เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ลำดับ ชื่อเรื่อง ไฟล์ วันที่ โดย
1 23-66 ซื้อ 23-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
2 DS001/66-DS012/66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS001-DS012.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
3 0009-0030.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0009-0030.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
4 0031-0045.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0031-0045.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
5 0047-0072.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0047-0072.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
6 0079-0099.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0079-0099.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
7 0102-0111.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0102-0111.66.pdf 10/10/2565 กองเภสัชกรรม
8 0121-0126.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0121-0126.66.pdf 11/10/2565 กองเภสัชกรรม
9 0127.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0127.66.pdf 12/10/2565 กองเภสัชกรรม
10 0133.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0133.66.pdf 17/10/2565 กองเภสัชกรรม
11 DS021.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS021.66.pdf 25/10/2565 กองเภสัชกรรม
12 0162.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0162.66.pdf 26/10/2565 กองเภสัชกรรม
13 0147-0150.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0147-0150.66.pdf 21/10/2565 กองเภสัชกรรม
14 0166-0169.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0166-0169.66.pdf 27/10/2565 กองเภสัชกรรม
15 0170-0175.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0170-0175.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
16 0179-0184.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0179-0184.66.pdf 31/10/2565 กองเภสัชกรรม
17 0194.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0194.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
18 0196-0207.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0196-0207.66.pdf 04/11/2565 กองเภสัชกรรม
19 0214-0223.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0214-0223.66.pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
20 0209-0210.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0209-0210.66.pdf 07/11/2565 กองเภสัชกรรม
21 0240-0249.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0240-0249.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
22 0274.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0274.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
23 0278.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0278.66.pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
24 0292.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0292.66.pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
25 0311.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0311.66.pdf 21/11/2565 กองเภสัชกรรม
26 0254-0271.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0254-0271.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
27 0286-0291.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0286-0291.66.pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
28 0298-0305.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0298-0305.66.pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
29 DS035.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS035.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
30 1314-1321.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1314-1321.65.pdf 01/08/2565 กองเภสัชกรรม
31 1323-1325.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1323-1325.65.pdf 02/08/2565 กองเภสัชกรรม
32 1328-1333.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1328-1333.65.pdf 03/08/2565 กองเภสัชกรรม
33 1335-1336.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1335-1336.65.pdf 04/08/2565 กองเภสัชกรรม
34 1337-1345.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1337-1345.65.pdf 05/08/2565 กองเภสัชกรรม
35 1346-1360.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1346-1360.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
36 1361-1364.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1361-1364.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
37 1366-1373.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1366-1373.65.pdf 10/08/2565 กองเภสัชกรรม
38 1379-1389.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1379-1389.65.pdf 11/08/2565 กองเภสัชกรรม
39 1404.1.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1404.1.65.pdf 24/08/2565 กองเภสัชกรรม
40 DS022-DS033.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS022-DS033.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
41 1416.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1416.65.pdf 26/08/2565 กองเภสัชกรรม
42 1435.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1435.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
43 1438.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1438.65.pdf 31/08/2565 กองเภสัชกรรม
44 1453-1464.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1453-1464.65.pdf 02/09/2565 กองเภสัชกรรม
45 1465-1472.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1465-1472.65.pdf 05/09/2565 กองเภสัชกรรม
46 1473.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1473.65.pdf 06/09/2565 กองเภสัชกรรม
47 1474-1478.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1474-1478.65.pdf 07/09/2565 กองเภสัชกรรม
48 1480-1486.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1480-1486.65.pdf 08/09/2565 กองเภสัชกรรม
49 1487-1488.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1487-1488.65.pdf 09/09/2565 กองเภสัชกรรม
50 1490-1494.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1490-1494.65.pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
51 1495.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1495.65.pdf 15/09/2565 กองเภสัชกรรม
52 1497.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1497.65.pdf 19/09/2565 กองเภสัชกรรม
53 1500-1503.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1500-1503.65.pdf 22/09/2565 กองเภสัชกรรม
54 0001-0012.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0001-0012.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
55 0014-0027.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0014-0027.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
56 0034-0043.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0034-0043.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
57 0046-0064.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0046-0064.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
58 0065-0073.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0065-0073.66.pdf 06/10/2565 กองเภสัชกรรม
59 0074-0091.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0074-0091.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
60 0092-0101.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0092-0101.66.pdf 07/10/2565 กองเภสัชกรรม
61 0103-0116.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0103-0116.66.pdf 10/10/2565 กองเภสัชกรรม
62 0117-0120.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0117-0120.66.pdf 11/10/2565 กองเภสัชกรรม
63 0128-0129.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0128-0129.66.pdf 12/10/2565 กองเภสัชกรรม
64 0130-0132.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0130-0132.66.pdf 17/10/2565 กองเภสัชกรรม
65 0134-0138.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0134-0138.66.pdf 19/10/2565 กองเภสัชกรรม
66 0139-0151.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0139-0151.66.pdf 21/10/2565 กองเภสัชกรรม
67 0152-0157.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0152-0157.66.pdf 25/10/2565 กองเภสัชกรรม
68 0158-0165.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0158-0165.66.pdf 26/10/2565 กองเภสัชกรรม
69 0168.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0168.66.pdf 27/10/2565 กองเภสัชกรรม
70 0176-0177.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0176-0177.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
71 0181-0185.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0181-0185.66.pdf 31/10/2565 กองเภสัชกรรม
72 0186-0195.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0186-0195.66.pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
73 0198-0208.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0198-0208.66.pdf 04/11/2565 กองเภสัชกรรม
74 0213-0235.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0213-0235.66.pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
75 0237-0253.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0237-0253.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
76 0257.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0257.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
77 0273.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0273.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
78 DS182.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS182.65.pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
79 DS183.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS183.65.pdf 09/08/2565 กองเภสัชกรรม
80 DS184-186.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS184-DS186.pdf 15/08/2565 กองเภสัชกรรม
81 DS187-189.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS187-DS189.65.pdf 23/08/2565 กองเภสัชกรรม
82 DS190.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS190.65.pdf 25/08/2565 กองเภสัชกรรม
83 DS191-197.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS191-DS197.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
84 DS198-199.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS198-DS199.65.pdf 07/09/2565 กองเภสัชกรรม
85 DS200.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS200.65.pdf 09/09/2565 กองเภสัชกรรม
86 DS201.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS201.65.pdf 12/09/2565 กองเภสัชกรรม
87 DS202.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS202.65.pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
88 DS204.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS204.65.pdf 15/09/2565 กองเภสัชกรรม
89 DS205-207.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS205-DS207.65.pdf 20/09/2565 กองเภสัชกรรม
90 DS002-014.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS002-DS014.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
91 DS015-018.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS015-DS018.66.pdf 05/10/2565 กองเภสัชกรรม
92 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 263/65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
93 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด3/3) ข้อมูลสาระ จ.45.3-65 จ้าง 26 ก.ย. 65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
94 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 265-65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
95 จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 135-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
96 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร15ป้าย ข้อมูลสาระ 152-65 จ้าง 19 ก.ย. 65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
97 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง20รายการ ข้อมูลสาระ จ้าง 268.1-65 ซื้อ 15 ส.ค. 65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
98 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 271-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
99 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 18 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 270.1-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
100 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 297.1-65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
101 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1315 - 1317 (1 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1315 - 1317 (1 สค 65).pdf 01/08/2565 กองเภสัชกรรม
102 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1322 - 1326 (2 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1322 - 1326 (2 สค 65).pdf 02/08/2565 กองเภสัชกรรม
103 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1327 - 1334 (3 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1327 - 1334 (3 สค 65).pdf 03/08/2565 กองเภสัชกรรม
104 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1338 (5 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1338 (5 สค 65).pdf 05/08/2565 กองเภสัชกรรม
105 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1347 - 1357 (8 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1347 - 1357 (8 สค 65).pdf 08/08/2565 กองเภสัชกรรม
106 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1365 - 1374 (10 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1365 - 1374 (10 สค 65).pdf 10/08/2565 กองเภสัชกรรม
107 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1375 - 1390 (11 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1375 - 1390 (11 สค 65).pdf 11/08/2565 กองเภสัชกรรม
108 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1391 - 1400 (22 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1391 - 1400 (22 สค 65).pdf 22/08/2565 กองเภสัชกรรม
109 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1401 - 1407 (24 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1401 - 1407 (24 สค 65).pdf 24/08/2565 กองเภสัชกรรม
110 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1408 - 1426 (26 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1408 - 1426 (26 สค 65).pdf 26/08/2565 กองเภสัชกรรม
111 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1427 - 1434 (29 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1427 - 1434 (29 สค 65).pdf 29/08/2565 กองเภสัชกรรม
112 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1436 -1437 (30 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1436 -1437 (30 สค 65).pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
113 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1439 - 1447 (31 สค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1439 - 1447 (31 สค 65).pdf 31/08/2565 กองเภสัชกรรม
114 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1448 - 1450 (1 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1448 - 1450 (1 กย 65).pdf 01/09/2565 กองเภสัชกรรม
115 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1452 - 1463 (2 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1452 - 1463 (2 กย 65).pdf 02/09/2565 กองเภสัชกรรม
116 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1468 ( 5 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1468 ( 5 กย 65).pdf 05/09/2565 กองเภสัชกรรม
117 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1479 (8 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1479 (8 กย 65).pdf 08/09/2565 กองเภสัชกรรม
118 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1489 - 1493 (14 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1489 - 1493 (14 กย 65).pdf 14/09/2565 กองเภสัชกรรม
119 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1496 (16 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1496 (16 กย 65).pdf 16/09/2565 กองเภสัชกรรม
120 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1498 (19 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1498 (19 กย 65).pdf 19/09/2565 กองเภสัชกรรม
121 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1499 (21 กย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1499 (21 กย 65).pdf 21/09/2565 กองเภสัชกรรม
122 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง1รายการ ข้อมูลสาระ จ้าง 267-65 ซื้อ 8 ส.ค. 65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
123 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์9รายการ ข้อมูลสาระ 24-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
124 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 7 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 269-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
125 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน17รายการ ข้อมูลสาระ 23-66 ซื้อ 17 ต.ค. 65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
126 จ้างทำตู้วางหนังสือ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 130-65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
127 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 294-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
128 ซื้อนมผงสำหรับเด็กทารก 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.115-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
129 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 290-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
130 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน18รายการ ข้อมูลสาระ 38-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
131 ซื้อถังดับเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 289-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
132 ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 ใบ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 291-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
133 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 5 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 144-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
134 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 143-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
135 ซื้อสป.สิ้นเปลือง 118 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 272-65.pdf 22/12/2565 พาลาธิการ
