองเภสัชกรรม
85 DS201.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS201.65.pdf 12/09/2565 กองเภสัชกรรม
86 DS202.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS202.65.pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
87 DS204.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS204.65.pdf 15/09/2565 กองเภสัชกรรม
88 DS205-207.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS205-207.65.pdf 20/09/2565 กองเภสัชกรรม
89 DS002-014.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS002-DS014.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
90 DS015-018.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS015-DS018.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 263/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1448-1450(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา01448-1450(65).pdf 01/09/2565 กองเภสัชกรรม
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1315,1317(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1315,1317(65).pdf 01/08/2565 กองเภสัชกรรม
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1452-1463(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1452-1463(65).pdf 02/09/2565 กองเภสัชกรรม
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1322,1324,1326(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1322,1324,1326(65).pdf 02/08/2565 กองเภสัชกรรม
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1327,1334(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1327,1334(65).pdf 03/08/2565 กองเภสัชกรรม
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1347,1352,1355,1356,1357(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1347,1352,1355,1356,1357(65).pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1365,1367,1369,1371,1372,1374(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1365,1367,1369,1371,1372,1374(65).pdf 10/08/2565 กองเภสัชกรรม
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1375-1390(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1375-1390(65).pdf 11/08/2565 กองเภสัชกรรม
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1489,1492,1493(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1489,1492,1493(65).pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1391-1400(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1391-1400(65).pdf 22/08/2565 กองเภสัชกรรม
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1401-1407(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1401-1407(65).pdf 24/08/2565 กองเภสัชกรรม
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1408-1426(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1408-1426(65).pdf 26/08/2565 กองเภสัชกรรม
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1427-1434(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1427-1434(65).pdf 29/08/2565 กองเภสัชกรรม
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1436,1437(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1436,1437(65).pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1439-1447(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา1439-1447(65).pdf 31/08/2565 กองเภสัชกรรม
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1468(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1468.pdf 05/09/2565 กองเภสัชกรรม
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1338(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1338.pdf 05/08/2565 กองเภสัชกรรม
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1479(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1479.pdf 08/09/2565 กองเภสัชกรรม
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1496(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1496.pdf 16/09/2565 กองเภสัชกรรม
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1498(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1498.pdf 19/09/2565 กองเภสัชกรรม
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1499(65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1499.pdf 21/09/2565 กองเภสัชกรรม
113 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด3/3) ประกาศผู้ชนะ จ.45.3-65 จ้าง 26 ก.ย. 65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
114 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 265-65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
115 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟเอกซเรย์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 288.1-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
116 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมระบบไฟเอกซเรย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 288.1-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
117 จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 135-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
118 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร15ป้าย ประกาศผู้ชนะ 152-65 จ้าง 19 ก.ย. 65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
119 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง20รายการ ประกาศผู้ชนะ 268.1-65 ซื้อ 15 ส.ค. 65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
120 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 271-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
121 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 18 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 270.1-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
122 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 297.1-65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
123 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง1รายการ ประกาศผู้ชนะ 267-65 ซื้อ 8 ส.ค. 65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
124 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์9รายการ ประกาศผู้ชนะ 24-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
125 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 7 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 269-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
126 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน17รายการ ประกาศผู้ชนะ 23-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
127 จ้างทำตู้วางหนังสือ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 130-65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
128 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 294-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
129 ซื้อนมผงสำหรับเด็กทารก 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.115-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
130 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 290-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
131 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน18รายการ ประกาศผู้ชนะ 38-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
132 ซื้อถังดับเพลิง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 289-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
133 ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 ใบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 291-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
134 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 144-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
135 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 143-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
136 ซื้อสป.สิ้นเปลือง 118 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 272-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
137 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ ประกาศผู้ชนะ 43-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
138 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ1เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.20-66 จ้าง 28 พ.ย. 65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
139 จ้างทำตรายาง2รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 33-66 จ้าง 1 ธ.ค. 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
140 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ6รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 70-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
141 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดDOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น1เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 71-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
142 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน19รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 80-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
143 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 44 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 276.1-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
144 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 274-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
145 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 136-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
146 ซื้อชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ107-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
147 ซื้อชุดดูุดเสมหะชนิดติดผนัง 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.105-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
148 จ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 147.1-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
149 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 151-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
150 ซื้อกล่องตุนออกซิเจนสำหรับเด็ก 2 อัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.30-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
151 ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 74-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
152 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 73-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
153 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 72-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
154 แผ่นกรองอากาศ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 56-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
155 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 55-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 42.1-66.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
157 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 32-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
158 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
160 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 7 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28-66.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
161 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29-66.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
162 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28-66 งบอุดหนุน.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7.1-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
164 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 52-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
165 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 50-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
166 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศและวัดคุณภาพระบบปรับอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ (ทั้งระบบ) 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 37-66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
167 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 44-66.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
168 ซื้อรถเข็นนั่ง 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.20-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
169 ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.22-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
170 ซื้อไมโครเวฟ2เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 81-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
171 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์6รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 82-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
172 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 84-66 ซื้อ 13 ธ.ค. 65.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
173 น้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 198.1-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
174 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3) ประกาศ จ.35-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
175 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2 รายการ ประกาศ 202-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
176 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ประกาศ 203.1-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
177 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 306/26 ประกาศ 106-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
178 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ38เครื่อง(ครั้งที่ 1) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 39-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
179 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ ประกาศ 200-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
180 ซื้อชุดปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ซักรีด 5 ตัว ประกาศ 201-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
181 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ประกาศ 108-65 จ้าง 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
182 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ ประกาศ 207-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
183 ซื้อเครื่องมือช่าง 14 รายการ ประกาศ 211-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
184 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ ประกาศ 213-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
185 จ้างซ่อมชุดรับแขก 2 ชุด ประกาศ 110-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
186 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 9 รายการ ประกาศ 212-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
187 จ้าง ซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.22-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
188 จ้างตัดสติกเกอร์จุดคัดกรอง 1 รายการ ประกาศ 111-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศ 214-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
190 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 18 รายการ ประกาศ 215-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
191 จ้างซ่อมชุดรับแขกและอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อพร้อมหุ้มเบาะ ประกาศ 112-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
192 ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม 1 รายการ ประกาศ ซ.85-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
193 จ้างซ่อมหัวปรับแรงดันของชุดรัดห้ามเลือด 1 ชุด ประกาศ จ.39-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
194 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ ประกาศ 216-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
195 ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ 1 รายการ ประกาศ 217-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
196 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ประกาศ ซ.87-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
197 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.88-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
198 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 147 รายการ ประกาศ 220-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
199 ซื้อวัสดใช้ในสำนักงาน 32 รายการ ประกาศ 220.1-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
200 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ประกาศ 216.1-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
201 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน ประกาศ ซ.90-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
202 จ้างทำสติกเกอร์เคลือบด้านติดพลาสวูด 1 ชิ้น ประกาศ 115-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
203 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 216.2-65 ซื้อ 15 มิ.ย.65.pdf 15/06/2565 พาลาธิการ
204 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 116-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
205 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ประกาศ 222-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
206 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ ประกาศ 221-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
207 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง ประกาศ จ.31.3-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
208 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 225.1-65 ซื้อ 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
209 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด1/3) ประกาศ จ.36.1-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
210 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ (เจลล้างมือ) ประกาศ 224-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
211 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก ประกาศผู้ชนะ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย. 65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
212 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน4รายการ ประกาศผู้ชนะ 238-65 ซื้อ 8 ก.ค. 65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเสียง 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 83-66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
214 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31.1-66.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
215 จ้างทำตรายาง 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 38-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
216 ซื้อสติกเกอร์ปริ้นท์รายชื่อผู้ป่วย 1 รายการ ประกาศ 228-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
217 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ ประกาศ 229-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
218 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ ประกาศ 230-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
219 ซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า 1 ชุด ประกาศ ซ.91-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
220 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ ประกาศ 232-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
221 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ ประกาศ 232.1-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
222 จ้างสูบสิ่งปฎิกูล ประกาศ 120-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
223 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสำนักงาน 27 รายการ ประกาศ 233-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
224 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 1 รายการ ประกาศ 235-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
225 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3) ประกาศ จ.41-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 15 รายการ ประกาศ 236-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
227 ซื้อพัดลมโคจร 2 รายการ ประกาศ 240-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
228 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ ประกาศ 241-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
229 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 รายการ ประกาศ 123-65 จ้าง 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
230 ซื้อะไหล่ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 ชุด ประกาศ ซ.93-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
231 ซื้อโคมไฟส่องตรวจ 1 รายการ ประกาศ ซ.94-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
232 ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ ผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 27/12/2565 พาลาธิการ
233 ประกาศเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์.pdf 27/12/2565 พาลาธิการ
234 ประกาศเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (1) ประกาศผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ (1).pdf 27/12/2565 พาลาธิการ
235 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง ประกาศ ซ.95-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
236 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 20 รายการ ประกาศ 242-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
237 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 รายการ ประกาศ ซ.96-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
238 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ ประกาศ 244-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
239 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง ประกาศ 246-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
240 ซื้อที่นอนแบบตอนเดียว 5 ผืน ประกาศ 247-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
241 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ประกาศ 248-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
242 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ ประกาศ 245-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
243 ซื้อกระบอกออกซิเจนแบบปรับได้ 1 รายการ ประกาศ ซ.97-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
244 ซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด 3 รายการ ประกาศ 241.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
245 ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 อัน ประกาศ ซ.98-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
246 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ ประกาศ 250.1-65 ซื้อ 25 ก.ค.65 .pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
247 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 126-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
248 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อแบบไอน้ำ 1 เครื่อง ประกาศ จ.42-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
249 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ประกาศ 256-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
250 ซื้อเสื้อคลุมผู้ป่วย 200 ตัว ประกาศ 255-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
251 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 242.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
252 ซื้อพัดลมตั้งพื้น3ตัว ประกาศผู้ชนะ 227.1-65 ซื้อ 1 ก.ค. 65.pdf 01/07/2565 พาลาธิการ
253 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศ 127.1-65 จ้าง 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
254 ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท ประกาศ ซ.100-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
255 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 256.1-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
256 ซื้อไมโครเวฟ1เครื่อง ประกาศผู้ชนะ 295-65 ซื้อ 19 ก.ย. 65..pdf 19/11/2565 พาลาธิการ
257 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด2รายการ ประกาศผู้ชนะ 287-65 ซื้อ 5 ก.ย. 65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
258 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ประกาศผู้ชนะ 293-65 ซื้อ 15 ก.ย. 65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
259 จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว120x240ซม. ประกาศผู้ชนะ 145-65 จ้าง 5 ก.ย 65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
260 จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง30ชุด ประกาศผู้ชนะ 142-65 จ้าง 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
261 ซืื้อปั๊มน้ำ2ชุด ประกาศผู้ชนะ 279-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
262 ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต1เครื่อง ประกาศผู้ชนะ 283-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
263 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ ประกาศผู้ชนะ 275-65 ซื้อ 26 ส.ค. 65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
264 ซ่อมล้อเตียงไฟฟ้า 1 เตียง ประกาศ จ.45-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
265 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น TUS-X200 (งวด 1/3) ประกาศ จ.45.1-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
266 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น SSA-660A (งวด 3/3) ประกาศ จ.45.2-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
267 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 3/3) ประกาศ จ.45.4-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
268 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง 87/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 87-66.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
269 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด1/3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24.1-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
270 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 10 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 88-66.pdf 21/12/2565 พาลาธิการ
271 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.24-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
272 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 2/3) ประกาศ จ.31.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0212 (66) (8 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0212 (66) (8 พย 65).pdf 08/11/2565 กองเภสัชกรรม
274 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ งวด 2/3 ประกาศ จ.31.2-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0295 (66) (18 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0295 (66) (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0297 (66) (18 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0297 (66) (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS026 (66) (1 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS026 (66) (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS034 (66) (1 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS034 (66) (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS039 (66) (17 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS039 (66) (17 พย 65).pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0232 (66) (9 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0232 (66) (9 พย 65).pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0255 (66) (11 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0255 (66) (11 พย 65).pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0277 (66) (15 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0277 (66) (15 พย 65).pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0284 (66) (16 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0284 (66) (16 พย 65).pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0285 (66) (16 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0285 (66) (16 พย 65).pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0211.66 (8 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0211.66 (8 พย 65).pdf 08/11/2565 กองเภสัชกรรม
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0333.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0333.66 (30 พย 65).pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0341.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0341.66 (30 พย 65).pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0358.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0358.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0362.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0362.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0363.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0363.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
291 จ้างซ่อมเตียงรอคลอด 1 รายการ ประกาศ จ.36-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0364.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0364.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0367.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0367.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0373.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0373.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
295 น้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด11รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 82.1-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
296 เสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.32-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
297 จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 5 ชิ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.26-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
298 จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟสำรอง 1 ตู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 43-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
299 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 91-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
300 จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำหอผู้ป่วยรวม(โควิค)ครั้งที่1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 44-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
301 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศ 258-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
302 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 258.1-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
303 ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ ประกาศ ซ.101-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
304 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน ประกาศ 129-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
305 ซื้อแผ่นกระตุ้นไฟฟ้า 16 แผ่น ประกาศ ซ.102-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
306 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ประกาศ 262-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
307 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 15 รายการ ประกาศ 261-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
308 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศ 264-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
309 ซื้อเฝือกเทียมชนิดใช้ดูดลมออก 1 ชุด ประกาศ ซ.108-65 ซื้อ 22 ส.ค.65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
310 ซื้อชุดเครื่องมือตรวจ ตาและหู 1 ชุด ประกาศ ซ.106-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
311 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ ประกาศ 267-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
312 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ประกาศ 273-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
313 จ้างทำโต๊ะพับติดผนัง 2 ตัว ประกาศ 133.1-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
314 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ประกาศ ซ.109-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
315 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน ประกาศ 137-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
316 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 269.1-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
317 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 3 ประกาศ 134.1-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
318 จ้างติดฟิล์มกระจกหน้าห้องตรวจ ประกาศ 137.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
319 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 5 รายการ ประกาศ 259-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
320 จ้างซ่อมปรับปรุงท่อประปาประจำอาคาร อาคารหมายเลข 339/29 ประกาศ 138-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
321 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศ 138.1-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
322 ซื้อชุดคลุมกันเปื้อนพลาสติก 1 รายการ ประกาศ ซ.111-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
323 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49 ประกาศ 136.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
324 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง ประกาศ ซ.112-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
325 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง ประกาศ 277-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0402.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0402.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0293.66 (18 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0293.66 (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0296.66 (18 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0296.66 (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0313.66 (22 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 0313.66 (22 พย 65).pdf 22/11/3108 กองเภสัชกรรม
330 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ ประกาศ 278-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0334.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0334.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0356.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0356.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0370.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0370.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0379.66 (2 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0379.66 (2 ธค 65).pdf 02/12/3108 กองเภสัชกรรม
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0384.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0384.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0387.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0387.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0388.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0388.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0389.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0389.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0393.66 (6 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0393.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0395.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0395.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0398.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0398.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
342 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเพดานอาคารแพทย์แผนไทย อาคารหมายเลข 139/05 ประกาศ 140-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0401.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0401.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0404.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0404.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0405.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0405.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0409.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0409.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0419.66 (9 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0419.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0421.66 (9 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0421.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
349 จ้างทำผ้าสำหรับยึดตรึงผู้ป่วย 2 ชุด ประกาศ 141-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
350 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศ 284-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
351 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 284.1-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
352 จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน อาคารหมายเลข 337/29 ประกาศ 146-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
353 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 35 รายการ ประกาศ 286-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
354 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ประกาศ 288-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
355 ซื้อผ้ารองแขนเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ประกาศ ซ.113-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
356 จ้างทำตรายาง 14 รายการ ประกาศ 147-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
357 จ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก ประกาศ 148-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
358 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ประกาศ 292-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
359 จ้างสูบสิ่งปฎิกูล ประกาศ 149-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
360 จ้างทำสติกเกอร์สำหรับติดชุดยาและเวชภัณฑ์ ประกาศ 150-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
361 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 278.2-65 ซื้อ 31 ส.ค.65.pdf 31/08/2565 พาลาธิการ
362 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ ประกาศ 291.1-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
363 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 136 รายการ ประกาศ 296-65 ซื้อ 19 ก.ย.65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
364 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ประกาศ 297-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
365 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 153-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
366 จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ ประกาศ 139-65 จ้าง 1 ก.ย.65.pdf 01/09/2565 พาลาธิการ
367 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 294.1-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
368 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 297.2-65 ซื้อ 30 ก.ย.65.pdf 30/09/2565 พาลาธิการ
369 จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นห้องสื่อสาร อาคารหมายเลข 185/09 ประกาศ 89-65 จ้าง 4 เม.ย.65.pdf 04/04/2565 พาลาธิการ
370 จ้างทำป้ายไวนิล 3 รายการ ประกาศ 99.1-65 จ้าง 12 พ.ค.65.pdf 12/05/2565 พาลาธิการ
371 จ้างทำป้ายเตือนเขตพื้นที่รังสี 2 รายการ ประกาศ 100.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
372 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ ประกาศ 105.1-65 จ้าง 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
373 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 75-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
374 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ประกาศ 109-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0178.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0178.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0251-0252.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0251-0252.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0259-0270.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0259-0270.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0272.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0272.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0279-0280.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0279-0280.66.pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0281-0290.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0281-0290.66.pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0318.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0318.66.pdf 23/11/2565 กองเภสัชกรรม
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0320-0329.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0320-0329.66.pdf 24/11/2565 กองเภสัชกรรม
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0316.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0316.66.pdf 22/11/2565 กองเภสัชกรรม
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0331-0337.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0331-0337.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0338-0343-0270.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0338-0343.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0344-0349.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0344-0349.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0350-0355.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0350-0355.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0330.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0330.66.pdf 28/11/2565 กองเภสัชกรรม
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0357-0366.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0357-0366.66.pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0372-0375.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0372-0375.66.pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0376-0381.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0376-0381.66.pdf 02/12/2565 กองเภสัชกรรม
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0383.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0383.66.pdf 06/12/2565 กองเภสัชกรรม
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0396-0410.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0396-0410.66.pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0236.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0236.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0411-0414.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0411-0414.66.pdf 08/12/2565 กองเภสัชกรรม
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0415-0420.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0415-0420.66.pdf 09/12/2565 กองเภสัชกรรม
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0426-0428.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0426-0428.66.pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
398 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 27 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 92-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
399 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 93-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
400 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.33-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
401 จ้างซ่อมปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสียกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
402 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง ประกาศ 114-65 จ้าง 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
403 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 1 รายการ ประกาศ 118-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
404 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ ประกาศ 118.1-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
405 จ้างถ่ายเอกสาร ประกาศ 130.1-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
406 จ้างทำตู้โชว์ห้องทรงงานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกาศ 131-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
407 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประกาศ 132-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
408 จ้างซ่อมลิฟต์ ประกาศ 133-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
409 จ้างอัพเดทคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย ข้อมูลสาระ 134-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
410 จ้างอัพเดทคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย ประกาศ 134-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
411 จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09 ประกาศ 135-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
412 จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง 30 ชุด ประกาศ 142-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
413 จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว ขนาด 120x240 ซม. ประกาศ 145-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
414 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร 15 ป้าย ประกาศ 152-65 จ้าง 19 ก.ย.65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
415 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศ 153.1-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0399.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0399.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0467.66 (20 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0467.66 (20 ธค 65).pdf 20/12/3108 กองเภสัชกรรม
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0444.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0444.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0429.66 (13 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0429.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0435.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0435.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0351.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0351.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0418.66 (9 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0418.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0423.66 (13 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0423.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0440.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0440.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0460.66 (19 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0460.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0417.66 (9 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0417.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0441.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0441.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0434.66 (14 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0434.66 (14 ธค 65).pdf 14/12/3108 กองเภสัชกรรม
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0427.66 (13 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0427.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0438.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0438.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS019.66 (12 ตค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS019.66 (12 ตค 65).pdf 12/10/3108 กองเภสัชกรรม
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0407.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0407.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0442.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0442.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0447.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0447.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS044.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS044.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS046.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS046.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS040.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS040.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 048.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 048.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS045.66 (1 ธค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS045.66 (1 ธค 66).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS050.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS050.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS053.66 (15 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS053.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS042.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS042.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS047.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS047.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0408.66 (7 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0408.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0439.66 (15 ธ ค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0439.66 (15 ธ ค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0455.66 (16 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0455.66 (16 ธค 65).pdf 16/12/3108 กองเภสัชกรรม
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0346.66 (30 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0346.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS059.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS059.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS058.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS058.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS049.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS049.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS039.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS039.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS066.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS066.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS041.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS041.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS057.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS057.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS055.66 (21 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS055.66 (21 ธค 65).pdf 21/12/3108 กองเภสัชกรรม
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0476.66 (29 ธค 2565) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0476.66 (29 ธค 2565).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0473.66 (22 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0473.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/3108 กองเภสัชกรรม
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0474.66 (23 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0474.66 (23 ธค 65).pdf 23/12/3108 กองเภสัชกรรม
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0462.66 (19 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0462.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0466.66 (20 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0466.66 (20 ธค 65).pdf 20/12/3108 กองเภสัชกรรม
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0483.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0483.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
462 จ้างปรับปรุงกันสาดห้องกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 49-66 จ้าง 9 ม.ค. 66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
463 ซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 90.1-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
464 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ2รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41.3-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
465 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ1รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41.2-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
466 จ้างซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก1เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.17.1-66 จ้าง 18 พ.ย. 65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
467 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นSSA-660A งวด1/3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.34.2-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
468 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นTUS-X200 งวด3/3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.34.1-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
469 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง18รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 103-66 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
470 จ้างทำป้ายสัญญาณ5ป้าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 53-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
471 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.60-65 ซื้อ 25 มี.ค.65.pdf 25/03/2565 พาลาธิการ
472 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.71-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf 03/05/2565 พาลาธิการ
473 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศ ซ.76-65 ซื้อ 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0472.66 (22 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0472.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/3108 กองเภสัชกรรม
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0475.66 (26 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0475.66 (26 ธค 65).pdf 26/12/3108 กองเภสัชกรรม
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0477.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0477.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0478.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0478.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0482.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0482.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0486.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0486.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0487.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0487.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0488.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0488.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0490.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0490.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0492.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0492.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0494.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0494.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0495.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0495.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0496.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0496.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0498.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0498.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0499.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0499.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0500.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0500.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0502.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0502.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0504.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0504.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0507.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0507.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0512.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0512.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0516.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0516.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0526.66 (4 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0526.66 (4 มค 66).pdf 04/01/3109 กองเภสัชกรรม
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0531.66 (5 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0531.66 (5 มค 66).pdf 05/01/3109 กองเภสัชกรรม
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0536.66 (5 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0536.66 (5 มค 66).pdf 05/01/3109 กองเภสัชกรรม
498 จ้างทำป้าย2รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 54-66 จ้าง 20 ม.ค. 66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
499 ซื้อตู้ข้างเตียง6ตู้ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.36-66 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
500 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.42-66 23 ม.ค. 66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
501 จ้างทำป้ายสัญญาณ 4 ป้าย อาร์ตรูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 55-66..pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
502 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.38-66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
503 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.37-66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
504 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 23 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 97-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
505 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.30-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
506 จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.29-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
507 จ้างทำตรายาง 3 รายการ อาร์ตรูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 50-66...pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
508 จ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 48-66..pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
509 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 96-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
510 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา95.1-66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
511 จ้างทำตรายาง 7 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41-66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
512 ซื้อตู้ข้างเตียง 1 รายการ ประกาศ ซ.77-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
513 ซื้อตู้อบและเป่าท่อสายยางให้แห้งระบบเพิ่มแรงดันลม จำนวน 1 ตู้ ประกาศ ซ.79-66 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
514 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางรักแร้ 1 รายการ ประกาศ ซ.82-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
515 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.82.1-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
516 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ ประกาศ ซ.83-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
517 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.84-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
518 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ ประกาศ ซ.86-65 ซื้อ 17 มิ.ย.65.pdf 17/06/2565 พาลาธิการ
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0422.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0422.66.pdf 09/12/2565 กองเภสัชกรรม
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0424-0430.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0424-0430.66.pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0431-0433.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0431-0433.66.pdf 14/12/2565 กองเภสัชกรรม
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0436-0446.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0436-0446.66.pdf 15/12/2565 กองเภสัชกรรม
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0385-0394.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0385-0394.66.pdf 06/12/2565 กองเภสัชกรรม
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0403.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0403.66.pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0413.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0413.66.pdf 08/12/2565 กองเภสัชกรรม
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0449-0453.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0449-0453.66.pdf 16/12/2565 กองเภสัชกรรม
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0454-0459.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0454-0459.66.pdf 16/12/2565 กองเภสัชกรรม
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0464-0468.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0464-0468.66.pdf 20/12/2565 กองเภสัชกรรม
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0382.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0382.66.pdf 02/12/2565 กองเภสัชกรรม
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0469-0471.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0469-0471.66.pdf 22/12/2565 กองเภสัชกรรม
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0479-0497.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0479-0497.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0480.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0480.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0501-0515.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0501-0515.66.pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0518-0525.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0518-0525.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0527-0535.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0527-0535.66.pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0558-0559.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0558-0559.66.pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0567-0570.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0567-0570.66.pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0575-0577.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0575-0577.66.pdf 12/01/2566 กองเภสัชกรรม
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0582-0586.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0582-0586.66.pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS024.66 (1 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS024.66 (1 พย 65).pdf 01/11/3108 กองเภสัชกรรม
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS036.66 (17 พย 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS036.66 (17 พย 65).pdf 17/11/3108 กองเภสัชกรรม
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0368.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0368.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0425.66 (13 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0425.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0470.66 (22 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0470.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/2565 กองเภสัชกรรม
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0481.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0481.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0485.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0485.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0510.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0510.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0511.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0511.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0513.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0513.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0519.66 (4 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0519.66 (4 มค 66).pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0538.66 (5 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0538.66 (5 มค 66).pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0539.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0539.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0540.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0540.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0541.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0541.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0542.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0542.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0544.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0544.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0545.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0545.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0546.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0546.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0547.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0547.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0548.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0548.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0549.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0549.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0550.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0550.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0552.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0552.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0554.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0554.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0555.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0555.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0557.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0557.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0561.66 (9 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0561.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0563.66 (9 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0563.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0564.66 (9 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0564.66 (9 มค 66).pdf 09/12/2566 กองเภสัชกรรม
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0572.66 (11 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0572.66 (11 มค 66).pdf 11/01/2566 กองเภสัชกรรม
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0578.66 (13 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0578.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0582.66 (5 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0582.66 (5 มค 66).pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
573 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 58-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
574 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 24 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 111-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
575 จ้างซ่อมเครื่องควบควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.37.1-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
576 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 109.1-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
577 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 109-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
578 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกาศ ซ.110-66 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0448.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0448.66.pdf 15/12/2565 กองเภสัชกรรม
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0461.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0461.66.pdf 19/12/2565 กองเภสัชกรรม
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0463.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0463.66.pdf 20/12/2565 กองเภสัชกรรม
582 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 22 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 112-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
583 ซื้อสารกำจัดสาหร่ายสีน้ำเงิน 12 ขวด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 95.2-66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
584 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 207-65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
585 ซื้อชุดปฏิบัติงานแพทย์แผนจีน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา237-65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
586 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา225-65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
587 ซื้อเข็มขัดพยุงหลัง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา219-65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
588 ซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 218-65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
589 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา214-65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
590 ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา186.1-65.pdf 12/05/2565 พาลาธิการ
591 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(ก๊าซทางการแพทย์) 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 188-65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
592 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 197-65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
593 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 197.1-65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
594 ซื้อสป.วางระดับ 14 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา18.1-64.pdf 18/10/2564 พาลาธิการ
595 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 297.2-65.pdf 30/09/2565 พาลาธิการ
596 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 269.1-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
597 ซื้ออุปกรณ์ประปา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 270-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
598 ซื้อเตาแก๊สแรงดันสูง พร้อมขาเตา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 273-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
599 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 273-65 อุดหนุน.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
600 ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 276-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
601 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 277-65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
602 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 278-65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
603 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายในเส้นเลือดดำ1รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.45-66 23 ม.ค. 66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
604 ซื้อปั๊มน้ำ 2 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 279-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
605 ซื้อก๊าซหุงต้ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 278.1-65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
606 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร1เครื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 114-66 27 ม.ค. 66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
607 ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 278.2-65.pdf 31/08/2565 พาลาธิการ
608 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา280-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
609 จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศครั้งที่1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 59-66 จ้าง 27 ม.ค. 66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
610 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ(ชนิดพกพา)1เครื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.44-66 23 ม.ค. 66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
611 จ้างทำความสะอาดอาคาร2หลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46.1-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
612 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด11รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 99-66 11 ม.ค. 66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
613 ซื้อพัดลมโคจร และพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา281-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
614 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดสี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 282-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
615 ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 283-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
616 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา284-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
617 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 284.1-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
618 ซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา285-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
619 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 288-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS051.66 (1 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS051.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS061.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS061.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS062.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS062.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS063.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS063.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS064.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS064.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS067.66 (29 ธค 65) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS067.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS069.66 (13 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS069.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS070.66 (17 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS070.66 (17 มค 66).pdf 17/01/2566 กองเภสัชกรรม