136 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ ข้อมูลสาระ 43-66 ซื้อ 7-11 พ.ย. 65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
137 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.20-66 จ้าง 28 พ.ย. 65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
138 จ้างทำตรายาง2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 33-66 จ้าง 1 ธ.ค. 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
139 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ6รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 70-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
140 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดDOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 71-66 ซื้อ 1 ธ.ค. 66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
141 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน19รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 80-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
142 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 44 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 276.1-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
143 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 274-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
144 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 136-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
145 ซื้อชุดปรับอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ107-65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
146 ซื้อชุดดูุดเสมหะชนิดติดผนัง 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.105-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
147 จ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 147.1-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
148 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 151-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
149 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 79-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
150 ซื้อกล่องตุนออกซิเจนสำหรับเด็ก 2 อัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.30-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
151 ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 74-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
152 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 73-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
153 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 72-66.pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
154 ซื้อแผ่นกรองอากาศ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 56-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
155 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 55-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 42.1-66.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
157 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 32-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
158 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 31-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 30-66.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
160 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 7 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 28-66.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
161 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 29-66.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
162 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 28-66 งบอุดหนุน.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 7.1-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
164 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 52-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
165 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 50-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
166 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศและวัดคุณภาพระบบปรับอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ (ทั้งระบบ) 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 37-66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
167 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 44-66.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
168 ซื้อรถเข็นนั่ง 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.20-66.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
169 ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.22-66.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
170 ซื้อไมโครเวฟ2เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 81-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
171 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์6รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 82-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
172 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 84-66 ซื้อ 13 ธ.ค. 66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
173 น้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 198.1-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
174 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (งวด 3/3) ข้อมูลสาระ จ.35-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
175 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 2 รายการ ข้อมูลสาระ 202-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
176 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ข้อมูลสาระ 203.1-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
177 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นโรงเลี้ยง อาคารหมายเลข 306/26 106-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
178 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ38เครื่อง(ครั้งที่ 1) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 39-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
179 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 25 รายการ ข้อมูลสาระ 200-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
180 ซื้อชุดปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ซักรีด 5 ตัว ข้อมูลสาระ 201-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
181 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 108-65 จ้าง 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
182 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ ข้อมูลสาระ 207-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
183 ซื้อเครื่องมือช่าง 14 รายการ ข้อมูลสาระ 211-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
184 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ ข้อมูลสาระ 213-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
185 จ้างซ่อมชุดรับแขก 2 ชุด ข้อมูลสาระ 110-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
186 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 9 รายการ ข้อมูลสาระ 212-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
187 จ้าง ซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.22-66 จ้าง 16 ธ.ค. 65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
188 จ้างตัดสติกเกอร์จุดคัดกรอง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 111-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระ 214-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
190 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 18 รายการ ข้อมูลสาระ 215-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
191 จ้างซ่อมชุดรับแขกและอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อพร้อมหุ้มเบาะ ข้อมูลสาระ 112-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
192 ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.85-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
193 จ้างซ่อมหัวปรับแรงดันของชุดรัดห้ามเลือด 1 ชุด ข้อมูลสาระ จ.39-65 จ้าง 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
194 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ ข้อมูลสาระ 216-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
195 ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 217-65 ซื้อ 20 มิ.ย. 65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
196 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.87-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
197 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.88-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
198 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 147 รายการ ข้อมูลสาระ 220-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
199 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 32 รายการ ข้อมูลสาระ 220.1-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
200 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ข้อมูลสาระ 216.1-65 ซื้อ 13 มิ.ย.65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
201 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน ข้อมูลสาระ ซ.90-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
202 จ้างทำสติกเกอร์เคลือบด้านติดพลาสวูด 1 ชิ้น ข้อมูลสาระ 115-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
203 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 216.2-65 ซื้อ 15 มิ.ย.65.pdf 15/06/2565 พาลาธิการ
204 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 116-65 จ้าง 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
205 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ข้อมูลสาระ 222-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
206 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 15 รายการ ข้อมูลสาระ 221-65 ซื้อ 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
207 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.31.3-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
208 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 225.1-65 ซื้อ 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
209 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด1/3) ข้อมูลสาระ จ.36.1-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
210 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ (เจลล้างมือ) ข้อมูลสาระ 224-65 ซื้อ 27 มิ.ย.65.pdf 27/06/2565 พาลาธิการ
211 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก ข้อมูลสาระ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย. 65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
212 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน4รายการ ข้อมูลสาระ 238-65 ซื้อ 8 ก.ค. 65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
213 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบเสียง 9 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 83-66.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
214 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 31.1-66.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
215 จ้างทำตรายาง 4 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 38-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
216 ซื้อสติกเกอร์ปริ้นท์รายชื่อผู้ป่วย 1 รายการ ข้อมูลสาระ 228-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
217 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 11 รายการ ข้อมูลสาระ 229-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
218 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 4 รายการ ข้อมูลสาระ 230-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
219 ซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.91-65 ซื้อ 4 ก.ค.65.pdf 04/07/2565 พาลาธิการ
220 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ ข้อมูลสาระ 232-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
221 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 20 รายการ ข้อมูลสาระ 232.1-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
222 จ้างสูบสิ่งปฎิกูล ข้อมูลสาระ 120-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
223 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและสำนักงาน 27 รายการ ข้อมูลสาระ 233-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
224 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ก๊าซทางการแพทย์) 1 รายการ ข้อมูลสาระ 235-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
225 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 1/3) ข้อมูลสาระ จ.41-65 จ้าง 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
226 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 15 รายการ ข้อมูลสาระ 236-65 ซื้อ 8 ก.ค.65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
227 ซื้อพัดลมโคจร 2 รายการ ข้อมูลสาระ 240-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
228 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 8 รายการ ข้อมูลสาระ 241-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
229 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 123-65 จ้าง 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
230 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.93-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
231 ซื้อโคมไฟส่องตรวจ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.94-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
232 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง ข้อมูลสาระ ซ.95-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
233 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 20 รายการ ข้อมูลสาระ 242-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
234 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.96-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
235 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 3 รายการ ข้อมูลสาระ 244-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
236 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ 246-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
237 ซื้อที่นอนแบบตอนเดียว 5 ผืน ข้อมูลสาระ 247-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
238 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 248-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
239 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 144 รายการ ข้อมูลสาระ 245-65 ซื้อ 18 ก.ค.65.pdf 18/07/2565 พาลาธิการ
240 ซื้อกระบอกออกซิเจนแบบปรับได้ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.97-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
241 ซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาด 3 รายการ ข้อมูลสาระ 241.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
242 ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมกระดูก จำนวน 5 อัน ข้อมูลสาระ ซ.98-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
243 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 37 รายการ ข้อมูลสาระ 250.1-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
244 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 126-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
245 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งทำลายเชื้อแบบไอน้ำ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.42-65 จ้าง 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
246 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ข้อมูลสาระ 256-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
247 ซื้อเสื้อคลุมผู้ป่วย 200 ตัว ข้อมูลสาระ 255-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
248 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 242.1-65 ซื้อ 12 ก.ค.65.pdf 12/07/2565 พาลาธิการ
249 ซื้อพัดลมตั้งพื้น3ตัว ข้อมูลสาระ 227.1-65 ซื้อ 1 ก.ค. 65.pdf 01/07/2565 พาลาธิการ
250 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 127.1-65 จ้าง 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
251 ซื้อ สป.สายแพทย์อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท ข้อมูลสาระ ซ.100-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
252 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 256.1-65 ซื้อ 27 ก.ค.65.pdf 27/07/2565 พาลาธิการ
253 ซื้อไมโครเวฟ1เครื่อง ข้อมูลสาระ 295-65 ซื้อ 19 ก.ย. 65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
254 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด2รายการ ข้อมูลสาระ 287-65 ซื้อ 5 ก.ย. 65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
255 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ข้อมูลสาระ 293-65 ซื้อ 15 ก.ย. 65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
256 จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว120x240ซม. ข้อมูลสาระ 145-65 จ้าง 5 ก.ย 65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
257 จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง30ชุด ข้อมูลสาระ 142-65 จ้าง 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
258 ซืื้อปั๊มน้ำ2ชุด ข้อมูลสาระ 279-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
259 ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต1เครื่อง ข้อมูลสาระ 283-65 ซื้อ 2 ก.ย. 65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
260 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ ข้อมูลสาระ จ้าง 275-65 ซื้อ 26 ส.ค. 65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
261 ซ่อมล้อเตียงไฟฟ้า 1 เตียง ข้อมูลสาระ จ.45-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
262 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น TUS-X200 (งวด 1/3) ข้อมูลสาระ จ.45.1-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
263 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ รุ่น SSA-660A (งวด 3/3) ข้อมูลสาระ จ.45.2-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
264 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 3/3) ข้อมูลสาระ จ.45.4-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
265 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง 87/66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 87-66.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
266 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์(งวด1/3) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา24.1-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