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS071.66 (19 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS071.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS072.66 (19 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS072.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0508.66 (3 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0508.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0521.66 (4 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0521.66 (4 มค 66).pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0556.66 (6 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0556.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0562.66 (9 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0562.66 (9 มค 66).pdf 01/09/2566 กองเภสัชกรรม
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0565.66 (10 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0565.66 (10 มค 66).pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0566.66 (10 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0566.66 (10 มค 66).pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0573.66 (11 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0573.66 (11 มค 66).pdf 11/01/2566 กองเภสัชกรรม
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0580.66 (13 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0580.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0585.66 (13 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0585.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0587.66 (16 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0587.66 (16 มค 66).pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0588.66 (16 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0588.66 (16 มค 66).pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0600.66 (19 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0600.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0601.66 (19 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0601.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0603.66 (19 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0603.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0605.66 (20 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0605.66 (20 มค 66).pdf 20/01/2566 กองเภสัชกรรม
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0615.66 (23 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0615.66 (23 มค 66).pdf 23/01/2566 กองเภสัชกรรม
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0616.66 (23 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0616.66 (23 มค 66).pdf 23/01/2566 กองเภสัชกรรม
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0623.66 (24 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0623.66 (24 มค 66).pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0624.66 (24 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0624.66 (24 มค 66).pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0625.66 (24 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0625.66 (24 มค 66).pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0629.66 (25 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0629.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0631.66 (25 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0631.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0632.66 (25 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0632.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0633.66 (25 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0633.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0637.66 (25 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0637.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0642.66 (26 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0642.66 (26 มค 66).pdf 26/01/2566 กองเภสัชกรรม
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0644.66 (26 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0644.66 (26 มค 66).pdf 26/01/2566 กองเภสัชกรรม
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0650.66 (27 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0650.66 (27 มค 66).pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0652.66 (27 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0652.66 (27 มค 66).pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0654.66 (27 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0654.66 (27 มค 66).pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0659.66 (30 มค 66) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0659.66 (30 มค 66).pdf 30/01/2566 กองเภสัชกรรม
661 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา292-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
662 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 291.1-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
663 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 294.1-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0543-0553.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0543-0553.66.pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0517.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0517.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0532-0537.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0532-0537.66.pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0560.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0560.66.pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0568-0571.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0568-0571.66.pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0576.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0576.66.pdf 12/01/2566 กองเภสัชกรรม
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0579-0583.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0579-0583.66.pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0589-0593.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0589-0593.66.pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0594-0596.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0594-0596.66.pdf 17/01/2566 กองเภสัชกรรม
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0597-0604.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0597-0604.66.pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0606-0612.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0606-0612.66.pdf 20/01/2566 กองเภสัชกรรม
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0613-0617.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0613-0617.66.pdf 23/01/2566 กองเภสัชกรรม
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0620-0626.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0620-0626.66.pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0628-0630.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0628-0630.66.pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0638-0645.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0638-0645.66.pdf 26/01/2566 กองเภสัชกรรม
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0646.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0646.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
680 ซื้อไมโครเวฟ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 295-65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
681 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 297-65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
682 ซื้อวัสดุสิ้นไฟฟ้า1รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 119.2-66 3 ก.พ. 66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
683 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน1เครื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 120-66 6 ก.พ. 66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
684 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์2รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.50-66 6 ก.พ. 66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
685 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ ประกาศ 199-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
686 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ประกาศ 121.1-65 ซื้อ 18 ก.พ.65.pdf 18/02/2565 พาลาธิการ
687 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศ 126-65 ซื้อ 23 ก.พ.65.pdf 23/02/2565 พาลาธิการ
688 ซื้อกระติกน้ำร้อน 1 รายการ ประกาศ 128-65 ซื้อ 25 ก.พ.65.pdf 25/02/2565 พาลาธิการ
689 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศ 133-65 ซื้อ 4 มี.ค.65.pdf 04/03/2565 พาลาธิการ
690 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ ประกาศ 178-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf 03/05/2565 พาลาธิการ
691 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ ประกาศ 191-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
692 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ ประกาศ 198-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
693 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก ประกาศ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
694 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ ประกาศ 204-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
695 ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 เครื่อง ประกาศ 205-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
696 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ประกาศ 206-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
697 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ (งวด2 ครั้งที่ 2) ประกาศ 250-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
698 ซื้อน้ำยาล้างมือสำหรับผ่าตัด ประกาศ 266-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
699 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 60.1-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
700 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 117-66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
701 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 116-66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
702 จ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาห้องผ่าตัด(ทันตกรรมใหม่) อาคารหมายเลข 318/28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา65-66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
703 ซื่อรถเข็นนั่งชนิดพับได้ 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.51-66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
704 ซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.52-66.pdf 02/02/2566 พาลาธิการ
705 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 122-66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
706 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 64-66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0520.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0520.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0574.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0574.66.pdf 11/01/2566 กองเภสัชกรรม
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0584.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0584.66.pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0592.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0592.66.pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0622.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0622.66.pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0627-0635.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0627-0635.66.pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0598.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0598.66.pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0608.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0608.66.pdf 20/01/2566 กองเภสัชกรรม
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0639-0640.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0639-0640.66.pdf 26/01/2566 กองเภสัชกรรม
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0618.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0618.66.pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0619.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0619.66.pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0636.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0636.66.pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0647-0651.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0647-0651.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0653.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0653.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0657.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0657.66.pdf 30/01/2566 กองเภสัชกรรม
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0661.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0661.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0655-0658.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0655-0658.66.pdf 30/01/2566 กองเภสัชกรรม
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0663.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0663.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
725 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา119-66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0668.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0668.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0678.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0678.66.pdf 01/02/2566 กองเภสัชกรรม
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0685.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0685.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0687.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0687.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0662-0669.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0662-0669.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0670-0674.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0670-0674.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0690.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0690.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0675-0677.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0675-0677.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0679-0682.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0679-0682.66.pdf 01/02/2566 กองเภสัชกรรม
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0684-0689.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0684-0689.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0691.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0691.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0683.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0683.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 692.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0692.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0693.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0693.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0697.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0697.66.pdf 03/02/2566 กองเภสัชกรรม
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0694.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0694.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0624.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0524.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
743 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน1เครื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 131-66 24 ก.พ. 66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0695.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0695.66.pdf 03/02/2566 กองเภสัชกรรม
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0699-0702.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0699-0702.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0696.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0696.66.pdf 03/02/2566 กองเภสัชกรรม
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0591.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0591.66.pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0698.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0698.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
749 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องผลิตน้ำRO ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 71-66 จ้าง 24 ก.พ. 66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0706-0715.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0706-0715.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
751 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน16รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 123-66 13 ก.พ. 66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0717-0725.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0717-0725.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0726.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0726.66.pdf 09/02/2566 กองเภสัชกรรม
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0734-0735.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0734-0735.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
755 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)6รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 124-66 13 ก.พ. 66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0746-0747.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0746-0747.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0748.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0748.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS056.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS056.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 703.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0703.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
760 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน15รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 128-66 20 ก.พ. 66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
761 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 126-66 20 ก.พ. 66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS074-DS078.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS074-DS078.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
763 ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้1คัน ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.53-66 13 ก.พ. 66.pdf 13/03/2566 พาลาธิการ
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS080-DS084.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS080-DS084.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS085-DS090.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS085-DS090.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS092.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS092.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS093.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS093.66.pdf 14/02/2566 กองเภสัชกรรม
768 ซื้อชุดบีบถุงให้เลือด1ชุด ประกาศผู้ชนะ ซื้อ ซ.54-66 13 ก.พ. 66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS073-DS075.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS073-DS075.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0704.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0704.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0705.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0705.66..pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0707.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0707.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0709.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0709.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0712.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0712.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0718.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0718.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0727.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0727.66.pdf 10/02/2566 กองเภสัชกรรม
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0729.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0729.66.pdf 10/02/2566 กองเภสัชกรรม
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0730.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0730.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0731.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0731.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0732.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0732.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0737.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0737.66.pdf 14/02/2566 กองเภสัชกรรม
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0741.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0741.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0743.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0743.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0745.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0745.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0749.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0749.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0752.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0752.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0767.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0767.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0768.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0768.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0769.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0769.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
790 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 132-66 24 ก.พ. 66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0771.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0771.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0772.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0772.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0680.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0680.66.pdf 01/02/2566 กองเภสัชกรรม
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0701.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0701.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0722.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0722.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0742.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0742.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0750.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0750.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0751.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0751.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0754.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0754.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0755.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0755.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0756.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0756.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0757.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0757.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0759.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0759.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0760.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0760.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0761.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0761.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0762.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0762.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0787.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0787.66.pdf 24/02/2566 กองเภสัชกรรม
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0795.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0795.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0796.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0796.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0798.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0798.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0799.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0799.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0800.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0800.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 801.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0801.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0802.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0802.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0804.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0804.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0805.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0805.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0806.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0806.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0807.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0807.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0808.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0808.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0710.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0710.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0711.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0711.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0817.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0817.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0821.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0821.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0822.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0822.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0823.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0823.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0824.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0824.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0825.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0825.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
828 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ1งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 75.1-66 จ้าง 8 มี.ค 66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0826.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0826.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0827.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0827.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0828.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0828.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0829.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0829.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0830.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0830.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0831.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0831.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0833.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0833.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0785.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0785.66.pdf 24/02/2566 กองเภสัชกรรม
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0856.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0856.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0858.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0858.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0855.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0855.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0667.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0667.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0713-0716.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0713-0716.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0721.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0721.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0728.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0728.66.pdf 10/02/2566 กองเภสัชกรรม
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0733.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0733.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0736-0739.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0736-0739.66.pdf 14/02/2566 กองเภสัชกรรม
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0857.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0857.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0740-0744.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0740-0744.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0700.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0700.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0753-0763.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0753-0763.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0764.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0764.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0765-0777.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0765-0777.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0778-0784.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0778-0784.66.pdf 23/02/2566 กองเภสัชกรรม
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0786-0791.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0786-0791.66.pdf 24/02/2566 กองเภสัชกรรม
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0649.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0649.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0793-0794.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0793-0794.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0792.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0792.66.pdf 27/02/2566 กองเภสัชกรรม
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0861.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0861.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0809-0814.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0809-0814.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0815-0820.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0815-0820.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS095-DS098-0537.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS095-DS098.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS112.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS112.66.pdf 03/03/2566 กองเภสัชกรรม
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS100-DS109.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS100-DS109.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0864.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.0864.66pdf.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0865.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0865.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0832.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0832.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0867.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0867.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
867 ซื้อเสื้อกาวน์สีขาว 18 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา145-66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
868 ซื้อท่อซิลิโคนสำหรับห้ามเลือดในโพรงจมูก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.64-66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
869 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสำหรับห้องแยกโรค AIIR (ครั้งที่1) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 77-66.pdf 10/03/2566 พาลาธิการ
870 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 78-66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0868.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0868.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
872 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 6 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.63-66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
873 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 15 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 138.1-66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
874 ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าชนิดนั่งขับ 2 ก้อน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 137-66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
875 ซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.59-66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
876 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 13 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 135.1-66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
877 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 70.1-66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
878 วัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 144-66 14 มี.ค. 66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0872.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0872.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0874.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0874.66.pdf 13/03/2566 กองเภสัชกรรม
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0775.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0775.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0873.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0873.66.pdf 13/03/2566 กองเภสัชกรรม
883 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 01-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
884 ซื้อชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 30 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา02-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
885 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 03-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
886 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา04-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
887 ซื้อปลอกหมอนหนังเทียม 16 ผืน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา05-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
888 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา06-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
889 ซื้ออะไหล่ซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา07-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
890 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา08-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0876.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0876.66.pdf 13/03/2566 กองเภสัชกรรม
892 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา09-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
893 ซื้อสวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา10-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0877.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0877.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
895 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา12-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
896 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา12..-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
897 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา13-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0880.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0880.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
899 ซื้อหินฝุ่นถมที่ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14-66.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
900 ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา15-66.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0883.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0883.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0879.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0879.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0884.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0884.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0888.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0888.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0803.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0803.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0834-0835.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0834-0835.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0836-0837.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0836-0837.66.pdf 03/03/2566 กองเภสัชกรรม
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0838-0845.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0838-0845.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0846-0853.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0846-0853.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0892.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0892.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0891.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0891.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0894.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0894.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0770.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0770.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0870.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0870.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS079.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS079.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS094.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS094.66.pdf 14/02/2566 กองเภสัชกรรม
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS099-DS107.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS099-DS107.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS101.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS101.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS111.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS111.66.pdf 03/03/2566 กองเภสัชกรรม
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS113.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS113.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS091-DS115.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS091-DS115.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS116.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS116.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0882.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0882.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0886.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0886.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0890.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0890.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0893.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0893.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0895.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0895.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0899.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0899.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0900.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0900.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
930 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 84-66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
931 ซื้อรถเข็นถังไนโตรเจน 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 148-66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
932 จ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.42-66.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
933 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.65-66.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
934 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 152-66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
935 จ้างซ่อมเก้าอี้พร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 83-66...pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0878.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0878.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0910-0911.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0910-0911.66.pdf 22/03/2566 กองเภสัชกรรม
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 0916.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0916.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
939 ซื้อน้ำยาสำหรับซักผ้า และน้ำยาทำความสะอาด ประกาศ 251-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
940 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมกล้องวงจรปิด ประกาศ 252-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
941 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ประกาศ 253-66 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
942 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ประกาศ 257-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
943 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 11 เครื่อง ประกาศ 260-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
944 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา16-66.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
945 ซื้อเครื่องแฟกซ์ ประกาศ 266-65 ซื้อ 8.1 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
946 ซื้อเลื่อนยนต์ ประกาศ 268-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0901.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0901.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
948 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ ประกาศ 297.1-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0907.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0907.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
950 ซื้อฝาขวดน้ำ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา17-66.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
951 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา18-66.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
952 ซื้อพัดลมระบายอากาศและพัดลมโคจร 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา19-66.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0909.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0.909.66.pdf 22/03/2566 กองเภสัชกรรม
954 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ ประกาศ 01-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
955 ซื้อชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 30 ชุด ประกาศ 02-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
956 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 5 รายการ ประกาศ 03-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
957 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ ประกาศ 04-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
958 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ ข้อมูลสาระ 04-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
959 ซื้อปลอกหมอนหนังเทียม 16 ผืน ประกาศ 05-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
960 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ประกาศ 06-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
961 ซื้อเครื่องวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และชีพจร 2 เครื่อง ประกาศ ซ.01-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
962 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.02-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
963 จ้างทำป้ายไฟตึกอุบัติเหตุ 1 รายการ ประกาศ 01-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
964 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง ประกาศ 02-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
965 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศ จ.01-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
966 ซื้ออะไหล่ซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศ 07-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
967 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ ประกาศ 08-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
968 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ประกาศ ซ.03-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
969 จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง ประกาศ จ.02-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0859.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0859.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
971 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด2/3) ประกาศ จ.02.2-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
972 จ้างทำโต๊ะเหล็กวางเอกสาร 1 ตัว ประกาศ 03-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
973 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล ประกาศ 04-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
974 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ ประกาศ ซ.04-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
975 จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้าแบบ 3 ไกร 1 รายการ ประกาศ จ.03-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
976 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง ประกาศ จ.04-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
977 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ ประกาศ 09-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
978 จ้างติดตั้งเดินสายระบบสัญญาณฉุกเฉิน 1 จุด ประกาศ 05-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
979 ซื้อสวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ตัว ประกาศ 10-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0902.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0902.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
981 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศ 11-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
982 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ ประกาศ 06-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
983 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 11.1-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
984 ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 300 ชุด ประกาศ ซ.05-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
985 จ้างทำปลอกแขนพยาบาล 20 อัน ประกาศ 07-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
986 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ ประกาศ 12-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
987 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ประกาศ 13-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
988 ซื้อหินฝุ่นถมที่ 1 รายการ ประกาศ 14-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
989 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ประกาศ 15-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
990 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ประกาศ 16-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
991 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลม 1 เครื่อง ประกาศ 08-66 จ้าง 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
992 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.06-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
993 จ้างทำบอร์ดและป้ายบ่งชี้ 7 รายการ ประกาศ 09-66 จ้าง 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
994 ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอ่ิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง ประกาศ ซ.07-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
995 ซื้อฝาขวดน้ำ 1 รายการ ประกาศ 17-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
996 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 140 รายการ ประกาศ 26-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
997 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 22 รายการ ประกาศ 27-66 ซื้อ 21 ต.ค.65.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
998 จ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 3 เครื่อง ประกาศ 13-66 จ้าง 21 ต.ค.65.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
999 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม 1 เครื่อง ประกาศ จ.06-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1000 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ ประกาศ 18-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1001 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 12 รายการ ประกาศ 33-66 ซื้อ 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1002 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 14 รายการ ประกาศ 22-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1003 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ ประกาศ 25-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1004 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 07.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
1005 ซื้อพัดลมระบายอากาศและพัดลมโคจร 2 เครื่อง ประกาศ 19-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1006 จ้างซ่อมชุดรับแขกและเก้าอี้นั่งพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ ประกาศ 10-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1007 จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ (ครั้งที่ 3) ประกาศ 11-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1008 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1 รายการ ประกาศ 12-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1009 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 20.1-66 ซื้อ 12 ต.ค.65.pdf 12/10/2565 พาลาธิการ
1010 ซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง ประกาศ 21-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1011 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.08-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1012 จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด 1 เตียง ประกาศ จ.05-66 จ้าง 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1013 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ประกาศ 25-66 ซื้อ 17.1 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1014 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุสำหรับการผ่าตัด 1 เครื่อง ประกาศ จ.07-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1015 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศ 20-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1016 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.09-66 ซื้อ 21 ต.ค.65.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
1017 จ้างซ่อมปรับปรุงรถพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 คัน ประกาศ 14-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1018 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องเป่าปอด 1 ชุด ประกาศ ซ.10-66 ซื้อ 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1019 จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 2 เตียง ประกาศ จ.08-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1020 จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ ประกาศ 07.2-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
1021 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง (งวด 2/3) ประกาศ จ.04.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
1022 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องแยกโรค (ครั้งที่ 3) ประกาศ 06.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
1023 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประกาศ 14.1-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1024 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 67-66 ซื้อ 31 ต.ค.65.pdf 31/10/2565 พาลาธิการ
1025 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ประกาศ 34-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1026 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังตาภายในห้องส่วนเก็บเงินรายได้ 5 รายการ ประกาศ 16-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1027 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ประกาศ ซ.11-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1028 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 4 รายการ ประกาศ 35-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1029 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศ 36-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1030 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน ประกาศ 15-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1031 จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 1 เตียง ประกาศ จ.09-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1032 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 36.1-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1033 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ประกาศ 37-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1034 ซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง ประกาศ 39-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1035 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 39 รายการ ประกาศ 40-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1036 ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชิ้น ประกาศ ซ.12-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1037 ซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ประกาศ ซ.13-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1038 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ ประกาศ 41-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1039 จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง ประกาศ จ.10-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1040 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประกาศ 17-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1041 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 10 รายการ ประกาศ 42-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1042 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 ชุด ประกาศ ซ.14-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1043 ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้ ประกาศ ซ.15-66 ซื้อ 7 พ.ย.65pdf.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1044 ซื้ออาหารทางการแพทย์ 2 รายการ ประกาศ ซ.16-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1045 จ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 ชุด ประกาศ 18-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1046 จ้างทำปลอกแขน 2 รายการ ประกาศ 21-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1047 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 20 ตัว ประกาศ 45-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1048 จ้างซ่อมเครื่องมือเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง ประกาศ จ.11-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1049 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 2/3) ประกาศ จ.12-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1050 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ 1 ชุด ประกาศ ซ.17-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1051 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ประกาศ 47-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1052 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง19รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 179-66 ซื้อ 18 เม.ย. 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1053 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ประกาศ 48-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1054 จ้างติดตั้งทำป้ายบ่งชี้ภายในตึกโรงพยาบาล ประกาศ 22-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1055 จ้างทำตรายาง 6 รายการ ประกาศ 20-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1056 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์4รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 180-66 ซื้อ 18 เม.ย. 66.pdf 12/04/2566 พาลาธิการ
1057 ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม1รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ซ.70-66 20 มี.ค. 66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1058 จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก1เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.46-66 จ้าง 20 มี.ค 66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1059 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส2เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.43-66 จ้าง 14 มี.ค 66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1060 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ประกาศ 23-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS118.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS118.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
1062 จ้างเปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม ประกาศ 19-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1063 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน ประกาศ ซ.18-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0793.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0793.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS119.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS119.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0659.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0659.66.pdf 30/01/2566 กองเภสัชกรรม
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS120.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS120.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS126.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS126.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS127.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS127.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1070 ซื้อสายต่อสำหรับวัดความอิ่มตัวในเลือดของทารกแรกเกิด 1 ชิ้น ประกาศ ซ.19-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS110.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS110.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
1072 ซื้อเสื้อกาวน์ห้องผ่าตัด 100 ตัว ประกาศ 49-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS105.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS105.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS117.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS117.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS106.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา106.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0885.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0885.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0953.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0953.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0951.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0951.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0949.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0949.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0925.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0925.66.pdf 27/03/2566 กองเภสัชกรรม
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0942.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0942.66.pdf 30/03/2566 กองเภสัชกรรม
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0943.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0943.66.pdf 30/03/2566 กองเภสัชกรรม
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0937.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0937.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0934.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0934.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0931.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0931.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0860.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0860.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0912.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0912.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0905.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0905.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0904.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0904.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0854.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0854.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
1091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0862.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0862.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
1092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0863.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0863.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
1093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0848.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0848.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
1094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0843.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0843.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
1095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0932.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0932.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0921.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0921.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0914.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0914.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0918.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0918.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0919.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0919.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0920.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0920.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0924.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0924.66.pdf 27/03/2566 กองเภสัชกรรม
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0926.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0926.66.pdf 27/03/2566 กองเภสัชกรรม
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0928.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0928.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0923.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0923.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0866.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0866.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0869.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0869.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
1107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0875.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0875.66.pdf 13/03/2566 กองเภสัชกรรม
1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0887.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0887.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0889.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0889.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0897.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0897.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
1111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0940.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0940.66.pdf 29/03/2566 กองเภสัชกรรม
1112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0938.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0938.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0935.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0935.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0933.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0933.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0930.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0930.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0929.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0929.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0927.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0927.66.pdf 27/03/2566 กองเภสัชกรรม
1118 จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ 1 เตียง ประกาศ จ.13-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1119 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 11 รายการ ประกาศ 49.1-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1120 จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 1 (A881/A885P/A995P) ประกาศ จ.13.1-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0915.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0915.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1122 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ ประกาศ 27-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0913.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0913.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0908.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0908.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0956.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0956.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0954.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0954.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0952.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0952.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0946.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0946.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0944.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0944.66.pdf 30/03/2566 กองเภสัชกรรม
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0941.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0941.66.pdf 29/03/2566 กองเภสัชกรรม
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0939.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0939.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0917.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0917.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0906.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0906.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0896.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0896.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
1135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0903.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0903.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
1136 จ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครั้งที่ 2) ประกาศ 24-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0881.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0881.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
1138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0964.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0964.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
1139 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัติโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศ จ.14-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0962.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0962.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0960.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0960.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0959.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0959.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1143 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 140 รายการ ประกาศ 59-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1144 จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 8 เครื่อง ประกาศ จ.15-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0958.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0958.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0957.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0957.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0967.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0967.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0966.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0966.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
1149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 25 รายการ ประกาศ 61-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1150 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ ประกาศ 54-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1151 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ ประกาศ 53-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1152 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA ประกาศ 25-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1153 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 16.1-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1154 จ้างสำเนาเอกสาร 7 รายการ ประกาศ 16.2-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1155 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศ 46-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1156 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 53.1-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1157 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ R.O. เครื่องนึ่งไอน้ำ A9 ประกาศ จ.16-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS129.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS129.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1159 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ ประกาศ ซ.21-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1160 จ้างเปลี่ยนกระจกบานประตูหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย 1 บาน ประกาศ 26-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS131.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS131.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1162 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 29 รายการ ประกาศ 57-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1163 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ ประกาศ 51-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1164 ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศ ซ.23-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1165 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัติโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศ จ.17-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1166 จ้างซ่อมตู้แช่เย็น 1 ตู้ ประกาศ 28-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1167 ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 รายการ ประกาศ 62.1-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1168 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ ประกาศ 58-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1169 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ หอผู้ป่วยหนัก 1 งาน ประกาศ 29-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1170 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 10 รายการ ประกาศ 60-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1171 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ประกาศ 62-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1172 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายในห้องฉุกเฉิน ประกาศ 30-66 จ้าง 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1173 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน ประกาศ ซ.24-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1174 ซื้ออุปกรณ์หนีบแขนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 ชุด ประกาศ ซ.25-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1175 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 115 รายการ ประกาศ 61.1-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1176 จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง ประกาศ จ.18-66 จ้าง 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1177 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ ประกาศ 63-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1178 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศ 64-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1179 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศ 65-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1180 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 67.1-66 ซื้อ 30 พ.ย.65.pdf 30/11/2565 พาลาธิการ