267 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 10 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 88-66.pdf 21/12/2565 พาลาธิการ
268 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.24-66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
269 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 2/3) ข้อมูลสาระ จ.31.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
270 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ งวด 2/3 ข้อมูลสาระ จ.31.2-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
271 จ้างซ่อมเตียงรอคลอด 1 รายการ ข้อมูลสาระ จ.36-65 จ้าง 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
272 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0212 (66) (8 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0212 (66) (8 พย 65).pdf 08/11/2565 กองเภสัชกรรม
273 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0295 (66) (18 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0295 (66) (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
274 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0297 (66) (18 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0297 (66) (18 พย 65).pdf 18/11/2565 กองเภสัชกรรม
275 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS026 (66) (1 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS026 (66) (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
276 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS034 (66) (1 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS034 (66) (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
277 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS039 (66) (17 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS039 (66) (17 พย 65).pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
278 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0232 (66) (9 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0232 (66) (9 พย 65).pdf 09/11/2565 กองเภสัชกรรม
279 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0255 (66) (11 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0255 (66) (11 พย 65).pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
280 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0277 (66) (15 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0277 (66) (15 พย 65).pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
281 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0284 (66) (16 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0284 (66) (16 พย 65).pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
282 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0285 (66) (16 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0285 (66) (16 พย 65).pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
283 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0211.66 (8 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0211.66 (8 พย 65).pdf 08/11/2565 กองเภสัชกรรม
284 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0333.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0333.66 (30 พย 65).pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
285 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0341.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0341.66 (30 พย 65).pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
286 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0358.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0358.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
287 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0362.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0362.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
288 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0363.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0363.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
289 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0364.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0364.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
290 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0367.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0367.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
291 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0373.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 0373.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
292 น้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด11รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 82.1-66 ซื้อ 9 ธ.ค. 66.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
293 เสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.32-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
294 จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 5 ชิ้น ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.26-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
295 จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ 5 ชิ้น ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 43-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
296 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 91-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
297 จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำหอผู้ป่วยรวม(โควิค)ครั้งที่1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 44-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
298 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระ 258-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
299 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 258.1-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
300 ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.101-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
301 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน ข้อมูลสาระ 129-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
302 ซื้อแผ่นกระตุ้นไฟฟ้า 16 แผ่น ข้อมูลสาระ ซ.102-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
303 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 262-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
304 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 15 รายการ ข้อมูลสาระ 261-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
305 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระ 264-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
306 ซื้อเฝือกเทียมชนิดใช้ดูดลมออก 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.108-65 ซื้อ 22 ส.ค.65.pdf 22/08/2565 พาลาธิการ
307 ซื้อชุดเครื่องมือตรวจ ตาและหู 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.106-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
308 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 9 รายการ ข้อมูลสาระ 267-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
309 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ข้อมูลสาระ 273-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
310 จ้างทำโต๊ะพับติดผนัง 2 ตัว ข้อมูลสาระ 133.1-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
311 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.109-65 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
312 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน ข้อมูลสาระ 137-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
313 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 269.1-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
314 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 3 ข้อมูลสาระ 134.1-65 จ้าง 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
315 จ้างติดฟิล์มกระจกหน้าห้องตรวจ ข้อมูลสาระ 137.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
316 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 5 รายการ ข้อมูลสาระ 259-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
317 จ้างซ่อมปรับปรุงท่อประปาประจำอาคาร อาคารหมายเลข 339/29 ข้อมูลสาระ 138-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
318 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 138.1-65 จ้าง 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
319 ซื้อชุดคลุมกันเปื้อนพลาสติก 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.111-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
320 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารกายภาพบำบัด อาคารหมายเลข 386/49 ข้อมูลสาระ 136.1-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
321 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.112-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
322 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 277-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
323 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ ข้อมูลสาระ 278-65 ซื้อ 29 ส.ค.65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
324 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเพดานอาคารแพทย์แผนไทย อาคารหมายเลข 139/05 ข้อมูลสาระ 140-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
325 จ้างทำผ้าสำหรับยึดตรึงผู้ป่วย 2 ชุด ข้อมูลสาระ 141-65 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
326 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0293.66 (18 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0293.66 (18 พย 65).pdf 18/11/3108 กองเภสัชกรรม
327 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0313.66 (22 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0313.66 (22 พย 65).pdf 22/11/3108 กองเภสัชกรรม
328 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0334.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0334.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
329 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0356.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0356.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
330 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0370.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0370.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
331 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0379.66 (2 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0379.66 (2 ธค 65).pdf 02/12/3108 กองเภสัชกรรม
332 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0384.66 (6 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0384.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
333 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0387.66 (6ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0387.66 (6ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
334 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0388.66 (6 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0388.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
335 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0389.66 (6 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0389.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
336 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0393.66 (6 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0393.66 (6 ธค 65).pdf 06/12/3108 กองเภสัชกรรม
337 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0395.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0395.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
338 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระ 284-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
339 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0398.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0398.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
340 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0401.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0401.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
341 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0402.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0402.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
342 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0404.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0404.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
343 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0405.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0405.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
344 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0409.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0409.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
345 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0419.66 (9 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0419.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
346 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 284.1-65 ซื้อ 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
347 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0421.66 (9 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0421.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
348 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po0296.66 (18 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po0296.66 (18 พย 65).pdf 18/11/3108 กองเภสัชกรรม
349 จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักชั้นนายพัน อาคารหมายเลข 337/29 ข้อมูลสาระ 146-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
350 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 35 รายการ ข้อมูลสาระ 286-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
351 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ข้อมูลสาระ 288-65 ซื้อ 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
352 ซื้อผ้ารองแขนเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ข้อมูลสาระ ซ.113-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
353 จ้างทำตรายาง 14 รายการ ข้อมูลสาระ 147-65 จ้าง 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
354 จ้างทำป้ายและติดฟิล์มกระจก ข้อมูลสาระ 148-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
355 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ข้อมูลสาระ 292-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
356 จ้างสูบสิ่งปฎิกูล ข้อมูลสาระ 149-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
357 จ้างทำสติกเกอร์สำหรับติดชุดยาและเวชภัณฑ์ ข้อมูลสาระ 150-65 จ้าง 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
358 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 278.2-65 ซื้อ 31 ส.ค.65.pdf 31/08/2565 พาลาธิการ
359 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ ข้อมูลสาระ 291.1-65 ซื้อ 12 ก.ย.65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
360 ซื้อ สป.สิ้นเปลือง 136 รายการ ข้อมูลสาระ 296-65 ซื้อ 19 ก.ย.65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
361 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ข้อมูลสาระ 297-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
362 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 153-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
363 จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ ข้อมูลสาระ 139-65 จ้าง 1 ก.ย.65.pdf 01/09/2565 พาลาธิการ
364 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 294.1-65 ซื้อ 15 ก.ย.65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
365 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 297.2-65 ซื้อ 30 ก.ย.65.pdf 30/09/2565 พาลาธิการ
366 จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นห้องสื่อสาร อาคารหมายเลข 185/09 ข้อมูลสาระ 89-65 จ้าง 4 เม.ย.65.pdf 04/04/2565 พาลาธิการ
367 จ้างทำป้ายไวนิล 3 รายการ ข้อมูลสาระ 99.1-65 จ้าง 12 พ.ค.65.pdf 12/05/2565 พาลาธิการ
368 จ้างทำป้ายเตือนเขตพื้นที่รังสี 2 รายการ ข้อมูลสาระ 100.1-65 จ้าง 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
369 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ ข้อมูลสาระ 105.1-65 จ้าง 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
370 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา75-66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
371 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 109-65 จ้าง 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
372 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0178.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0178.66.pdf 28/10/2565 กองเภสัชกรรม
373 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0251-0252.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0251-0252.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
374 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0259-0270.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0259-0270.66.pdf 11/11/2565 กองเภสัชกรรม
375 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0272.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0272.66.pdf 14/11/2565 กองเภสัชกรรม
376 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0279-0280.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0279-0280.66.pdf 15/11/2565 กองเภสัชกรรม
377 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0281-0290.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0281-0290.66.pdf 16/11/2565 กองเภสัชกรรม
378 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0318.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0318.66.pdf 23/11/2565 กองเภสัชกรรม
379 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0320-0329.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0320-0329.66.pdf 24/11/2565 กองเภสัชกรรม
380 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0316.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0316.66.pdf 22/11/2565 กองเภสัชกรรม
381 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0331-0337.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0331-0337.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
382 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0338-0343.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0338-0343.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