1181 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายในสำนักงานห้องฉุกเฉิน ประกาศ 31-66 จ้าง 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1182 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศ ซ.26-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1183 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม 1 เครื่อง ประกาศ จ.19-66 จ้าง 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1184 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ประกาศ 66-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1185 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ ประกาศ 76-66 ซื้อ 6 ธ.ค.65.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1186 ซื้อเครื่องให้ของเหลวชนิด syring Pump 1 เครื่อง ประกาศ ซ.27-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1187 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง ประกาศ ซ.28-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1188 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 73.1-66 ซื้อ 2 ธ.ค.65.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
1189 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศ 83.1-66 ซื้อ 13 ธ.ค.65.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
1190 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 84.1-66 ซื้อ 15 ธ.ค.65.pdf 15/12/2565 พาลาธิการ
1191 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 146 รายการ ประกาศ 86-66 ซื้อ 19 ธ.ค.65.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
1192 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 35 รายการ ประกาศ 89-66 ซื้อ 26 ธ.ค.65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1193 จ้างสำเนาเอกสาร 5 รายการ ประกาศ 33.2-66 จ้าง 1 ธ.ค.66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1194 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 90.2-66 ซื้อ 29 ธ.ค.65.pdf 29/12/2565 พาลาธิการ
1195 จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกาศ 41.4-66 จ้าง 26 ธ.ค.66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1196 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศ 88.1-66 ซื้อ 21 ธ.ค.65.pdf 21/12/2565 พาลาธิการ
1197 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ 1 เครื่อง ประกาศ จ.25-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1198 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน (หมายเลข ทบ.8031) ประกาศ 45-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1199 จ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง ประกาศ จ.27-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1200 จ้างซ่อมตู้เก็บของปราศจากเชื้อ 1 งาน ประกาศ 47-66 จ้าง 6 ม.ค.66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
1201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS134.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS134.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS133.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS133.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS135.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS135.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS132.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS132.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS123.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS123.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1206 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 1/3) ประกาศ จ.28.1-66 จ้าง 9 ม.ค.66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
1207 จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ 1 เตียง ประกาศ จ.28-66 จ้าง 9 ม.ค.66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
1208 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศ 102.1-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1209 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศ 99.1-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
1210 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน ประกาศ ซ.34-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
1211 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ ประกาศ 98-66 ซื้อ 9 ม.ค.66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
1212 จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ ประกาศ 51-66 จ้าง 11 ม.ค.66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
1213 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบจ่ายก๊าซไนโตรเจน 1 เครื่อง ประกาศ จ.31-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1214 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน21รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 147-66 14 มี.ค. 66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1215 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)1รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 149-66 14 มี.ค. 66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1216 จ้างทำตรายาง 1 รายการ ประกาศ 52-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1217 จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง ประกาศ จ.32-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1218 ซื้อตู้แช่อุณหภูมิต่ำสำหรับแช่ชีวสาร 1 ตู้ ประกาศ ซ.41-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1219 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 26 รายการ ประกาศ 100-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
1220 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 6 รายการ ประกาศ 103.1-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1221 ซื้อสายหัวกรอฟัน 1 รายการ ประกาศ ซ.35-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1222 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องมือผ่าตัด 1 เครื่อง ประกาศ จ.35-66 จ้าง 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1223 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 40 รายการ ประกาศ 104-66 ซื้อ 20 ม.ค.66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
1224 จ้างทำโต๊ะคร่อมเตียงแบบพื้นยาว (สแตนเลส) 1 ชุด ประกาศ จ.36-66 จ้าง 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1225 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 100.1-66 ซื้อ 13 ม.ค.66.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1226 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 118 รายการ ประกาศ 106-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1227 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 138 รายการ ประกาศ 107-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1228 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 31 รายการ ประกาศ 109.2-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1229 จ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร ห้อง 1/6033 หมายเลขอาคาร 344/29 ประกาศ 56-66 จ้าง 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1230 ซื้อถุงมือไนไตรล์ 6 กล่อง ประกาศ ซ.46-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
1231 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 9 รายการ ประกาศ 115-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
1232 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 750 KVA ประกาศ 61-66 จ้าง 30 ม.ค.66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
1233 จ้างสำเนาเอกสาร 8 รายการ ประกาศ 46.2-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1234 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ F37 (งวด 3/3) 1 เครื่อง ประกาศ จ.37.2-66 จ้าง 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1235 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 117.1-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
1236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS121.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS121.66.pdf 22/03/2566 กองเภสัชกรรม
1237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS130.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS130.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0922.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0922.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0968.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0968.66.pdf 05/04/2566 กองเภสัชกรรม
1240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0898.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0898.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
1241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0972.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0972.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0976.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0976.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0978.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0978.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0985.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0985.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0986.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0986.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0988.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0988.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1247 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ประกาศ ซ.47-66 ซื้อ 1 ก.พ.66.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1248 ซื้อชุดควบคุมแรงดันออกซิเจน 4 ชุด ประกาศ ซ.49-66 ซื้อ 3 ก.พ.66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
1249 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3) ประกาศ จ.37.3-66 จ้าง 3ก.พ.66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
1250 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศ 119.1-66 ซื้อ 3 ก.พ.66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
1251 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ประกาศ 62-66 จ้าง 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1252 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ประกาศ 66-66 จ้าง 20 ก.พ.66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1253 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 120.1-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1254 ซื้ออุปกรณ์บรรจุน้ำดื่ม 3 รายการ ประกาศ 121-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1255 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล ประกาศ 62.1-66 จ้าง 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1256 จ้างเติมน้ำยาแอร์ รถเอกซเรย์ (ทบ.6058) ประกาศ 63-66 จ้าง 13 ก.พ.66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1257 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ ประกาศ 122.1-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1258 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 15 รายการ ประกาศ 125-66 ซื้อ 13 ก.พ.66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1259 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด 1 รายการ ประกาศ 65.1-66 จ้าง 13 ก.พ.66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1260 จ้างทำป้ายและตรายาง 5 รายการ ประกาศ 68-66 จ้าง 20 ก.พ.66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1261 จ้างทำตรายาง 4 รายการ ประกาศ 69-66 จ้าง 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1262 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 132 รายการ ประกาศ 129-66 ซื้อ 20 ก.พ.66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1263 จ้างซ่อมเก้าอี้ 2 รายการ ประกาศ 70-66 จ้าง 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1264 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 47 รายการ ประกาศ 131.1-66 ซื้อ 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1265 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 125.1-66 ซื้อ 13 ก.พ.66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1266 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศ 134-66 ซื้อ 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1267 จ้างสำเนาเอกสาร 6 รายการ ประกาศ 61.3-66 จ้าง 1 ก.พ.66.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1268 ซื้อชุดแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าชนิดใช้ครั้งเดียว 20 ชุด ประกาศ ซ.57-66 ซื้อ 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1269 ซื้อพัดลมเพดาน พร้อมติดตั้ง 3 ตัว ประกาศ 135-66 ซื้อ 27 ก.พ.66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1270 จ้างซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง (SN.50-577) ประกาศ จ.39-66 จ้าง 27 ก.พ.66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1271 จ้างซ่อมเครื่องตัดเฝือก 1 รายการ ประกาศ จ.40-66 จ้าง 27 ก.พ.66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1272 ซื้ออุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ ประกาศ 124.2-66 ซื้อ 13 ก.พ.66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1273 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ ประกาศ 133-66 ซื้อ 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1274 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 14 รายการ ประกาศ 129.1-66 ซื้อ 20 ก.พ.66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1275 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 135.2-66 ซื้อ 27 ก.พ.66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1276 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.85-66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1277 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.84-66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1278 จ้างทำชั้นวางของ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 105-66.pdf 21/04/2566 พาลาธิการ
1279 จ้างตรวจคุณภาพน้ำ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 95-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1280 จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 94-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1281 ซื้อชุดปฏิบัติงานห้องผ่าตัดและชุดคลุมผู้ป่วย 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 172-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1282 จ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 46.2-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1283 จ้างทำป้าย 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 89-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1284 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 88-66....pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1285 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา89.1-66.pdf 28/03/2566 พาลาธิการ
1286 จ้างซ่อมปั๊มน้ำประจำอาคาร 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 87-66...pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1287 ซื้ออุปกรณ์ประกอบเตียงรอคลอด 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.75-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1288 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 166-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1289 ซื้อถังดับเพลิง 1 ถัง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 160-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1290 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 164-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1291 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 163-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1292 ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 162-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1293 ซื้อวัสดุและน้ำยาสำหรับขัดพื้นโรงประกอบอาหาร 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 159-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1294 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 169-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1295 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 169.1-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1296 ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อนขนาด 55x30 มม. 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 168-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1297 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.76-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1298 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 100 ม้วน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 167-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1299 จ้างซ่อมลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกาศ 74-66 จ้าง 3 มี.ค.66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1300 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง ประกาศ 73-66 จ้าง 3 มี.ค.66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1301 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 17 รายการ ประกาศ 138-66 ซื้อ 3 มี.ค.66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1302 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 139.1-66 ซื้อ 8 มี.ค.66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
1303 ซื้อพัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง ประกาศ 139-66 ซื้อ 8 มี.ค.66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
1304 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง ประกาศ ซ.60-66 ซื้อ 8 มี.ค.66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
1305 จ้างทำตรายาง 2 รายการ ประกาศ 75-66 จ้าง 8 มี.ค.66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
1306 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ประกาศ 140-66 ซื้อ 10 มี.ค.66.pdf 10/03/2566 พาลาธิการ
1307 จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ ประกาศ 76-66 จ้าง 10 มี.ค.66.pdf 10/03/2566 พาลาธิการ
1308 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 22 รายการ ประกาศ 141-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1309 ซื้อเครื่องมือทางทันตกรรม 6 รายการ ประกาศ ซ.61-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1310 ซื้อแผ่นอิเล็กโทรด แบบมีสายต่อสำหรับใช้กับผู้ป่วยเด็ก 5 ชุด ประกาศ ซ.62-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1311 ซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง ประกาศ 142-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1312 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 23 รายการ ประกาศ 143-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1313 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 147.1-66 ซื้อ 15 มี.ค.66.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
1314 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 130 รายการ ประกาศ 151-66 ซื้อ 17 มี.ค.66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1315 จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 3 ไกร 1 เตียง ประกาศ จ.45-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1316 ซื้ออะไหล่ซ่อมเตียงรอคลอด 2 รายการ ประกาศ ซ.68-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1317 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 72.1-66 จ้าง 1 มี.ค.66.pdf 01/03/2566 พาลาธิการ
1318 จ้างสำเนาเอกสาร 7 รายการ ประกาศ 72.2-66 จ้าง 1 มี.ค.66.pdf 01/03/2566 พาลาธิการ
1319 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 143 รายการ ประกาศ 154-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1320 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 36 รายการ ประกาศ 161.1-66 ซื้อ 27 มี.ค.66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1321 ซื้อเครื่องมือทางทันตกรรม 5 รายการ ประกาศ ซ.69-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1322 ซื้อซองพลาสติกใส่ช้อนส้อม 50,000 ซอง ประกาศ 153-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1323 จ้างทำปลอกแขนเวรรักษาการณ์ 3 รายการ ประกาศ 82-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1324 จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงห้องสำนักงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ประกาศ 81-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1325 ซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อก่อโรคระบบทางเดินอาหาร 2 รายการ ประกาศ ซ.71-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1326 จ้างทำสีโต๊ะคร่อมเตียง 2 ชุด ประกาศ 85-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1327 จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 2/3 (A881/A885P/A995P) ประกาศ จ.46.1-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1328 ซื้อเครื่องปั่นหาค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของเลือด 1 เครื่อง ประกาศ ซ.72-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1329 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศ 155-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 4 รายการ ประกาศ 157-66 ซื้อ20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1331 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 1 รายการ ประกาศ 161-66 ซื้อ 27 มี.ค.66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1332 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน ขนาด 80x50 มม. 1 รายการ ประกาศ 165-66 ซื้อ 27 มี.ค.66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0990.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0990.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 971.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0971.66.pdf 10/04/2566 กองเภสัชกรรม
1335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0974.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0974.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0975.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0975.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0977.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0977.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0982.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0982.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0983.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0983.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0984.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0984.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0991.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0991.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0989.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0989.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1343 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 1 เครื่อง ประกาศ จ.20-66 จ้าง 28 พ.ย.66.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1344 จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 1 เครื่อง ประกาศ จ.21-66 จ้าง 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1345 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.39-66 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทยื 1 รายการ.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
1346 จ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 เครื่อง ประกาศ จ.22-66 จ้าง 16 ธ.ค.65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
1347 ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้ 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ43-66 ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้ 1 คัน.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1348 จ้างซ่อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ประกาศ จ.23-66 จ้าง 16 ธ.ค.65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
1349 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ-33-66 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1350 จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทันตกรรม 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ-34-66 จ้างซ่อมเครื่องยูนิต.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1351 จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ37-66 จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1352 จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์(SN.52-658) 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ38-66 จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ 1 เครื่อง.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1353 จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ44-66 จ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1354 จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ41-66 จ้างตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
1355 ซื้อเตียงอะไหล่ผ่าตัด 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ48-66 ซื้ออะไหล่เตียงผ่าตัด 1 รายการ.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1356 ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้ (มีเสาน้ำเกลือ) 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ55-66 ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1357 ซื้อกระบอกออกซิเจน 5 ใบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ56-66 ซื้อกระบอกออกซิเจน 5 ใบ.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1358 ซื้ออาหารทางการแพทย์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ58-66ซื้ออาหารทางการแพทย์.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1359 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 2 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ66-66 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดบีบของผู้ใหญ่ 2ชุด.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1360 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ67-66 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1361 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยนั่งชนิดพับได้ 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ73-66 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยนั่งชนิดพับได้.pdf 24/03/2566 พาลาธิการ
1362 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ74-66 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1363 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ80-66 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1364 ซื้อชุดกรองลมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ81-66 ซื้อชุดกรองลมเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 ชุด.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0993.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0993.66.pdf 19/04/2566 กองเภสัชกรรม
1366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0973.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0973.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0945.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0945.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0992.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0992.66.pdf 18/04/2566 กองเภสัชกรรม
1369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0961.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0961.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0969.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0969.66.pdf 05/04/2566 กองเภสัชกรรม
1371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0970.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0970.66.pdf 05/04/2566 กองเภสัชกรรม
1372 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง ประกาศ ซ.29-66 ซื้อ 1 ธ.ค.66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1373 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน ประกาศ ซ.31-66 ซื้อ 26 ธ.ค.65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1374 ซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 240 อัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.82-66 ซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 240 อัน.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1375 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ83-66 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม 2 รายการ.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0948.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0948.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0999.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0999.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 0995.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0995.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1001.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1001.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1004.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1004.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1055.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1055.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1006.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1006.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po 1000.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1000.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po955.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0955.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0980.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0980.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0994.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0994.66.pdf 19/04/2566 กองเภสัชกรรม
1387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po.996.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0996.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0998.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0998.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1003.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1003.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0936.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0936.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0965.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0965.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
1392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1007.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1007.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1008.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1008.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1009.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1009.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1010.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1010.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1011.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1011.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1012.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1012.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1398 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์(ชุดซ่อมโอริง)2ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.88-66 ซื้อ 24 เม.ย. 66.pdf 24/05/2566 พาลาธิการ
1399 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม2รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.87-66 ซื้อ 24 เม.ย. 66.pdf 24/05/2566 พาลาธิการ
1400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1013.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1013.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1014.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1014.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1015.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1015.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1020.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1020.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1025.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1025.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1405 CS0001-66 CS0001-66.pdf 18/10/2565 สป.สายแพทย์
1406 CS0003-66 CS0003-66.pdf 23/09/2565 สป.สายแพทย์
1407 DT0001-66 DT0001-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1408 DT0003-66 DT0003-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1409 DT0004-66 DT0004-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1410 DT0005-66 DT0005-66.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1411 EAR0001-66 EAR0001-66.pdf 19/10/2565 สป.สายแพทย์
1412 ER0003-66 ER0003-66.pdf 23/09/2565 สป.สายแพทย์
1413 EYE0001-66 EYE0001-66.pdf 07/10/2565 สป.สายแพทย์
1414 EYE0002-66 EYE0002-66.pdf 07/10/2565 สป.สายแพทย์
1415 LB0001-66 LB0001-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1416 LB0002-66 LB0002-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1417 LB0003-66 LB0003-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1418 LB0004-66 LB0004-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1419 LB0005-66 LB0005-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1420 LB0006-66 LB0006-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1421 LB0007-66 LB0007-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1422 LB0008-66 LB0008-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1423 LB0009-66 LB0009-66.pdf 26/09/2565 สป.สายแพทย์
1424 OPD0001-66 OPD0001-66.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1425 OR0001-66 OR0001-66.pdf 29/09/2565 สป.สายแพทย์
1426 OR0002-66 OR0002-66.pdf 30/09/2565 สป.สายแพทย์
1427 OR0003-66 OR0003-66.pdf 04/10/2565 สป.สายแพทย์
1428 OR0004-66 OR0004-66.pdf 05/10/2565 สป.สายแพทย์
1429 OR0006-66 OR0006-66.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1430 OR0007-66 OR0007-66.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1431 OR0010-66 OR0010-66.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1432 OR0012-66 OR0012-66.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1433 OR0013-66 OR0013-66.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1434 OR0014-66 OR0014-66.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1435 OR0018-66 OR0018-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1436 OR0021-66 OR0021-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1437 OR0024-66 OR0024-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1438 OR0025-66 OR0025-66.pdf 23/09/2565 สป.สายแพทย์
1439 OR0026-66 OR0026-66.pdf 30/09/2565 สป.สายแพทย์
1440 OR0027-66 OR0027-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1441 WICU0001-66 WICU0001-66.pdf 07/10/2565 สป.สายแพทย์
1442 CS0002-66 CS0002-66.pdf 10/11/2565 สป.สายแพทย์
1443 CS0004-66 CS0004-66.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1444 CS0005-66 CS0005-66.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1445 CS0006-66 CS0006-66.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1446 DT0002-66 DT0002-66.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1447 DT0006-66 DT0006-66.pdf 18/11/2565 สป.สายแพทย์
1448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1026.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1026.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1449 DT0007-66 DT0007-66.pdf 09/11/2565 สป.สายแพทย์
1450 EAR0002-66 EAR0002-66.pdf 17/11/2565 สป.สายแพทย์
1451 ER0002-66 ER0002-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1452 ER0004-66 ER0004-66.pdf 02/11/2565 สป.สายแพทย์
1453 ER0005-66 ER0005-66.pdf 24/11/2565 สป.สายแพทย์
1454 ER0006-66 ER0006-66.pdf 14/11/2565 สป.สายแพทย์
1455 ER0007-66 ER0007-66.pdf 18/11/2565 สป.สายแพทย์
1456 EYE0003-66 EYE0003-66.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1457 EYE0004-66 EYE0004-66.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1458 IC0001-66 IC0001-66.pdf 14/11/2565 สป.สายแพทย์
1459 LB0010-66 LB0010-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1460 LB0011-66 LB0011-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1461 LB0012-66 LB0012-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1462 LB0013-66 LB0013-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1463 LB0014-66 LB0014-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1464 LB0015-66 LB0015-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1465 LB0016-66 LB0016-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1466 LB0017-66 LB0017-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1467 LB0018-66 LB0018-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1468 LB0019-66 LB0019-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1469 LB0021-66 LB0021-66.pdf 25/11/2565 สป.สายแพทย์
1470 OR0008-66 OR0008-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1471 OR0009-66 OR0009-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1472 OR0015-66 OR0015-66.pdf 21/10/2565 สป.สายแพทย์
1473 OR0017-66 OR0017-66.pdf 26/10/2565 สป.สายแพทย์
1474 OR0020-66 OR0020-66.pdf 15/11/2565 สป.สายแพทย์