383 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0344-0349.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0344-0349.66.pdf 30/11/2565 กองเภสัชกรรม
384 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0350-0355.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0350-0355.66.pdf 30/11/2566 กองเภสัชกรรม
385 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0330.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0330.66.pdf 28/11/2565 กองเภสัชกรรม
386 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0357-0366.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0357-0366.66.pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
387 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0372-0375.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0372-0375.66.pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
388 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0376-0381.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0376-0381.66.pdf 02/12/2565 กองเภสัชกรรม
389 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0383.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0383.66.pdf 06/12/2565 กองเภสัชกรรม
390 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0396-0410.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0396-1410.66.pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
391 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0236.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0236.66.pdf 10/11/2565 กองเภสัชกรรม
392 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0411-0414.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0411-0414.66.pdf 08/12/2565 กองเภสัชกรรม
393 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0415-0420.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0415-0420.66.pdf 09/12/2565 กองเภสัชกรรม
394 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0426-0428.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0426-0428.66.pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
395 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 27 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 92-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
396 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 93-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
397 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.33-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
398 จ้างซ่อมปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสียกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 46-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
399 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 4 เครื่อง ข้อมูลสาระ 114-65 จ้าง 20 มิ.ย.65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
400 จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร 1 รายการ ข้อมูลสาระ 118-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
401 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ ข้อมูลสาระ 118.1-65 จ้าง 30 มิ.ย.65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
402 จ้างถ่ายเอกสาร ข้อมูลสาระ 130.1-65 จ้าง 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
403 จ้างทำตู้โชว์ห้องทรงงานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ข้อมูลสาระ 131-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
404 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ข้อมูลสาระ 132-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
405 จ้างซ่อมลิฟต์ ข้อมูลสาระ 133-65 จ้าง 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
406 จ้างซ่อมปรับปรุงทาสีห้องสังเกตอาการผู้ป่วย อาคารหมายเลข 185/09 ข้อมูลสาระ 135-65 จ้าง 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
407 จ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมลัง 30 ชุด ข้อมูลสาระ 142-66 จ้าง 2 ก.ย.65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
408 จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะสีขาว ขนาด 120x240 ซม. ข้อมูลสาระ 145-65 จ้าง 5 ก.ย.65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
409 จ้างทำป้ายสัญญาณจราจร 15 ป้าย ข้อมูลสาระ 152-65 จ้าง 19 ก.ย.65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
410 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 153.1-65 จ้าง 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
411 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0435.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0435.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
412 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 019.66 (12 ตค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 019.66 (12 ตค 65).pdf 12/10/3108 กองเภสัชกรรม
413 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 044.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 044.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
414 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 045.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 045.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
415 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS038.66 (17 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS038.66 (17 พย 65).pdf 17/11/3108 กองเภสัชกรรม
416 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS040.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS040.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
417 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS041.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS041.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
418 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS042.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS042.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
419 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS046.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS046.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
420 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS047.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS047.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
421 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS048.66 (1 ธค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS048.66 (1 ธค 66).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
422 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS049.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS049.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
423 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS050.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS050.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/3108 กองเภสัชกรรม
424 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS053.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS053.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
425 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS054.66 (19 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS054.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
426 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS055.66 (21 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS055.66 (21 ธค 65).pdf 21/12/3108 กองเภสัชกรรม
427 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS057.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS057.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
428 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS058.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS058.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
429 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS060.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS060.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
430 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS066.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS066.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
431 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS068.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS068.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
432 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 059.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 059.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
433 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0346.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0346.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
434 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0351.66 (30 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0351.66 (30 พย 65).pdf 30/11/3108 กองเภสัชกรรม
435 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0399.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0399.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
436 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0407.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0407.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
437 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0408.66 (7 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0408.66 (7 ธค 65).pdf 07/12/3108 กองเภสัชกรรม
438 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0417.66 (9 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0417.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
439 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0418.66 (9 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0418.66 (9 ธค 65).pdf 09/12/3108 กองเภสัชกรรม
440 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0423.66 (13 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0423.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
441 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0427.66 (13 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0427.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
442 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0429.66 (13 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0429.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/3108 กองเภสัชกรรม
443 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0434.66 (14 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0434.66 (14 ธค 65).pdf 14/12/3108 กองเภสัชกรรม
444 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0438.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0438.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
445 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0439.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0439.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
446 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0440.66 (15 ธค 63) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0440.66 (15 ธค 63).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
447 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0441.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0441.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
448 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0442.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0442.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
449 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0444.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0444.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
450 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0447.66 (15 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0447.66 (15 ธค 65).pdf 15/12/3108 กองเภสัชกรรม
451 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0455.66 (16 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0455.66 (16 ธค 65).pdf 16/12/3108 กองเภสัชกรรม
452 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0460.66 (19 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0460.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
453 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0462.66 (19 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0462.66 (19 ธค 65).pdf 19/12/3108 กองเภสัชกรรม
454 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0466.66 (20 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0466.66 (20 ธค 65).pdf 20/12/3108 กองเภสัชกรรม
455 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0467.66 (20 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0467.66 (20 ธค 65).pdf 20/12/3108 กองเภสัชกรรม
456 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0473.66 (22 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0473.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/3108 กองเภสัชกรรม
457 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0474.66 (23 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0474.66 (23 ธค 65).pdf 23/12/3108 กองเภสัชกรรม
458 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0476.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0476.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
459 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0483.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0483.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
460 จ้างปรับปรุงกันสาดห้องกองทันตกรรมใหม่ อาคารหมายเลข318/28 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 49-66 จ้าง 9 ม.ค. 66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
461 ซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 90.1-66 ซื้อ 26 ธ.ค. 66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
462 ซื้อก๊าซหุงต้ม2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 41.3-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
463 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ1รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 41.2-66 จ้าง 26 ธ.ค. 65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
464 จ้างซ่อมเครื่องสลายต้อกระจก1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.17.1-66 จ้าง 18 พ.ย. 65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
465 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นSSA-660A งวด1/3) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.34.2-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
466 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(รุ่นTUS-X200 งวด3/3) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.34.1-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
467 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง18รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 103-66 ซื้อ 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
468 จ้างทำป้ายสัญญาณ5ป้าย ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 53-66 จ้าง 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
469 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.60-65 ซื้อ 25 มี.ค.65.pdf 25/03/2565 พาลาธิการ
470 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.71-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf 03/05/2565 พาลาธิการ
471 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.76-65 ซื้อ 17 พ.ค.65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
472 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0472.66 (22 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0472.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/3108 กองเภสัชกรรม
473 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0475.66 (26 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0475.66 (26 ธค 65).pdf 26/12/3108 กองเภสัชกรรม
474 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0477.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0477.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
475 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0478.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0478.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
476 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0482.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0482.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
477 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0486.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0486.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
478 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0487.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0487.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
479 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0488.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0488.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
480 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0490.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0490.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
481 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0492.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0492.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
482 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0494.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0494.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
483 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0495.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0495.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
484 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0496.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0496.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
485 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0498.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0498.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/3108 กองเภสัชกรรม