1475 OR0029-66 OR0029-66.pdf 26/10/2565 สป.สายแพทย์
1476 OR0030-66 OR0030-66.pdf 17/11/2565 สป.สายแพทย์
1477 OR0031-66 OR0031-66.pdf 28/10/2565 สป.สายแพทย์
1478 OR0032-66 OR0032-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1479 OR0033-66 OR0033-66.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1480 OR0035-66 OR0035-66.pdf 10/11/2565 สป.สายแพทย์
1481 OR0036-66 OR0036-66.pdf 15/11/2565 สป.สายแพทย์
1482 OR0037-66 OR0037-66.pdf 18/11/2565 สป.สายแพทย์
1483 OR0038-66 OR0038-66.pdf 15/11/2565 สป.สายแพทย์
1484 OR0040-66 OR0040-66.pdf 24/11/2565 สป.สายแพทย์
1485 OR0043-66 OR0043-66.pdf 24/11/2565 สป.สายแพทย์
1486 OR0044-66 OR0044-66.pdf 25/11/2565 สป.สายแพทย์
1487 PT0002-66 PT0002-66.pdf 11/11/2565 สป.สายแพทย์
1488 WICU0002-66 WICU0002-66.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1489 CS0007-66 CS0007-66.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1490 CS0008-66 CS0008-66.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1491 CS0009-66 CS0009-66.pdf 13/12/2565 สป.สายแพทย์
1492 EAR0003-66 EAR0003-66.pdf 20/12/2565 สป.สายแพทย์
1493 ER0008-66 ER0008-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1494 ER0009-66 ER0009-66.pdf 01/12/2565 สป.สายแพทย์
1495 EYE0005-66 EYE0005-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1496 EYE0006-66 EYE0006-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1497 LB0022-66 LB0022-66.pdf 01/12/2565 สป.สายแพทย์
1498 LB0023-66 LB0023-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1499 LB0024-66 LB0024-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1500 LB0025-66 LB0025-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1501 LB0026-66 LB0026-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1502 LB0027-66 LB0027-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1503 LB0028-66 LB0028-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1504 LB0029-66 LB0029-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1505 LB0030-66 LB0030-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1506 LB0031-66 LB0031-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1507 LB0032-66 LB0032-66.pdf 13/12/2565 สป.สายแพทย์
1508 ND0001-66 ND0001-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1509 OPD0002-66 OPD0002-66.pdf 25/11/2565 สป.สายแพทย์
1510 OPD0003-66 OPD0003-66.pdf 09/12/2565 สป.สายแพทย์
1511 OPD0004-66 OPD0004-66.pdf 09/12/2565 สป.สายแพทย์
1512 OR0011-66 OR0011-66.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1513 OR0016-66 OR0016-66.pdf 25/11/2565 สป.สายแพทย์
1514 OR0019-66 OR0019-66.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1515 OR0028-66 OR0028-66.pdf 20/12/2565 สป.สายแพทย์
1516 OR0034-66 OR0034-66.pdf 25/11/2565 สป.สายแพทย์
1517 OR0039-66 OR0039-66.pdf 01/12/2565 สป.สายแพทย์
1518 OR0041-66 OR0041-66.pdf 20/12/2565 สป.สายแพทย์
1519 OR0042-66 OR0042-66.pdf 24/11/2565 สป.สายแพทย์
1520 OR0045-66 OR0045-66.pdf 28/11/2565 สป.สายแพทย์
1521 OR0046-66 OR0046-66.pdf 28/11/2565 สป.สายแพทย์
1522 OR0047-66 OR0047-66.pdf 19/12/2565 สป.สายแพทย์
1523 OR0048-66 OR0048-66.pdf 09/12/2565 สป.สายแพทย์
1524 OR0049-66 OR0049-66.pdf 19/12/2565 สป.สายแพทย์
1525 OR0050-66 OR0050-66.pdf 16/12/2565 สป.สายแพทย์
1526 OR0051-66 OR0051-66.pdf 21/12/2565 สป.สายแพทย์
1527 OR0052-66 OR0052-66.pdf 21/12/2565 สป.สายแพทย์
1528 OR0053-66 OR0053-66.pdf 22/12/2565 สป.สายแพทย์
1529 OR0054-66 OR0054-66.pdf 19/12/2565 สป.สายแพทย์
1530 OR0055-66 OR0055-66.pdf 27/12/2565 สป.สายแพทย์
1531 PT0003-66 PT0003-66.pdf 06/12/2565 สป.สายแพทย์
1532 WICU0003-66 WICU0003-66.pdf 09/12/2565 สป.สายแพทย์
1533 CS0010-66 CS0010-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1534 CS0011-66 CS0011-66.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1535 CS0013-66 CS0013-66.pdf 23/01/2566 สป.สายแพทย์
1536 CS0014-66 CS0014-66.pdf 23/01/2566 สป.สายแพทย์
1537 EAR0004-66 EAR0004-66.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1538 ER0010-66 ER0010-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1539 ER0012-66 ER0012-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1540 ER0013-66 ER0013-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1541 ER0014-66 ER0014-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1542 EYE0007-66 EYE0007-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1543 EYE0008-66 EYE0008-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1544 EYE0009-66 EYE0009-66.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1545 EYE0010-66 EYE0010-66.pdf 13/01/2566 สป.สายแพทย์
1546 GY0001-66 GY0001-66.pdf 19/01/2566 สป.สายแพทย์
1547 GY0002-66 GY0002-66.pdf 19/01/2566 สป.สายแพทย์
1548 GY0003-66 GY0003-66.pdf 19/01/2566 สป.สายแพทย์
1549 GY0004-66 GY0004-66.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1090.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1090.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1551 GY0005-66 GY0005-66.pdf 19/01/2566 สป.สายแพทย์
1552 IC0002-66 IC0002-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1553 LB0033-66 LB0033-66.pdf 20/01/2566 สป.สายแพทย์
1554 LB0034-66 LB0034-66.pdf 20/12/2565 สป.สายแพทย์
1555 LB0035-66 LB0035-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1556 LB0036-66 LB0036-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1557 LB0037-66 LB0037-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1558 LB0038-66 LB0038-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1559 LB0039-66 LB0039-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1560 LB0040-66 LB0040-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1561 LB0041-66 LB0041-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1562 OR0023-66 OR0023-66.pdf 12/01/2566 สป.สายแพทย์
1563 OR0056-66 OR0056-66.pdf 28/12/2565 สป.สายแพทย์
1564 OR0058-66 OR0058-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1565 OR0059-66 OR0059-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1566 OR0060-66 OR0060-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1567 OR0062-66 OR0062-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1568 OR0063-66 OR0063-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1569 OR0064-66 OR0064-66.pdf 17/01/2566 สป.สายแพทย์
1570 OR0066-66 OR0066-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1571 OR0067-66 OR0067-66.pdf 13/01/2566 สป.สายแพทย์
1572 OR0068-66 OR0068-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1573 OR0069-66 OR0069-66.pdf 12/01/2566 สป.สายแพทย์
1574 OR0070-66 OR0070-66.pdf 23/01/2566 สป.สายแพทย์
1575 OR0072-66 OR0072-66.pdf 03/01/2566 สป.สายแพทย์
1576 OR0073-66 OR0073-66.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1577 OR0075-66 OR0075-66.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1578 OR0076-66 OR0076-66.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1579 OR0078-66 OR0078-66.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1580 OR0079-66 OR0079-66.pdf 20/01/2566 สป.สายแพทย์
1581 OR0080-66 OR0080-66.pdf 25/01/2566 สป.สายแพทย์
1582 OR0082-66 OR0082-66.pdf 23/01/2566 สป.สายแพทย์
1583 OR0083-66 OR0083-66.pdf 26/01/2566 สป.สายแพทย์
1584 PT0001-66 PT0001-66.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1585 PT0004-66 PT0004-66.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1586 SPW0001-66 SPW0001-66.pdf 06/01/2566 สป.สายแพทย์
1587 WICU0004-66 WICU0004-66.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1588 CS0015-66 CS0015-66.pdf 06/02/2566 สป.สายแพทย์
1589 CS0016-66 CS0016-66.pdf 08/02/2566 สป.สายแพทย์
1590 CS0017-66 CS0017-66.pdf 13/02/2566 สป.สายแพทย์
1591 CS0018-66 CS0018-66.pdf 13/02/2566 สป.สายแพทย์
1592 CS0019-66 CS0019-66.pdf 15/02/2566 สป.สายแพทย์
1593 CS0020-66 CS0020-66.pdf 21/02/2566 สป.สายแพทย์
1594 CS0021-66 CS0021-66.pdf 21/02/2566 สป.สายแพทย์
1595 DT0008-66 DT0008-66.pdf 08/02/2566 สป.สายแพทย์
1596 EAR0005-66 EAR0005-66.pdf 21/02/2566 สป.สายแพทย์
1597 ER0011-66 ER0011-66.pdf 09/02/2566 สป.สายแพทย์
1598 EYE0011-66 EYE0011-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1599 EYE0012-66 EYE0012-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1600 LB0042-66 LB0042-66.pdf 10/02/2566 สป.สายแพทย์
1601 LB0043-66 LB0043-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1602 LB0044-66 LB0044-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1603 LB0045-66 LB0045-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1604 LB0046-66 LB0046-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1605 LB0048-66 LB0048-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1606 LB0049-66 LB0049-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1607 LB0050-66 LB0050-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1608 LB0051-66 LB0051-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1609 LB0052-66 LB0052-66.pdf 16/02/2566 สป.สายแพทย์
1610 LB0053-66 LB0053-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1611 LB0054-66 LB0054-66.pdf 13/02/2566 สป.สายแพทย์
1612 MW0001-66 MW0001-66.pdf 26/01/2566 สป.สายแพทย์
1613 OR0065-66 OR0065-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1614 OR0071-66 OR0071-66.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1615 OR0074-66 OR0074-66.pdf 14/02/2566 สป.สายแพทย์
1616 OR0084-66 OR0084-66.pdf 30/01/2566 สป.สายแพทย์
1617 OR0085-66 OR0085-66.pdf 01/02/2566 สป.สายแพทย์
1618 OR0086-66 OR0086-66.pdf 01/02/2566 สป.สายแพทย์
1619 OR0087-66 OR0087-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1620 OR0088-66 OR0088-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1621 OR0089-66 OR0089-66.pdf 08/02/2566 สป.สายแพทย์
1622 OR0090-66 OR0090-66.pdf 09/02/2566 สป.สายแพทย์
1623 OR0091-66 OR0091-66.pdf 13/02/2566 สป.สายแพทย์
1624 OR0093-66 OR0093-66.pdf 14/02/2566 สป.สายแพทย์
1625 OR0094-66 OR0094-66.pdf 14/02/2566 สป.สายแพทย์
1626 OR0095-66 OR0095-66.pdf 15/02/2566 สป.สายแพทย์
1627 PT0005-66 PT0005-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1628 PT0006-66 PT0006-66.pdf 22/02/2566 สป.สายแพทย์
1629 SPW0002-66 SPW0002-66.pdf 14/02/2566 สป.สายแพทย์
1630 WICU0005-66 WICU0005-66.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1631 XR0001-66 XR0001-66.pdf 21/02/2566 สป.สายแพทย์
1632 CS0022-66 CS0022-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1633 CS0023-66 CS0023-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1634 CS0024-66 CS0024-66.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1635 CS0025-66 CS0025-66.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1636 CS0026-66 CS0026-66.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1637 ER0015-66 ER0015-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1638 ER0016-66 ER0016-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1639 ER0019-66 ER0019-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1640 ER0020-66 ER0020-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1641 ER0021-66 ER0021-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1642 EYE0013-66 EYE0013-66.pdf 02/03/2566 สป.สายแพทย์
1643 EYE0015-66 EYE0015-66.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1644 LB0055-66 LB0055-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1645 LB0056-66 LB0056-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1646 LB0057-66 LB0057-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1647 LB0058-66 LB0058-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1648 LB0059-66 LB0059-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1649 LB0060-66 LB0060-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1650 LB0061-66 LB0061-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1651 LB0062-66 LB0062-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1652 LB0063-66 LB0063-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1653 LB0064-66 LB0064-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1654 LB0065-66 LB0065-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1655 LB0066-66 LB0066-66.pdf 20/03/2566 สป.สายแพทย์
1656 ND0002-66 ND0002-66.pdf 09/03/2566 สป.สายแพทย์
1657 OR0097-66 OR0097-66.pdf 02/03/2566 สป.สายแพทย์
1658 OR0098-66 OR0098-66.pdf 01/03/2566 สป.สายแพทย์
1659 OR0099-66 OR0099-66.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1660 OR0103-66 OR0103-66.pdf 23/02/2566 สป.สายแพทย์
1661 OR0104-66 OR0104-66.pdf 28/02/2566 สป.สายแพทย์
1662 OR0105-66 OR0105-66.pdf 02/03/2566 สป.สายแพทย์
1663 OR0106-66 OR0106-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1664 OR0107-66 OR0107-66.pdf 16/03/2566 สป.สายแพทย์
1665 OR0108-66 OR0108-66.pdf 24/03/2566 สป.สายแพทย์
1666 OR0109-66 OR0109-66.pdf 29/03/2566 สป.สายแพทย์
1667 PT0007-66 PT0007-66.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1668 WICU0006-66 WICU0006-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1669 WICU0007-66 WICU0007-66.pdf 07/03/2566 สป.สายแพทย์
1670 DT0010-66 DT0010-66.pdf 03/04/2566 สป.สายแพทย์
1671 DT0011-66 DT0011-66.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1672 ER0018-66 ER0018-66.pdf 03/04/2566 สป.สายแพทย์
1673 ER0023-66 ER0023-66.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1674 EYE0014-66 EYE0014-66.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1675 EYE0017-66 EYE0017-66.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1676 LB0067-66 LB0067-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1677 LB0068-66 LB0068-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1678 LB0069-66 LB0069-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1679 LB0070-66 LB0070-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1680 LB0071-66 LB0071-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1681 LB0072-66 LB0072-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1682 LB0073-66 LB0073-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1683 LB0074-66 LB0074-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1684 LB0075-66 LB0075-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1685 LB0076-66 LB0076-66.pdf 03/04/2566 สป.สายแพทย์
1686 LB0077-66 LB0077-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1687 LB0078-66 LB0078-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1688 OR0092-66 OR0092-66.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1689 OR0101-66 OR0101-66.pdf 18/04/2566 สป.สายแพทย์
1690 OR0102-66 OR0102-66.pdf 10/04/2566 สป.สายแพทย์
1691 OR0110-66 OR0110-66.pdf 12/04/2566 สป.สายแพทย์
1692 OR0111-66 OR0111-66.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1693 OR0112-66 OR0112-66.pdf 18/04/2566 สป.สายแพทย์
1694 OR0113-66 OR0113-66.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1695 OR0114-66 OR0114-66.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1696 OR0115-66 OR0115-66.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1697 OR0117-66 OR0117-66.pdf 24/04/2566 สป.สายแพทย์
1698 PT0008-66 PT0008-66.pdf 24/04/2566 สป.สายแพทย์
1699 WICU0008-66 WICU0008-66.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1016.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1016.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1017.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1017.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1018.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1018.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1005.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1005.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1019.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1019.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1021.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1021.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1024.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1024.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1027.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1027.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1028.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1028.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1029.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1029.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1030.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1030.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1032.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1032.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1712 ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 4 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ40-66 ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 4 ตัว.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1033.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1033.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1034.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1034.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1036.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1036.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS128.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS128.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS137.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS137.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS139.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS139.66.pdf 19/04/2566 กองเภสัชกรรม
1719 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 33-1-66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1720 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์เคลือบมัน 1 รายการ ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 35-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1721 จ้างติดตั้งผ้าม่าน 1 ชุด ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 36-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1722 จ้างปรับปรุงลานจอดรถยนต์ รพ.ค่ายฯ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา40-66 จ้างปรับปรุงลานจอดรถยนต์.pdf 21/12/2565 พาลาธิการ
1723 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องแยกโรค (ครั้งที่4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 41-1-66 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1724 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง (ขนาด 28 กก) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 42-66 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1725 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่1/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา56-1-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1726 จ้างทำป้ายสำหรับจอดรถจักรยานยนต์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 57-66 จ้างทำป้ายจอดรถจักรยานยนต์.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
1727 จ้างติดตั้งผ้าม่านสำหรับผลัดเปลี่ยนกรณีมีผู้ป่วยโควิด 2 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 60-66 จ้างติดตั้งผ้าม่านสำหรับผลัดเปลี่ยนกรณีมีผู้ป่วยโควิด.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
1728 จ้างซ่อมถุงใส่ผ้าเปื้อน 4 ใบ ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 67-66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1729 จ้างทำป้ายอะคริลิก 40 แผ่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 72-66 จ้างทำป้ายอะคริลิก 40 แผ่น.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS143.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS143.66.pdf 25/04/2566 กองเภสัชกรรม
1731 จ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป 30 ใบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 79-66 จ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป 30 ใบ.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1732 จ้างติดตั้งสายสัญญาณเข้าระบบแพคส์ 3 จุด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 80-66 จ้างติดตั้งสายสัญญาณเข้าระบบแพคส์ 3 จุด.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
1733 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 3 ชุด ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ79-66 ซื้อแบเตอรี่เครื่องการให้ยาและสารละลาย.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1734 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.85-66...pdf 20/05/2566 พาลาธิการ
1735 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ (ชุดซ่อมโอริง) 8 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ78-66 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์(ชุดซ่อมโอริง) 8 ชุด.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS146.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS146.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1737 จ้างกำจัดปลวกอาคารแพทย์ทางเลือก,ห้องประชุม 1 และคลังเก็บของพลาธิการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา102-66 จ้าง 12 เมย 66.pdf 12/04/2566 พาลาธิการ
1738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS153.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS153.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1739 จ้างติดตั้งมุ้งลวดห้องดับจิต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 101-66 จ้างติดตั้งมุ้งลวดห้องดับจิต.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1740 จ้างซ่อมรถไฟฟ้าห้องจ่ายกลาง 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา98-66 จ้างซ่อมรถไฟฟ้าห้องจ่ายกลาง 1 คัน.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1038.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1038.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1742 จ้างทำป้ายอะคริลิคขนาด 68x90 ซม. 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 99-66 จ้างทำป้ายอะคริลิค 68x90 ชม 1 รายการ.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1743 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดวิทยุสำหรับผ่าตัด 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ47-66 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดวิทยุสำหรับผ่าตัด 1 เครื่อง.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1744 จ้างซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ48-66 จ้างซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1040.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1040.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1746 จ้างซ่อมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ52-66 จ้างซ่อมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ 1 งาน.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1747 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.5X4 ม. 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 104-66 จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ.pdf 21/04/2566 พาลาธิการ
1748 จ้างสำเนาเอกสาร 8 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา95-1-66 จ้างสำเนาเอกสาร 8 รายการ.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1749 จ้างสูปสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำและบ่อดักไขมัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 100-66 จ้างสูบสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำและบ่อดักไขมัน.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1041.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1041.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1751 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ R.O. 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 86-66 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ R.O. 1 งาน.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1752 จ้างเติมถังน้ำยาเคมีดับเพลิง 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา91-66 จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง 2 รายการ.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1042.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1042.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1754 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 2 ครั้งที่ 3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ49.1-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1755 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม (งวด2ครั้งที่3) จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.55-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1756 ซื้อน้ำยาทำลายเชื้อสำหรับทำความสะอาดพื้นผิว 1 รายการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 95-66 ซื้อน้ำยาทำลายเชื้อ.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
1757 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 94-66 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
1758 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายกลาง 23 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 85-66 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายกลาง 23 ชุด.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
1759 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายกลาง 23 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ 85-66 ลง 19 ธค 66.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
1760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1046.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1046.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1047.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1047.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1049.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1049.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1053.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1053.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS206.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS206.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
1765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0947.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0947.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0997.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0997.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1002.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1002.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1037.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1037.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1039.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1039.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1044.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1044.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1771 ซื้ออาหารทางการแพทย์ 3 รายการ ประกาศ ซ.77-66 ซื้อ 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1048.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1048.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1056.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1056.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1062.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1062.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1081.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1081.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1082.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1082.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0987.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0987.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1023.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1023.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1031.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1031.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1052.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1052.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1059.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1059.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1060.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1060.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1067.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1067.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1784 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 203-66 ซื้อ 12 พ.ค. 66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1068.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1068.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1786 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 38 เครื่อง (ครั้งที่ 1) ประกาศ 39-66 จ้าง 16 ธ.ค.66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
1787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1072.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1072.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1788 จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำ หอผู้ป่วยรวม (โควิด) ครั้งที่ 1 ประกาศ 44-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1789 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา68-66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1790 ซื้อกระดาษเทอร์มอลขนาด 57x38 มม. 1 รายการ ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 78-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1791 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 90-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1792 ซื้อน้ำยาทางการแพทย์ 8 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 101-66 ซื้อน้ำยาทางการแพทย์.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1793 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 110-66 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1073.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1073.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1795 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 90.1-66 จ้าง 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1077.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1077.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1797 จ้างซ่อมชั้นจัดยา 4 ชุด ประกาศ 92-66 จ้าง 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1798 จ้างซ่อมชุดรับแขก 2 ชุด ประกาศ 93-66 จ้าง 3 เมย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1799 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน (ทบ.9662) ประกาศ 96-66 จ้าง 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1078.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1078.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1801 จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำ หอผู้ป่วยรวม (โควิด) ครั้งที่ 2 ประกาศ 97-66 จ้าง 18 เม.ย.66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1079.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1079.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1803 จ้างกำจัดปลวกบริเวณอาคารหมายเลข 185/09 (สำนักงานแพทย์) และอาคารเลขที่ 338/29 (บ้านพักชั้นนายร้อย ประกาศ 103-66 จ้าง 20 เม.ย.66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1804 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารหมายเลข 398/59 ประกาศ 106-66 จ้าง 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1805 จ้างทำไวนิลฉากหลัง ขนาด 244x240 ซม. 1 รายการ ประกาศ 107-66 จ้าง 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1080.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1080.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1080.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1080.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1808 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 200 ม้วน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 113-66 วื้อกระดาษเทอมอล 200 ม้วน.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
1809 ซื้อสติกเกอร์แบบความร้อน 100,000 ดวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 108-66 ซื้อสติกเกอร์แบบความร้อน.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1086.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1086.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1088.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1088.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1812 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 400 ม้วน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 105-66 ซื้อกระดาาเทอมอล 400 ม้วน.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
1813 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 118-1-66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1814 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมสำนักงาน 14 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 118-66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมสำนักงาน 14 รายการ.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1815 จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 1 เครื่อง ประกาศ จ.50-66 จ้าง 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1816 ซื้อกล้องวงจรปิด 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 124-1-66 ซื้อกล้องวงจรปิด 1 รายการ.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1817 ซื้อไส้กรองสังเคราะห์ผลิตน้ำดื่ม 4 ชิ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา127ซื้อไส้กรองสังเคราะห์ผลิตน้ำดื่ม4ชิ้น.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1818 จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง ประกาศ จ.51-66 จ้าง 18 เม.ย.66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1819 ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 10 กล่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 127-1-66 ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 10 กล่อง.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1089.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1089.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1821 จ้างซ่อมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ 1 งาน ประกาศ จ.52-66 จ้าง 18 เม.ย.66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1822 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ (ตึกเก่า) 1 งาน ประกาศ จ.53-66 จ้าง 21 เม.ย.66.pdf 21/04/2566 พาลาธิการ
1823 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ (ตึกใหม่) 1 งาน ประกาศ จ.54-66 จ้าง 21 เม.ย.66 .pdf 21/04/2566 พาลาธิการ
1824 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา130-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1825 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม (งวด 2 ครั้งที่ 3) ประกาศ จ.55-66 จ้าง 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1826 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 2 ครั้งที่ 3) ประกาศ จ.49.1-66 จ้าง 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0981.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0981.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1828 ซื้อขาตั้งป้าย X-Stand ขนาด 80x180 ซม. จำนวน 10 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 136-66 ซื้อขาตั้งป้าย.pdf 01/03/2566 พาลาธิการ
1829 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 146-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1830 ซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 150-66 ซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย 2 รายการ.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1035.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1035.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1065.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1065.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1066.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1066.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1069.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1069.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1070.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1070.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1836 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องกรองน้ำ RO (ห้องผ่าตัด) ประกาศ 108-66 จ้าง 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1837 จ้างทำตรายาง ประกาศ 110-66 จ้าง 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1838 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 16 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 156-66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 16 รายการ.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1839 จ้างพิมพ์เอกสาร 6 รายการ ประกาศ 120-66 จ้าง 22 พ.ค.66.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1840 ซื้อชุดไมค์ลอยคู่ 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 158-66 ซื้อไมค์ลอยคู่ 1 ชุด.pdf 24/03/2566 พาลาธิการ