486 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0499.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0499.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
487 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0500.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0500.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
488 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0502.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0502.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
489 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0504.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0504.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
490 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0507.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0507.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
491 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0512.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0512.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
492 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0516.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0516.66 (3 มค 66).pdf 03/01/3109 กองเภสัชกรรม
493 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0526.66 (4 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0526.66 (4 มค 66).pdf 04/01/3109 กองเภสัชกรรม
494 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0531.66 (5 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0531.66 (5 มค 66).pdf 05/01/3109 กองเภสัชกรรม
495 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0536.66 (5 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0536.66 (5 มค 66).pdf 05/01/3109 กองเภสัชกรรม
496 จ้างทำป้าย2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 54-66 จ้าง 20 ม.ค. 66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
497 ซื้อตู้ข้างเตียง6ตู้ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.36-66 ซื้อ 16 ม.ค. 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
498 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.42-66 ซื้อ 23 ม.ค. 66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
499 จ้างทำป้ายสัญญาณ 4 ป้าย อาร์ตรูม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 55-66..pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
500 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.38-66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
501 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.37-66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
502 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 23 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 97-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
503 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.30-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
504 จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ.29-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
505 จ้างทำตรายาง 3 รายการ อาร์ตรูม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 50-66...pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
506 จ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา48-66..pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
507 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 96-66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
508 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา95.1-66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
509 จ้างทำตรายาง 7 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา41-66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
510 ซื้อตู้ข้างเตียง 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.77-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
511 ซื้อตู้อบและเป่าท่อสายยางให้แห้งระบบเพิ่มแรงดันลม จำนวน 1 ตู้ ข้อมูลสาระ ซ.79-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
512 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางรักแร้ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.82-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
513 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.82.1-65 ซื้อ 31 พ.ค.65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
514 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ ข้อมูลสาระ ซ.83-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
515 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.84-65 ซื้อ 10 มิ.ย.65.pdf 10/06/2565 พาลาธิการ
516 ซื้อกระบอกออกซิเจน 1 ใบ ข้อมูลสาระ ซ.86-65 ซื้อ 17 มิ.ย.65.pdf 17/06/2565 พาลาธิการ
517 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0422.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0422.66.pdf 09/12/2565 กองเภสัชกรรม
518 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0424-0430.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0424-0430.66.pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
519 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0431-0433.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0431-0433.66.pdf 14/12/2565 กองเภสัชกรรม
520 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0436-0446.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0436-0446.66.pdf 15/12/2565 กองเภสัชกรรม
521 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0385-0394.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0385-0394.66.pdf 06/12/2565 กองเภสัชกรรม
522 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0403.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0403.66.pdf 07/12/2565 กองเภสัชกรรม
523 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0413.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0413.66.pdf 08/12/2565 กองเภสัชกรรม
524 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0449-0453.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0449-0453.66.pdf 16/12/2565 กองเภสัชกรรม
525 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0454-0459.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0454-0459.66.pdf 16/12/2565 กองเภสัชกรรม
526 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0464-0468.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0464-0468.66.pdf 20/12/2565 กองเภสัชกรรม
527 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0382.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0382.66.pdf 02/12/2565 กองเภสัชกรรม
528 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0469-0471.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0469-0471.66.pdf 22/12/2565 กองเภสัชกรรม
529 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0479-0497.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0479-0497.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
530 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0480.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0480.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
531 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0501-0515.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0501-0515.66.pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
532 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0518-0525.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0518-0525.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
533 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0527-0535.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0527-0535.66.pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
534 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0558-0559.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0558-0559.66.pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
535 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0567-0570.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0567-0570.66.pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
536 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0575-0577.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0575-0577.66.pdf 12/01/2566 กองเภสัชกรรม
537 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0582-0586.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0582-0586.66.pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
538 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS024.66 (1 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS024.66 (1 พย 65).pdf 01/11/2565 กองเภสัชกรรม
539 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS036.66 (17 พย 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS036.66 (17 พย 65).pdf 17/11/2565 กองเภสัชกรรม
540 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0368.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0368.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
541 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0425.66 (13 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0425.66 (13 ธค 65).pdf 13/12/2565 กองเภสัชกรรม
542 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0470.66 (22 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0470.66 (22 ธค 65).pdf 22/12/2565 กองเภสัชกรรม
543 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0481.66 (29 ธค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0481.66 (29 ธค 66).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
544 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0485.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0485.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
545 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0510.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0510.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
546 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0511.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0511.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
547 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0513.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0513.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
548 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0519.66 (4 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0519.66 (4 มค 66).pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
549 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0528.66 (5 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0528.66 (5 มค 66).pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
550 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0538.66 (5 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0538.66 (5 มค 66).pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
551 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0539.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0539.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
552 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0540.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0540.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
553 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0541.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0541.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
554 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0542.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0542.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
555 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0544.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0544.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
556 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0545.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0545.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
557 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0546.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0546.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
558 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0547.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0547.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
559 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0548.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0548.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
560 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0549.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0549.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
561 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0550.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0550.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
562 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 552.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 552.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
563 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0554.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0554.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0555.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0555.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
565 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0557.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0557.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0561.66 (9 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0561.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0563.66 (9 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0563.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
568 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0564.66 (9 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0564.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
569 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0572.66 (11 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0572.66 (11 มค 66).pdf 11/01/2566 กองเภสัชกรรม
570 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0578.66 (13 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0578.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
571 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 58-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
572 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 24 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 111-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
573 จ้างซ่อมเครื่องควบควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.37.1-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
574 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา109.1-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
575 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 2 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 109-66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
576 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลสาระ ซ.110-66 ซื้อ 26 ส.ค.65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
577 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0448.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0448.66.pdf 15/12/2565 กองเภสัชกรรม
578 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0461.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0461.66.pdf 19/12/2565 กองเภสัชกรรม
579 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0463.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0463.66.pdf 20/12/2565 กองเภสัชกรรม
580 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 22 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 112-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
581 ซื้อสารกำจัดสาหร่ายสีน้ำเงิน 12 ขวด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 95.2-66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
582 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 46 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา207-65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
583 ซื้อชุดปฏิบัติงานแพทย์แผนจีน 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา237-65.pdf 08/07/2565 พาลาธิการ
584 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา225-65.pdf 30/06/2565 พาลาธิการ
585 ซื้อเข็มขัดพยุงหลัง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 219-65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
586 ซื้ออุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับผู้ป่วย 3 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา218-65.pdf 20/06/2565 พาลาธิการ
587 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา214-65.pdf 13/06/2565 พาลาธิการ
588 ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 186.1-65.pdf 12/05/2565 พาลาธิการ
589 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(ก๊าซทางการแพทย์) 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 188-65.pdf 17/05/2565 พาลาธิการ
590 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 197-65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
591 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 197.1-65.pdf 31/05/2565 พาลาธิการ
592 ซื้อสป.วางระดับ 14 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 18.1-64.pdf 18/10/2564 พาลาธิการ
593 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 297.2-65.pdf 30/09/2565 พาลาธิการ
594 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 269.1-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
595 ซื้ออุปกรณ์ประปา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา270-65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
596 ซื้อเตาแก๊สแรงดันสูง พร้อมขาเตา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 273-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
597 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 16 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 273-65 อุดหนุน.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