1841 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา184-1-66 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1842 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 2 ก้อน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา170-66 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 2 ก้อน.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1843 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 182-66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1844 ซื้อสติกเกอร์ความร้อนขนาด 80X50 มม. 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 188-66 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1845 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบนอน 3 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.95-66 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบนอน.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
1846 ซื้ออุปกรณ์จ่ายออกซิเจนให้คนไข้ 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ94-66 ซื้ออุปกรณ์จ่ายออกซิเจน.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1847 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.89.1-66 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นหัวใจ.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1848 ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 400 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ98-66 ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 400 ตัว.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1849 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครั้งที่ 2/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 114-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1850 จ้างทำตรายาง 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 113-66 จ้างทำตรายาง 5 รายการ.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1851 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน (ทบ.3849) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 115-66 จ้างซ่อมยานพาหนะ.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
1852 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 18 รายการ ประกาศ 38-66 ซื้อ 7 พ.ย.66.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1853 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาความสะอาดเครื่องมือแพทย์) 7 รายการ ประกาศ 43-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1854 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง ประกาศ 67-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1855 ซื้อพัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง 2 ตัว ประกาศ 68-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1856 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 6 รายการ ประกาศ 70-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1857 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น 1 เครื่อง ประกาศ 71-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1858 ซื้อกระดาษเทอร์มอล ขนาด 57x38 มม. 1 รายการ ประกาศ 78-66 ซื้อ 6 ธ.ค.65.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1859 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 19 รายการ ประกาศ 80-66 ซื้อ 9 ธ.ค.65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
1860 ซื้อไมโครเวฟ 2 เครื่อง ประกาศ 81-66 ซื้อ 9 ธ.ค.65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
1861 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์) 6 รายการ ประกาศ 82-66 ซื้อ 9 ธ.ค.65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
1862 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ประกาศ 84-66 ซื้อ 13 ธ.ค.65.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
1863 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายกลาง 23 ชุด ประกาศ 85-66 ซื้อ 19 ธ.ค.65.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
1864 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ประกาศ 90-66 ซื้อ 26 ธ.ค.65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1865 ซื้อกระดาษพิมพ์เครื่องเป่าปอด 20 ม้วน ประกาศ ซ.86-66 ซื้อ 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1866 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ประกาศ ซ.89-66 ซื้อ 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1867 ซื้ออาหารทางการแพทย์ 2 รายการ ประกาศ ซ.91-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1868 ซื้ออุปกรณ์จ่ายออกซิเจนให้คนไข้ 2 ชุด ประกาศ ซ.92-66 ซื้อ 28 เม.ย.66.pdf 28/04/2566 พาลาธิการ
1869 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 6 รายการ ประกาศ 102-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1870 ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าชนิดนั่งขับ 2 ก้อน ประกาศ 137-66 ซื้อ 3 มี.ค.66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1074.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1074.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1075.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1075.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1873 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศ 168-66 ซื้อ 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1874 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 88 รายการ ประกาศ 171-66 ซื้อ 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1083.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1083.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1876 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ประกาศ 173-66 ซื้อ 7 เม.ย.66.pdf 07/04/2566 พาลาธิการ
1877 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง ประกาศ 174-66 ซื้อ 7 เม.ย.66.pdf 07/04/2566 พาลาธิการ
1878 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง ประกาศ 175-66 ซื้อ 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1879 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ ประกาศ 176-66 ซื้อ 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1880 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา109-66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1881 จ้างซ่อมรถไฟฟ้าแผนกซักรีด 1 คัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา111-66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1882 ซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง ประกาศ 177-66 ซื้อ 12 เม.ย.66.pdf 12/04/2566 พาลาธิการ
1883 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 140 รายการ ประกาศ 183-66 ซื้อ 18 เม.ย.66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1884 ซื้อรองเท้าเซฟตี้ 3 คู่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา185-66 ซื้อรองเท้าเซฟตี้ 3 คุ่.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1885 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง ประกาศ 184-66 ซื้อ 20.1 เม.ย.66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1886 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 196-66 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1887 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ ประกาศ 186-66 ซื้อ 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1888 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายกลาง 7 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 195-66 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายกลาง.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1889 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 197-66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าว่อมสำนักงาน.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1084.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1084.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1891 ซื้อกระดาษเทอร์มอล ขนาด 57x38 มม. 500 ม้วน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 186-66 ลง24เมย66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1892 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ประกาศ 187-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1893 ซื้อพัดลมเพดาน 2 ตัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 198-66 ซื้อพัดลมเพดาน 2 ตัว.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
1894 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา189-66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1895 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ประกาศ 191-66 ซื้อ 28 เม.ย.66.pdf 28/04/2566 พาลาธิการ
1896 ซื้อ ก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ประกาศ 190-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1897 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 26 รายการ ประกาศ 192-66 ซื้อ 28 เม.ย.66.pdf 28/04/2566 พาลาธิการ
1898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1093.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1093.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1899 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 207-66 ซื้อเครื่องพิมพ์.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1900 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ ประกาศ 199-66 ซื้อ 8 พ.ค.66.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
1901 ซื้อหมอนผู้ป่วย 50 ใบ ประกาศ 200-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1902 ซื้อเครื่องรับส่งเอกสาร (FAX) 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา206-66 ซื้อเครื่องรับส่งเอกสาร.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1903 ซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ 1 เครื่อง ประกาศ 201-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS136.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS136.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1905 ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 2 ชุด ประกาศ 202-66 ซื้อ 12.1 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1906 ซื้อโทรศัพท์ 2 รายการ ประกาศ 205-66 ซื้อ 15 พ.ค.66.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1907 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม 2 รายการ ประกาศ ซ.87-66 ซื้อ 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1908 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ (ชุดซ่อมโอริง) 2 ชุด ประกาศ ซ.88-66 ซื้อ 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS144.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS144.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS147.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS147.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS141.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS141.66.pdf 21/04/2566 กองเภสัชกรรม
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS145.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS145.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS142.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS142.66.pdf 21/04/2566 กองเภสัชกรรม
1914 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 166.1-66 ซื้อ 31 มี.ค.66.pdf 31/03/2566 พาลาธิการ
1915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS148.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS148.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1916 จ้างซ่อมชุดปั้มน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 งาน ประกาศ 118-66 จ้าง 15 พ.ค.66.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1917 ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ ประกาศ 193-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1918 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ประกาศ 203-66 ซื้อ 15 พ.ค.66.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาC ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS152.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1920 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (น้ำยาทำความสะอาดเครื่องพิมพ์) 5 รายการ ประกาศ 204-66 ซื้อ 15 พ.ค.66.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1921 ซื้อกรรไกรสแตนเลสทางการแพทย์ 3 อัน ประกาศ ซ.93-66 ซื้อ 2 พ.ค.66.pdf 02/05/2566 พาลาธิการ
1922 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ 1 ชุด ประกาศ ซ.90-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1923 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง 1 คัน ประกาศ ซ.96-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS149.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS149.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS138.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS138.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1926 ซื้อเครื่องมือแซะรากฟัน 2 อัน ประกาศ ซ.97-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1927 ซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล 3 อัน ประกาศ ซ.99-66 ซื้อ 29 พ.ค.66.pdf 29/05/2566 พาลาธิการ
1928 จ้างซ่อมชุดรับแขก 1 ชุด ประกาศ 112-66 จ้าง 3 พ.ค.66.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1929 จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติห้องผ่าตัด 1 งาน ประกาศ 116-66 จ้าง 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1930 จ้างทำผ้าม่านห้องทำแผล 2 ชุด ประกาศ 117-66 จ้าง 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1931 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน (ทบ.9662) ประกาศ 119-66 จ้าง 15 พ.ค.66.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS157.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS157.66.pdf 22/05/2566 กองเภสัชกรรม
1933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1050.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1050.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1054.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1054.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1057.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1057.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1936 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกาศ 122.1-66 จ้าง 22 พ.ค.66.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1937 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 400x150 ซม. 1 รายการ ประกาศ 122-66 จ้าง 22 พ.ค.66.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1938 LB080-66 LB080-4.pdf 27/04/2566 สป.สายแพทย์
1939 OR124-66 OR124-4.pdf 21/04/2566 สป.สายแพทย์
1940 LB079-66 LB079-4.pdf 27/04/2566 สป.สายแพทย์
1941 OR119-66 OR119-4.pdf 01/05/2566 สป.สายแพทย์
1942 OR121-66 OR121-4.pdf 01/05/2566 สป.สายแพทย์
1943 LB088-66 LB088-4.pdf 02/05/2566 สป.สายแพทย์
1944 LB083-66 LB083-4.pdf 02/05/2566 สป.สายแพทย์
1945 ER017-66 ER017-4.pdf 02/05/2566 สป.สายแพทย์
1946 LB081-66 LB081-4.pdf 02/05/2566 สป.สายแพทย์
1947 LB087-1 LB087-4.pdf 02/05/2566 สป.สายแพทย์
1948 LB087-66 LB086-4.pdf 02/05/2566 สป.สายแพทย์
1949 LB085-66 LB085-4.pdf 02/05/2566 สป.สายแพทย์
1950 ER024-66 ER024-4.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1951 ER025-66 ER025-4.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1952 DT013-66 DT013-4.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1953 PT010-66 PT010-4.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1954 EYE16-66 EYE016-4.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1955 ซื้อน้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศ 82.1-66 ซื้อ 9 ธ.ค.65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
1956 WICU010/66 WICU010-4.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1957 DT014-66 DT014-4.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1958 LB084-66 LB084-4.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1959 LB082-66 LB082-4.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1960 CS027-66 CS027-4.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1961 OR120-66 OR120-4.pdf 10/05/2566 สป.สายแพทย์
1962 OPD005-66 OPD005-4.pdf 12/05/2566 สป.สายแพทย์
1963 CS028-66 CS028-4.pdf 12/05/2566 สป.สายแพทย์
1964 CS029-66 CS029-4.pdf 12/05/2566 สป.สายแพทย์
1965 OR126-66 OR126-4.pdf 16/05/2566 สป.สายแพทย์
1966 OR0125-66 OR125-4.pdf 18/05/2566 สป.สายแพทย์
1967 DT009-66 DT009-4.pdf 19/05/2566 สป.สายแพทย์
1968 PT009-66 PT009-4.pdf 19/05/2566 สป.สายแพทย์
1969 OR134-66 OR134-4.pdf 19/05/2566 สป.สายแพทย์
1970 OR128-66 OR128-4.pdf 22/05/2566 สป.สายแพทย์
1971 OR130-66 OR130-4.pdf 22/05/2566 สป.สายแพทย์
1972 OR131-66 OR131-4.pdf 22/05/2566 สป.สายแพทย์
1973 OR133-66 OR133-4.pdf 22/05/2566 สป.สายแพทย์
1974 CS030-66 CS030-4.pdf 23/05/2566 สป.สายแพทย์
1975 CS032-66 CS032-4.pdf 23/05/2566 สป.สายแพทย์
1976 LB089-66 LB089-4.pdf 24/05/2566 สป.สายแพทย์
1977 IC003-66 IC003-4.pdf 24/05/2566 สป.สายแพทย์
1978 LB098-66 LB098-4.pdf 24/05/2566 สป.สายแพทย์
1979 OR136-66 OR136-4.pdf 25/05/2566 สป.สายแพทย์
1980 OR137-66 OR137-4.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
1981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1058.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1058.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1982 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 192.1-66 น้ำมันเชื้อเพลิง.pdf 28/04/2566 พาลาธิการ
1983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1063.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1063.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1984 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 177.1-66 น้ำมันเชื้อเพลิง.pdf 12/04/2566 พาลาธิการ
1985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1091.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1091.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1092.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1092.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1987 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33 รายการ ประกาศ 135.1-66 ซื้อ 27 ก.พ.66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1988 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 24 รายการ ประกาศ 184.2-66 ซื้อ 20 เม.ย.66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1989 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 193.1-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1990 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 25 รายการ ประกาศ 207.1-66 ซื้อ 22 พ.ค.66.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1991 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 118 รายการ ประกาศ 202-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1094.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1094.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1096.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1096.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1144.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1144.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
1995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1098.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1098.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
1996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1100.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1100.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
1997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1101.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1101.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
1998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1102.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1102.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
1999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1104.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1104.66.pdf 11/05/2566 กองเภสัชกรรม
2000 LB104-4 LB104-4.pdf 02/06/2566 สป.สายแพทย์
2001 PT011-66 PT011-4.pdf 12/06/2566 สป.สายแพทย์
2002 WICU011-66 WICU011-4.pdf 06/06/2566 สป.สายแพทย์
2003 CS034-66 CS034-4.pdf 07/06/2566 สป.สายแพทย์
2004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1105.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1105.66.pdf 11/05/2566 กองเภสัชกรรม
2005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0963.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0963.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
2006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1097.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1097.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
2007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1103.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1103.66.pdf 11/05/2566 กองเภสัชกรรม
2008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1106.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1106.66.pdf 11/05/2566 กองเภสัชกรรม
2009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1109.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1109.66.pdf 12/05/2566 กองเภสัชกรรม
2010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1111.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1111.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1117.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1117.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1121.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1121.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po0979.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา0979.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
2014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1022.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1022.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
2015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1107.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1107.66.pdf 12/05/2566 กองเภสัชกรรม
2016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1108.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1108.66.pdf 12/05/2566 กองเภสัชกรรม
2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1115.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1115.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1118.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1118.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1119.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1119.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1124.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1124.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1122.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1122.66.pdf 16/05/2566 กองเภสัชกรรม
2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1043.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1043.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1099.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1099.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1110.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1110.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1114.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1114.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1125.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1125.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2027 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 214-66 9 มิ.ย. 66.pdf 07/06/2566 พาลาธิการ
2028 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)6รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 216-66 9 มิ.ย. 66.pdf 08/06/2566 พาลาธิการ
2029 จ้างซ่อมปรับปรุงติดตั้งหลังคาตึกอุบัติเหตุ อาคารหมายเลข 383/41 ประกาศ 125-66 จ้าง 1 มิ.ย.66.pdf 01/06/2566 พาลาธิการ
2030 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 195-66 ซื้อน้ำยาซักผ้า.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1127.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1127.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1128.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1128.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1129.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1129.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1132.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1132.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1133.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1133.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2036 CS033-66 CS033-4.pdf 22/06/2566 สป.สายแพทย์
2037 DT016-66 DT016-4.pdf 09/06/2566 สป.สายแพทย์
2038 DT018-66 DT018-4.pdf 21/06/2566 สป.สายแพทย์
2039 OR139-66 OR139-4.pdf 15/06/2566 สป.สายแพทย์
2040 OR142-66 OR142-4.pdf 20/06/2566 สป.สายแพทย์
2041 OR140-66 OR140-4.pdf 09/06/2566 สป.สายแพทย์
2042 OR143-66 OR143-4.pdf 19/06/2566 สป.สายแพทย์
2043 OR141-66 OR141-4.pdf 09/06/2566 สป.สายแพทย์
2044 LB103-66 LB103-4.pdf 19/06/2566 สป.สายแพทย์
2045 LB108-66 LB108-4.pdf 09/06/2566 สป.สายแพทย์
2046 LB105-66 LB105-4.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2047 LB109-66 LB109-4.pdf 15/06/2566 สป.สายแพทย์
2048 DT017-66 DT017-4.pdf 27/06/2566 สป.สายแพทย์
2049 DT019-66 DT019-4.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2050 OR144-66 OR144-4.pdf 26/06/2566 สป.สายแพทย์
2051 LB110-66 LB110-4.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2052 DT020-66 DT020-4.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2053 EYE018-66 EYE018-7.pdf 06/06/2566 สป.สายแพทย์
2054 OR129-66 OR129-4.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1113.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1113.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1140.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1140.66.pdf 19/05/2566 กองเภสัชกรรม
2057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1143.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1143.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1147.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1147.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1149.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1149.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2060 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 210-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2061 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 211-66 ซื้อน้ำยาซักผ้า.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2062 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด2/3) รุ่น KXO-80S 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ56-1-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
2063 จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ56-66 จ้างซ่อมเครื่องวัดความดัน.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
2064 จ้างซ่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 115-1-66 จ้างซ่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
2065 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 134-66 จ้างตรวจวิเคราะหืคุณภาพน้ำทิ้ง 1 งาน.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2066 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 116-1-66 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
2067 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง 500 ชิ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ105-66 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2068 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ 1 ก้อน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ104-66 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ 1 ก้อน.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2069 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 217.1-66.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2070 ซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา213-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2071 จ้างซ่อมเครื่องควบควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.58-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2072 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.106-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1064.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1064.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
2074 จ้างติดตั้งระบบอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 144-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2075 จ้างเปลี่ยนชุดกรองระบบเติมอากาศอาคารหอผู้ป่วยใน 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 143-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2076 จ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 142-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2077 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในห้องทันตกรรม จำนวน 2 จุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 141-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2078 จ้างเปลี่ยนหลอด UV ในเครื่องกรองน้ำ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 140-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2079 จ้างรื้อถอนและติดตั้งตู้เก็บปราศจากเชื้อ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 139-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2080 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้าขนาด50ปอนด์ 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 138-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2081 จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ ครั้งที่2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 127-66.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2082 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(งวด2/3) รุ่น SSA-660A 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.57.2-66.pdf 26/05/2566 พาลาธิการ
2083 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 123-66.pdf 26/05/2566 พาลาธิการ
2084 OR145-66 OR145-4.pdf 22/06/2566 สป.สายแพทย์
2085 OR147-66 OR147-4.pdf 22/06/2566 สป.สายแพทย์
2086 OR148-66 OR148-4.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1071.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1071.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
2088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1076.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1076.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
2089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1087.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1087.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
2090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1112.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1112.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1116.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1116.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1130.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1130.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1120.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1120.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2094 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 126-1-66 จ้างทำความสะอาดอาคาร.pdf 01/06/2566 พาลาธิการ
2095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1051.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1051.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
2096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1131.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1131.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1134.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1134.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1137.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1137.66.pdf 19/05/2566 กองเภสัชกรรม
2099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1135.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1135.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1138.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1138.66.pdf 19/05/2566 กองเภสัชกรรม
2101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1141.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1141.66.pdf 22/05/2566 กองเภสัชกรรม
2102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1139.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1139.66.pdf 19/05/3109 กองเภสัชกรรม
2103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1150.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1150.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1142/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1142.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1151.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1151.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2106 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดปุ่มกดลิฟต์ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 137-66 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดปุ่มกดลิฟต์.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2107 จ้างเปลี่ยนสารกรองและไส้กรองผลิตน้ำดื่ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 136-66 จ้างเปลี่ยนสารกรองและไส้กรอง.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2108 EYE020-66 eye020-4.pdf 04/07/2566 สป.สายแพทย์
2109 จ้างเปลี่ยนชุดกรองระบบระบายอากาศห้องแยกโรค 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 135-66 จ้างเปลี่ยนชุดกรองระบบระบายอากาศห้องแยกโรค.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2110 CS037-66 CS037-4.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2111 DT015-66 DT015-4.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2112 OR138-66 OR138-4.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2113 OR132-66 OR132-4.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2114 DT021-66 DT021-4.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2115 DT022-66 DT022-4.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1153.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1153.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1146.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1146.66.pdf 23/05/3109 กองเภสัชกรรม
2118 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.61-66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2119 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 13 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 223-66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2120 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 224-66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2121 ซื้อพัดลมขนาด 56 นิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 225-66.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1136.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1136.66.pdf 19/05/3109 กองเภสัชกรรม
2123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1148.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1148.66.pdf 23/05/3109 กองเภสัชกรรม
2124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1154.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1154.66.pdf 24/05/3109 กองเภสัชกรรม
2125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1155.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1155.66.pdf 24/05/3109 กองเภสัชกรรม
2126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1160.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1160.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1161.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1161.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1162.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1162.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1164.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1164.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1165.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1165.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1166.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1166.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1168.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1168.66.pdf 26/05/3109 กองเภสัชกรรม
2133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS155.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDS155.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1095.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1095.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
2135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1123.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1123.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1145.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1145.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1159.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1159.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1169.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1169.66.pdf 26/05/3109 กองเภสัชกรรม
2139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1157.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1157.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1171.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1171.66.pdf 26/05/3109 กองเภสัชกรรม
2141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1158.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1158.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1163.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1163.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2143 PT012-66 PT012-4.pdf 11/07/2566 สป.สายแพทย์
2144 OR154-66 OR154-4.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2145 OR153-66 OR153-4.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2146 LB112-66 LB112-4.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2147 LB113-66 LB113-4.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2148 LB111-66 LB111-4.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2149 LB114-66 LB114-4.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2150 LB118-66 LB118-4.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2151 OR150-66 OR150-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2152 OR151-66 OR151-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2153 OR152-66 OR152-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2154 OR156-66 OR156-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2155 OR157-66 OR157-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2156 OR158-66 OR158-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2157 OR146-66 OR146-4.pdf 17/07/2566 สป.สายแพทย์
2158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1170.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1170.66.pdf 26/05/3109 กองเภสัชกรรม
2159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1174.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1174.66.pdf 29/05/3109 กองเภสัชกรรม
2160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1234.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1234.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2161 จ้างติดตั้งสายนำสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 163-66...pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2162 ซื้อชุดวงจรและสายช่วยหายใจ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.117-66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2163 จ้างติดตั้งลวดตะแกรงห้องขยะติดเชื้อ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา158-66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2164 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน(ทบ.6058) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 157-66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2165 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 226-66.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2166 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 227-66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2167 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 218-66 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2168 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 221-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2169 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบประปาในร้านอาหาร รพ.ค่ายฯ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 154-66 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบประปา.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2170 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 149-66 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2171 จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำประปาภายในตึกอุบัติเหตุ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 148-1-66 จ้างว่อมระบบปั๊มน้ำประปาภายในตึกอุบัติเหตุ.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1126.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1126.66.pdf 18/05/3109 กองเภสัชกรรม
2173 จ้างทำป้ายสำนักงาน (อะคริลิค) 1 ป้าย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 148-66 จ้างทำป้ายสำนักงาน.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2174 จ้างซ่่อมเปลี่ยนระบบกรองน้ำ 4 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 121 -66 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบกรองน้ำ.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
2175 ซื้อเครื่องมือศัลยกรรมช่องปาก 5 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ108-66 ซื้อเครื่องมือศัลยกรรมช่องปาก.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1184.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1184.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2177 ซื้ออะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ112-66 ซื้ออะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อ.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2178 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ109-66 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยา.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2179 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ107-66 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2180 LB115-66 LB115-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2181 LB116-66 LB116-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2182 LB119-66 LB119-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2183 LB120-66 LB120-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2184 LB122-66 LB122-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2185 LB123-66 LB123-4.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2186 OR149/66 OR149-4.pdf 03/07/2566 สป.สายแพทย์
2187 OR160-66 OR160-4.pdf 07/07/2566 สป.สายแพทย์
2188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1179.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1179.66.pdf 30/05/3109 กองเภสัชกรรม
2189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1237.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1237.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1176.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1176.66.pdf 30/05/2566 กองเภสัชกรรม
2191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1177.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1177.66.pdf 30/05/2566 กองเภสัชกรรม
2192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1182.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1182.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1238.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1238.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1183.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1183.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1240.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1240.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1187.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1187.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1242.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1242.66.pdf 12/06/3109 กองเภสัชกรรม
2198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1188.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1188.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1189.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1189.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1247.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1247.66.pdf 12/06/3109 กองเภสัชกรรม
2201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1249.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1249.66.pdf 12/06/3109 กองเภสัชกรรม
2202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1191.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1191.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1250.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1250.66.pdf 13/06/3109 กองเภสัชกรรม
2204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1195.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1195.66.pdf 01/06/2566 กองเภสัชกรรม
2205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 151.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS151.66.pdf 02/05/3109 กองเภสัชกรรม
2206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 150.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS150.66.pdf 02/05/3109 กองเภสัชกรรม
2207 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 228-66 29 มิ.ย. 66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1167.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1167.66.pdf 25/05/2566 กองเภสัชกรรม
2209 จ้างซ่อมชุดรับแขกและเก้าอี้นั่ง 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 159-66 จ้าง 30 มิ.ย. 66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1246.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1246.66.pdf 12/06/2566 กองเภสัชกรรม
2211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 163.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS163.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1259.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1259.66.pdf 15/06/2566 กองเภสัชกรรม
2213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1300.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1300.66.pdf 26/06/2566 กองเภสัชกรรม
2214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1378.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1378.66.pdf 11/07/2566 กองเภสัชกรรม
2215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 160.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS160.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 162.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS162.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1277.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1277.66.pdf 21/06/2566 กองเภสัชกรรม
2218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1175.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1175.66.pdf 30/05/2566 กองเภสัชกรรม
2219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 154.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS154.66.pdf 12/05/3109 กองเภสัชกรรม
2220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1152.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1152.66.pdf 24/05/3109 กองเภสัชกรรม
2221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1045.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1045.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
2222 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 234-66 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 รายการ.pdf 12/07/2566 พาลาธิการ
2223 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 38 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 160-66 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2224 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 123-1-66 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุไฟไหม้.pdf 26/05/2566 พาลาธิการ
2225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1185.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1185.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2226 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 156-66 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2227 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 228-1-66 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลืง.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1186.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1186.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 30 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 222-66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1181.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1181.66.pdf 30/05/3109 กองเภสัชกรรม
2231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1197.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1197.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2232 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 248-66.pdf 24/07/2566 พาลาธิการ
2233 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 244-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2234 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด 3 จุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 163.1-66.pdf 14/07/2566 พาลาธิการ
2235 ซื้อสติ๊กเกอร์ติดรายชื่อผู้ป่วย ขนาด 55x30 มม. 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 238-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2236 ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.120-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2237 ซื้อน้ำยาขัดพื้น 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 236-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2238 ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 237-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2239 จ้างทำป้ายจอดรถคนพิการ 2 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 162-66...pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1202.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1202.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1203.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1203.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1204.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1204.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1205.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1205.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1196.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1196.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1206.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1206.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1198.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1198.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1199.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1199.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1209.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1209.66.pdf 06/06/3109 กองเภสัชกรรม
2249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1210.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1210.66.pdf 06/06/3109 กองเภสัชกรรม
2250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1201.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1201.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2251 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ 2 ก้อน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ119-66 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ.pdf 14/07/2566 พาลาธิการ
2252 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ (ชุดซ่อมโอริง) 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ116-66 ซื้ออะไหล่เครื่องแพทย์.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2253 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)8รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 230-66 10 ก.ค. 66.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2254 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ ประกาศผู้ชนะ ซื้อ 231-66 10 ก.ค. 66.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2255 ซื้อวงแหวนสำหรับใช้งานร่วมกับแว่นตาประคบอุ่น 5 กล่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ115-66 ซื้อวงแหวนสำหรับใส่ร่วมกับแว่นประคบอุ่น.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2256 ซื้อถุงมือยางสังเคราะห์ (Nitrile) 6 กล่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ114-66 ซื้อถุงมือยางสังเคาระห์.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2257 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด1/3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ62-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2258 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1 เครื่อง (งวด1/3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ60-1-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1207.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1207.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2260 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 112.1-66 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
2261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1211.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1211.66.pdf 06/06/3109 กองเภสัชกรรม
2262 จ้างสำเนาเอกสาร 8 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 126-2-66 จ้างสำเนาเอกสาร.pdf 01/06/2566 พาลาธิการ
2263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1212.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1212.66.pdf 06/06/3109 กองเภสัชกรรม
2264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1214.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1214.66.pdf 06/06/2566 กองเภสัชกรรม
2265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 158.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS158.66.pdf 22/06/3109 กองเภสัชกรรม
2266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1215.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1215.66.pdf 06/06/2566 กองเภสัชกรรม
2267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 165.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS165.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1216.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1216.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 166.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS166.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1219.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1219.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 167.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS167.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 169.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS169.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 171.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS171.66.pdf 07/06/3109 กองเภสัชกรรม
2274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1220.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1220.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1221.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1221.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 173.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS173.66.pdf 08/06/3109 กองเภสัชกรรม
2277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 174.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS174.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2278 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 205.1-66 ซื้อ 16 พ.ค.66.pdf 16/05/2566 พาลาธิการ
2279 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) 16 รายการ ประกาศ 209-66 ซื้อ 2 มิ.ย.66.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2280 จ้างสำเนาเอกสาร 9 รายการ ประกาศ 111.2-66 จ้าง 28 เม.ย.66.pdf 28/04/2566 พาลาธิการ
2281 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศ 195-66 ซื้อ 3 พ.ค.66.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
2282 ซื้ออาหารทางการแพทย์ 3 รายการ ประกาศ ซ.100-66 ซื้อ 29 พ.ค.66.pdf 29/05/2566 พาลาธิการ
2283 จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารห้องน้ำและห้องรอคลอด อาคารหมายเลข 185/09 ประกาศ 128-66 จ้าง 2 มิ.ย.66.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2284 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ ประกาศ 181-66 ซื้อ 18 เม.ย.66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
2285 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น TUS-X200 (งวด 3/3) ประกาศ จ.57.1-66 จ้าง 26 พ.ค.66.pdf 26/05/2566 พาลาธิการ
2286 จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง ประกาศ จ.57-66 จ้าง 26 พ.ค.66 .pdf 26/05/2566 พาลาธิการ
2287 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศ 208-66 ซื้อ 29 พ.ค.66.pdf 29/05/2566 พาลาธิการ
2288 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 208.1-66 ซื้อ 31 พ.ค.66.pdf 31/05/2566 พาลาธิการ
2289 ซื้ออุปกรณ์จ่ายออกซิเจนให้คนไข้ 1 ชุด ประกาศ ซ.101-66 ซื้อ 1 มิ.ย.66.pdf 01/06/2566 พาลาธิการ
2290 จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในห้องทันตกรรม 1 งาน ประกาศ 124-66 จ้าง 1 มิ.ย.66.pdf 01/06/2566 พาลาธิการ
2291 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 3 ชุด ประกาศ ซ.103-66 ซื้อ 2 มิ.ย.66.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2292 จ้างซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาด 120 ปอนด์ 1 เครื่อง ประกาศ 133-66 จ้าง 2 มิ.ย.66.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2293 จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายตึกเฉลิมพระเกียรติ 1 งาน ประกาศ 132-66 จ้าง 2 มิ.ย.66.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2294 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ประกาศ ซ.102-66 ซื้อ 2 มิ.ย.66.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2295 จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ R/O 1 งาน ประกาศ 126-66 จ้าง 1 มิ.ย.66.pdf 01/06/2566 พาลาธิการ
2296 จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ R/O (หมายเลข 2) 1 งาน ประกาศ 129-66 จ้าง 2 มิ.ย.66.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2297 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ ประกาศ 150-66 จ้าง 26 มิ.ย.66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2298 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ประกาศ 213.1-66 ซื้อ 6 มิ.ย.66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1156.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1156.66.pdf 24/05/3109 กองเภสัชกรรม
2300 จ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 1 เครื่อง ประกาศ จ.59-66 จ้าง 6 มิ.ย.66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2301 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน (ทบ.96222) ประกาศ 145-66 จ้าง 9 มิ.ย.66.pdf 09/06/2566 พาลาธิการ
2302 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ประกาศ 215-66 ซื้อ 9 มิ.ย.66.pdf 09/06/2566 พาลาธิการ
2303 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศห้องเจ้าหน้าที่ผ่าตัด 1 งาน ประกาศ 146-66 จ้าง 9 มิ.ย.66.pdf 09/06/2566 พาลาธิการ
2304 จ้างตัดแต่งต้นไม้ อาคารบ้านพัก 6 รายการ ประกาศ 146.1-66 จ้าง 9 มิ.ย.66.pdf 09/06/2566 พาลาธิการ
2305 จ้างตัดชุดปฎิบัติงาน EMS 18 ชุด ประกาศ 147-66 จ้าง 9 มิ.ย.66.pdf 09/06/2566 พาลาธิการ
2306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1223.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1223.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2307 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแบบแขวน 2 รายการ ประกาศ 220-66 ซื้อ 26 มิ.ย.66.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2308 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล 1 งาน ประกาศ 152-66 จ้าง 26 มิ.ย.66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2309 จ้างทำผ้าม่านห้องทันตกรรม 2 ชุด ประกาศ 151-66 จ้าง 26 มิ.ย.66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2310 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 37 รายการ ประกาศ 219-66 ซื้อ 19 มิ.ย.66.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2311 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อ 2 รายการ ประกาศ ซ.110-66 ซื้อ 26 มิ.ย.66.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2312 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ (ชุดซ่อมโอริง) 2 ชุด ประกาศ ซ.111-66 ซื้อ 26 มิ.ย.66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2313 จ้างติดฟิล์มกรองแสงหน้าต่างห้องลงรหัสโรค 1 งาน ประกาศ 153-66 จ้าง 26 มิ.ย.66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2314 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 121 รายการ ประกาศ 217-66 ซื้อ 12 มิ.ย.66.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2315 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 39 รายการ ประกาศ 219.1-66 ซื้อ 19 มิ.ย.66.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2316 จ้างทำหมอนหนุนหุ้มหนัง 10 ใบ ประกาศ 155-66 จ้าง 26 มิ.ย.66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2317 ซื้อเครื่องมือแซะรากฟัน 4 ชิ้น ประกาศ ซ.113-66 ซื้อ 30 มิ.ย.66.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2318 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 217.2-66 ซื้อ 15 มิ.ย.66.pdf 15/06/2566 พาลาธิการ
2319 จ้าง ปบ.ระบบลิฟต์โดยสารประจำตึกอุบัติเหตุ 1 งาน ประกาศ 118.2-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf 29/06/2566 พาลาธิการ
2320 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 109 รายการ ประกาศ 220-66 ซื้อ 26.1 มิ.ย.66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1224.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1224.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1213.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1213.66.pdf 06/06/3109 กองเภสัชกรรม
2323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1218.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1218.66.pdf 07/06/3109 กองเภสัชกรรม
2324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1226.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1226.66.pdf 07/06/3109 กองเภสัชกรรม
2325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1225.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1225.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1228.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1228.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1227.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1227.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1192.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1192.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1194.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1194.66.pdf 01/06/2566 กองเภสัชกรรม
2330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1200.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1200.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1243.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1243.66.pdf 12/06/2566 กองเภสัชกรรม
2332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1229.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1229.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1244.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1244.66.pdf 12/06/2566 กองเภสัชกรรม
2334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1230.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1230.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1350.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1350.66.pdf 05/07/2566 กองเภสัชกรรม
2336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1352.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1352.66.pdf 05/07/2566 กองเภสัชกรรม
2337 จ้างตรวจคุณภาพน้ำ 1 รายการ ประกาศ 160.1-66 จ้าง 3 ก.ค.66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2338 ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน ขนาด 80 x 50 มม. 1 รายการ ประกาศ 230-66 ซื้อ 10 ก.ค.66.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2339 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ 2 ก้อน ประกาศ ซ.118-66 ซื้อ 10 ก.ค.66.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2340 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ประกาศ 233-66 ซื้อ 10 ก.ค.66.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2341 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและปรับเทียบกล้องขยายผ่าตัดตา 1 เครื่อง ประกาศ จ.21.1-66 จ้าง 9 ธ.ค.65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
2342 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ประกาศ 156.1-66 จ้าง 30 มิ.ย.66.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2343 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 28 รายการ ประกาศ 235.1-66 ซื้อ 17 ก.ค.66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2344 ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 2 ตัว ประกาศ ซ.121-66 ซื้อ 17 ก.ค.66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2345 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 226.1-66 ซื้อ 30 มิ.ย.66.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2346 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 26 รายการ ประกาศ 241-66 ซื้อ 17 ก.ค.66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2347 วัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 8 รายการ ประกาศ 242-66 ซื้อ 17 ก.ค.66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2348 ซื้อกระดาษเทอร์มอล ขนาด 80x80 มม. 400 ม้วน ประกาศ 243-66 ซื้อ 17 ก.ค.66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1397.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1397.66.pdf 19/07/3109 กองเภสัชกรรม
2350 ซื้อกระดาษเทอร์มอล ขนาด 57x25 มม. 200 ม้วน ประกาศ 246-66 ซื้อ 24 ก.ค.66.pdf 24/07/2566 พาลาธิการ
2351 ซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 2 ตัว ประกาศ 247-66 ซื้อ 24 ก.ค.66.pdf 24/07/2566 พาลาธิการ
2352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1231.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1231.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2353 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 23 รายการ ประกาศ 246-66 ซื้อ 24.1 ก.ค.66.pdf 24/07/2566 พาลาธิการ
2354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1392.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1392.66.pdf 18/07/2566 กองเภสัชกรรม
2355 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 19 รายการ ประกาศ 243-66 ซื้อ 17.1 ก.ค.66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2356 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 19 รายการ ประกาศ 250-66 ซื้อ 24 ก.ค.66.pdf 24/07/2566 พาลาธิการ
2357 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 144 รายการ ประกาศ 232-66 ซื้อ 10 ก.ค.66.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2358 ซื้อพัดลมโคจรและพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง 2 รายการ ประกาศ 251-66 ซื้อ 27 ก.ค.66.pdf 27/07/2566 พาลาธิการ
2359 จ้างทำป้ายบ่งชี้ห้องน้ำผู้ป่วย 5 แผ่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 167-66....pdf 27/07/2566 พาลาธิการ
2360 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (น้ำยาทางการแพทย์) 1 รายการ ประกาศ 252-66 ซื้อ 27 ก.ค.66.pdf 27/07/2566 พาลาธิการ
2361 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 249-66.pdf 24/07/2566 พาลาธิการ
2362 จ้างทำตรายาง 8 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 171-66.pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2363 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม(งวด3/3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ.66-66.pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2364 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 255-66.pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2365 จ้างทำผ้าห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 8 รายการ ประกาศ จ.63-66 จ้าง 17 ก.ค.66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2366 ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 10 กล่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 253-66.pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2367 จ้างทำผ้าห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 5 รายการ ประกาศ จ.64-66 จ้าง 24 ก.ค.66.pdf 24/07/2566 พาลาธิการ
2368 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 254-66.pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2369 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ประกาศ 234.1-66 ซื้อ 14 ก.ค.66.pdf 14/07/2566 พาลาธิการ
2370 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 172-66....pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2371 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.125-66.pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2372 จ้างซ่อมเปลี่ยนฝาปิดท่อรางระบายน้ำ 3 ชุด ประกาศ 173-66 จ้าง 7 ส.ค.66.pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2373 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา252-66.pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2374 จ้างซ่อมกระจกหน้าลิฟท์ตึกอุบัติเหตุ 1 งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา168-66.pdf 27/07/2566 พาลาธิการ
2375 จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบเครือข่าย 1 งาน (งวด 1) ประกาศ 167-66 จ้าง 27 ก.ค.66.pdf 27/07/2566 พาลาธิการ
2376 ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง ประกาศ 256-66 ซื้อ 7 ส.ค.66.pdf 07/08/2566 พาลาธิการ
2377 ซื้อผ้าเบรครถไฟฟ้า 2 อัน ประกาศ 257-66 ซื้อ 15 ส.ค.66.pdf 15/08/2566 พาลาธิการ
2378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1190.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1190.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1232.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1232.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1233.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1233.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1235.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1235.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1248.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1248.66.pdf 12/06/2566 กองเภสัชกรรม
2383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1251.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1251.66.pdf 13/06/2566 กองเภสัชกรรม
2384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1253.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1253.66.pdf 14/06/2566 กองเภสัชกรรม
2385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1256.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1256.66.pdf 14/06/2566 กองเภสัชกรรม
2386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1258.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1258.66.pdf 14/06/2566 กองเภสัชกรรม
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1236.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1236.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 164.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS164.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DS 170.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.DS170.66.pdf 06/06/3109 กองเภสัชกรรม
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1260.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1260.66.pdf 15/06/2566 กองเภสัชกรรม
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1262.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1262.66.pdf 15/06/2566 กองเภสัชกรรม
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1193.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1193.66.pdf 01/06/2566 กองเภสัชกรรม
2393 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 177-66.pdf 21/08/2566 พาลาธิการ
2394 จ้างทำป้าย 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา179-66.pdf 21/08/2566 พาลาธิการ
2395 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือ 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.127-66.pdf 21/08/2566 พาลาธิการ
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1255.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1255.66.pdf 14/06/2566 กองเภสัชกรรม
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1463.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1463.66.pdf 07/08/2566 กองเภสัชกรรม
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1261.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1261.66.pdf 15/06/2566 กองเภสัชกรรม
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1266.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1266.66.pdf 16/06/2566 กองเภสัชกรรม
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1268.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1268.66.pdf 19/06/2566 กองเภสัชกรรม
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Po1222.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1222.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1180.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1180.66.pdf 30/05/3109 กองเภสัชกรรม
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา po 1217.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1217.66.pdf 07/06/3109 กองเภสัชกรรม
2404 จ้างซ่อมเพดานคลังพลาธิการ อาคารหมายเลข 205 1 งาน