598 ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 276-65.pdf 26/08/2565 พาลาธิการ
599 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 277-65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
600 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 17 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 278-65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
601 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายในเส้นเลือดดำ1รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.45-66 ซื้อ 30 ม.ค. 66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
602 ซื้อปั๊มน้ำ 2 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 279-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
603 ซื้อก๊าซหุงต้ม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 278.1-65.pdf 29/08/2565 พาลาธิการ
604 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 114-66 ซื้อ 27 ม.ค. 66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
605 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 278.2-65.pdf 31/08/2565 พาลาธิการ
606 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา280-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
607 จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศครั้งที่1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาราคา 59-66 จ้าง 27 ม.ค. 66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
608 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ(ชนิดพกพา)1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.44-66 ซื้อ 27 ม.ค. 66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
609 จ้างทำความสะอาดอาคาร2หลัง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 46.1-66 จ้าง 3 ม.ค. 66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
610 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด11รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 99-66 ซื้อ 11 ม.ค. 66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
611 ซื้อพัดลมโคจร และพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 281-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
612 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดสี ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 282-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
613 ซื้อสว่านไฟฟ้าเจาะคอนกรีต 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 283-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
614 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 284-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
615 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 284.1-65.pdf 02/09/2565 พาลาธิการ
616 ซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 285-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
617 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 288-65.pdf 05/09/2565 พาลาธิการ
618 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS051.66 (1 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS051.66 (1 ธค 65).pdf 01/12/2565 กองเภสัชกรรม
619 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS061.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS061.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
620 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS062.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS062.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
621 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS063.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS063.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
622 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS064.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS064.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
623 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS067.66 (29 ธค 65) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS067.66 (29 ธค 65).pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
624 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS069.66 (13 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS069.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2565 กองเภสัชกรรม
625 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS070.66 (17 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS070.66 (17 มค 66).pdf 17/01/2566 กองเภสัชกรรม
626 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS071.66 (19 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS071.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
627 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS072.66 (19 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS072.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
628 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0508.66 (3 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0508.66 (3 มค 66).pdf 03/01/2566 กองเภสัชกรรม
629 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0521.66 (4 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0521.66 (4 มค 66).pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
630 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0556.66 (6 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0556.66 (6 มค 66).pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
631 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0562.66 (9 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0562.66 (9 มค 66).pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
632 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 565.66 (10 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 565.66 (10 มค 66).pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
633 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0566.66 (10 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0566.66 (10 มค 66).pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
634 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0573.66 (11 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0573.66 (11 มค 66).pdf 11/01/2566 กองเภสัชกรรม
635 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0580.66 (13 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0580.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
636 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0585.66 (13 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0585.66 (13 มค 66).pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
637 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0587.66 (16 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0587.66 (16 มค 66).pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
638 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0588.66 (16 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0588.66 (16 มค 66).pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
639 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0600.66 (19 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0600.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
640 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0601.66 (19 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0601.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
641 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0603.66 (19 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0603.66 (19 มค 66).pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
642 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0605.66 (20 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0605.66 (20 มค 66).pdf 20/01/2566 กองเภสัชกรรม
643 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0615.66 (23 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0615.66 (23 มค 66).pdf 23/01/2566 กองเภสัชกรรม
644 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0616.66 (23 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0616.66 (23 มค 66).pdf 23/01/2566 กองเภสัชกรรม
645 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0623.66 (24 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0623.66 (24 มค 66).pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
646 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0624.66 (24 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0624.66 (24 มค 66).pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
647 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0625.66 (24 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0625.66 (24 มค 66).pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
648 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0629.66 (25 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0629.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
649 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา292-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
650 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0631.66 (25 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0631.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
651 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0632.66 (25 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0632.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
652 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0633.66 (25 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0633.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
653 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0637.66 (25 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0637.66 (25 มค 66).pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
654 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0642.66 (26 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0642.66 (26 มค 66).pdf 26/01/2566 กองเภสัชกรรม
655 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0644.66 (26 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0644.66 (26 มค 66).pdf 26/01/2566 กองเภสัชกรรม
656 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0650.66 (27 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0650.66 (27 มค 66).pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
657 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0652.66 (27 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0652.66 (27 มค 66).pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
658 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0654.66 (27 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0654.66 (27 มค 66).pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
659 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0659.66 (30 มค 66) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0659.66 (30 มค 66).pdf 30/01/2566 กองเภสัชกรรม
660 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 21 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา291.1-65.pdf 12/09/2565 พาลาธิการ
661 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา294.1-65.pdf 15/09/2565 พาลาธิการ
662 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0543-0553.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0543-0553.66.pdf 06/01/2566 กองเภสัชกรรม
663 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0517.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0517.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
664 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0532-0537.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0532-0537.66.pdf 05/01/2566 กองเภสัชกรรม
665 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0560.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0560.66.pdf 09/01/2566 กองเภสัชกรรม
666 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0568-0571.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0568-0571.66.pdf 10/01/2566 กองเภสัชกรรม
667 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0576.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0576.66.pdf 12/01/2566 กองเภสัชกรรม
668 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0579-0583.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0579-0583.66.pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
669 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0589-0593.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0589-0593.66.pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
670 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0594-0596.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0594-0596.66.pdf 17/01/2566 กองเภสัชกรรม
671 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0597-0604.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0597-0604.66.pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
672 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0606-0612.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0606-0612.66.pdf 20/01/2566 กองเภสัชกรรม
673 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0613-0617.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0613-0617.66.pdf 23/01/2566 กองเภสัชกรรม
674 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0620-0626.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0620-0626.66.pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
675 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0628-0630.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0628-0630.66.pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
676 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0638-0645.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0638-0645.66.pdf 26/01/2566 กองเภสัชกรรม
677 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0646.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0646.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
678 ซื้อไมโครเวฟ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 295-65.pdf 19/09/2565 พาลาธิการ
679 ซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 297-65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
680 ซื้อวัสดุสิ้นไฟฟ้า1รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 119.2-66 ซื้อ 3 ก.พ. 66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
681 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 120-66 ซื้อ 6 ก.พ. 66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
682 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.50-66 ซื้อ 6 ก.พ. 66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
683 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ ข้อมูลสาระ 199-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
684 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ข้อมูลสาระ 121.1-65 ซื้อ 18 ก.พ.65.pdf 18/02/2565 พาลาธิการ
685 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระ 126-65 ซื้อ 23 ก.พ.65.pdf 23/02/2565 พาลาธิการ
686 ซื้อกระติกน้ำร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 128-65 ซื้อ 25 ก.พ.65.pdf 25/02/2565 พาลาธิการ
687 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระ 133-65 ซื้อ 4 มี.ค.65.pdf 04/03/2565 พาลาธิการ
688 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ ข้อมูลสาระ 178-65 ซื้อ 3 พ.ค.65.pdf 03/05/2565 พาลาธิการ
689 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ ข้อมูลสาระ 191-65 ซื้อ 20 พ.ค.65.pdf 20/05/2565 พาลาธิการ
690 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 198-65 ซื้อ 2 มิ.ย.65.pdf 02/06/2565 พาลาธิการ
691 ซื้อชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหนัก ข้อมูลสาระ 203-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
692 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 8 รายการ ข้อมูลสาระ 204-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
693 ซื้อกระติกน้ำร้อน 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ 205-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
694 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 206-65 ซื้อ 6 มิ.ย.65.pdf 06/06/2565 พาลาธิการ
695 ซื้อวัสดุสื้นเปลือง 20 รายการ (งวด 2 ครั้งที่ 2) ข้อมูลสาระ 250-65 ซื้อ 22 ก.ค.65.pdf 22/07/2565 พาลาธิการ
696 ซื้อน้ำยาล้างมือสำหรับผ่าตัด ข้อมูลสาระ 266-65 ซื้อ 8 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
697 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 60.1-66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
698 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา117-66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
699 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 116-65.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
700 จ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาห้องผ่าตัด(ทันตกรรมใหม่) อาคารหมายเลข 318/28 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา65-66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
701 ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้ 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.51-66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
702 ซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.52-66.pdf 02/02/2566 พาลาธิการ
703 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 122-66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
704 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา64-66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
705 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0520.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0520.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
706 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0574.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0574.66.pdf 11/01/2566 กองเภสัชกรรม
707 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0584.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0584.66.pdf 13/01/2566 กองเภสัชกรรม
708 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0592.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0592.66.pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
709 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0622.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0622.66.pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
710 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0627-0635.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0627-0635.66.pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
711 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0598.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0598.66.pdf 19/01/2566 กองเภสัชกรรม
712 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0608.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0608.66.pdf 20/01/2566 กองเภสัชกรรม
713 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0639-0640.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0639-0640.66.pdf 26/01/2566 กองเภสัชกรรม
714 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0618.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0618.66.pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
715 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0619.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0619.66.pdf 24/01/2566 กองเภสัชกรรม
716 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0636.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0636.66.pdf 25/01/2566 กองเภสัชกรรม
717 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0647-0651.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0647-0651.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
718 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0653.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0653.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
719 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0657.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0657.66.pdf 30/01/2566 กองเภสัชกรรม
720 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0661.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0661.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
721 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0655-0658.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0655-0658.66.pdf 30/01/2566 กองเภสัชกรรม
722 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0663.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0663.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
723 ซื้อน้ำยาซักผ้า,น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา119-66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
724 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0668.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0668.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
725 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 61.2-66.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
726 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0678.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0678.66.pdf 01/02/2566 กองเภสัชกรรม
727 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0685.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0685.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
728 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0687.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0687.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
729 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0662-0669.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0662-0669.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
730 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0670-0674.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0670-0674.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
731 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0690.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0690.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
732 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0675-0677.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0675-0677.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
733 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0679-0682.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0679-0682.66.pdf 01/02/2566 กองเภสัชกรรม
734 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0684-0689.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0684-0689.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
735 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0691.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0691.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
736 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0683.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0683.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
737 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0692.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0692.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
738 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0697.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0697.66.pdf 03/02/2566 กองเภสัชกรรม
739 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0693.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0693.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
740 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0524.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0524.66.pdf 04/01/2566 กองเภสัชกรรม
741 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 131-66 ซื้อ 24 ก.พ. 66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
742 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0694.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0694.66.pdf 02/02/2566 กองเภสัชกรรม
743 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0699-0702.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0699-0702.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
744 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0695.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0695.66.pdf 03/02/2566 กองเภสัชกรรม
745 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0591.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0591.66.pdf 16/01/2566 กองเภสัชกรรม
746 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0696.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0696.66.pdf 03/02/2566 กองเภสัชกรรม
747 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องผลิตน้ำRO ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 71-66 จ้าง 24 ก.พ. 66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
748 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0706-0715.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0706-0715.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
749 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0717-0725.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0717-0725.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
750 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน16รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 123-66 ซื้อ 13 ก.พ. 66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
751 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0698.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0698.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
752 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0726.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0726.66.pdf 09/02/2566 กองเภสัชกรรม
753 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0734-0735.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0734-0735.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
754 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)6รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 124-66 ซื้อ 13 ก.พ. 66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
755 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0746-0747.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0746-0747.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
756 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0748.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0748.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
757 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS056.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS056.66.pdf 29/12/2565 กองเภสัชกรรม
758 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0703.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0703.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
759 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน15รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 128-66 ซื้อ 20 ก.พ. 66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
760 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS074-DS078.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS074-DS078.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
761 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 126-66 ซื้อ 20 ก.พ. 66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
762 ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้1คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.53-66 ซื้อ 13 ก.พ. 66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
763 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS080-DS084.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS080-DS084.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
764 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS085-DS090.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS085-DS090.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
765 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS092.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS092.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
766 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS093.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS093.66.pdf 14/02/2566 กองเภสัชกรรม
767 ซื้อชุดบีบถุงให้เลือด1ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.54-66 ซื้อ 13 ก.พ. 66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
768 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS073-DS075.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS073-DS075.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
769 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0704.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0704.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
770 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0705.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0705.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
771 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0707.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0707.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
772 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0709.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0709.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
773 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0712.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0712.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
774 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0718.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0718.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
775 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0727.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0727.66.pdf 10/02/2566 กองเภสัชกรรม
776 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0729.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0729.66.pdf 10/02/2566 กองเภสัชกรรม
777 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0730.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0730.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
778 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0731.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0731.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
779 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0732.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0732.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
780 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0737.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0737.66.pdf 14/02/2566 กองเภสัชกรรม
781 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0741.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0741.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
782 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0743.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0743.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
783 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0745.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0745.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
784 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0749.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0749.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
785 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0752.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0752.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
786 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0767.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0767.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
787 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0768.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0768.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
788 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0769.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0769.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
789 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย2เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 132-66 ซื้อ 24 ก.พ. 66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
790 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0771.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0771.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
791 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0772.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0772.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
792 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0680.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0680.66.pdf 01/02/2566 กองเภสัชกรรม
793 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0701.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0701.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
794 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0722.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0722.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
795 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0742.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0742.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
796 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0750.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0750.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
797 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0751.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0751.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
798 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0754.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0754.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
799 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0755.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0755.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
800 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0756.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0756.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
801 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0757.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0757.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
802 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0759.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0759.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
803 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาpo 0760.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0760.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
804 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0761.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0761.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
805 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0762.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0762.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
806 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0787.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0787.66.pdf 24/02/2566 กองเภสัชกรรม
807 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0796.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0796.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
808 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0798.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0798.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
809 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0799.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0799.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
810 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0800.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0800.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
811 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0801.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0801.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
812 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0802.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0802.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
813 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0804.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0804.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
814 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0805.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0805.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
815 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0806.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0806.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
816 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0807.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0807.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
817 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0808.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0808.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
818 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0710.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0710.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
819 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0711.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0711.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
820 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0817.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0817.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
821 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0821.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0821.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
822 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0822.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0822.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
823 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0823.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0823.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
824 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0824.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0824.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
825 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0825.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0825.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
826 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ1งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 75.1-66 จ้าง 8 มี.ค. 66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
827 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0826.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0826.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
828 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0827.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0827.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
829 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0828.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0828.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
830 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0829.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0829.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
831 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0830.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0830.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
832 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0831.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0831.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
833 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0833.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0833.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
834 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0785.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0785.66.pdf 24/02/2566 กองเภสัชกรรม
835 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0856.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0856.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
836 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0858.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0858.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
837 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0855.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0855.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
838 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0667.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0667.66.pdf 31/01/2566 กองเภสัชกรรม
839 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0713-0716.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0713-0716.66.pdf 07/02/2566 กองเภสัชกรรม
840 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0721.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0721.66.pdf 08/02/2566 กองเภสัชกรรม
841 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0728.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0728.66.pdf 10/02/2566 กองเภสัชกรรม
842 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0733.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0733.66.pdf 13/02/2566 กองเภสัชกรรม
843 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0736-0739.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0736-0739.66.pdf 14/02/2566 กองเภสัชกรรม
844 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0857.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0857.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
845 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0740-0744.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0740-0744.66.pdf 15/02/2566 กองเภสัชกรรม
846 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0700.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0700.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
847 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0753-0763.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0753-0763.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
848 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0764.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0764.66.pdf 20/02/2566 กองเภสัชกรรม
849 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0765-0777.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0765-0777.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
850 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0778-0784.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0778-0784.66.pdf 23/02/2566 กองเภสัชกรรม
851 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0786-0791.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0786-0791.66.pdf 24/02/2566 กองเภสัชกรรม
852 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0649.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0649.66.pdf 27/01/2566 กองเภสัชกรรม
853 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0793-0794.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0793-0794.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
854 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0792.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0792.66.pdf 27/02/2566 กองเภสัชกรรม
855 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0861.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0861.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
856 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0809-0814.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0809-0814.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
857 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0815-0820.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0815-0820.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
858 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS095-DS098.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS095-DS098.66.pdf 17/02/2566 กองเภสัชกรรม
859 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS112.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS112.66.pdf 03/03/2566 กองเภสัชกรรม
860 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS100-DS109.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS100-DS109.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
861 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0864.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0864.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
862 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0865.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0865.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
863 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0832.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0832.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
864 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0867.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0867.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
865 ซื้อเสื้อกาวน์สีขาว 18 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา145-66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
866 ซื้อท่อซิลิโคนสำหรับห้ามเลือดในโพรงจมูก ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.64-66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
867 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสำหรับห้องแยกโรค AIIR (ครั้งที่1) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 77-66.pdf 10/03/2566 พาลาธิการ
868 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 78-66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
869 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0868.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0868.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
870 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 6 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.63-66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
871 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 15 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 138.1-66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
872 ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าชนิดนั่งขับ 2 ก้อน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 137-66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
873 ซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.59-66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
874 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ 13 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 135.1-66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
875 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 70.1-66.pdf 24/03/2566 พาลาธิการ
876 วัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)7รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 144-66 ซื้อ 14 มี.ค. 66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
877 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0872.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0872.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
878 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0874.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0874.66.pdf 13/03/2566 กองเภสัชกรรม
879 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0775.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0775.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
880 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0873.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0873.66.pdf 13/03/2566 กองเภสัชกรรม
881 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา01-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
882 ซื้อชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 30 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา02-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
883 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 5 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 03-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
884 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(ก๊าซทางการแพทย์) 6 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 04-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
885 ซื้อปลอกหมอนหนังเทียม 16 ผืน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา05-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
886 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา06-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
887 ซื้ออะไหล่ซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา07-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
888 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญ08-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
889 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0876.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0876.66.pdf 13/03/2566 กองเภสัชกรรม
890 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา09-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
891 ซื้อสวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา10-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
892 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา11-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
893 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0877.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0877.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
894 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา12-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
895 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา12..-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
896 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา13-66.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
897 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0880.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0880.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
898 ซื้อหินฝุ่นถมที่ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา14-66.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
899 ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา15-66.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
900 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0883.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0883.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
901 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0879.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0879.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
902 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0884.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0884.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
903 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0888.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0888.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
904 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0803.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0803.66.pdf 01/03/2566 กองเภสัชกรรม
905 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0834-0835.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0834-0835.66.pdf 02/03/2566 กองเภสัชกรรม
906 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0836-0837.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0836-0837.66.pdf 03/03/2566 กองเภสัชกรรม
907 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0838-0845.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0838-0845.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
908 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0846-0853.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0846-0853.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
909 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0892.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0892.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
910 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0891.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0891.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
911 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0894.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0894.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
912 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0770.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0770.66.pdf 21/02/2566 กองเภสัชกรรม
913 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0870.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0870.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
914 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS079.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS079.66.pdf 06/02/2566 กองเภสัชกรรม
915 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS094.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS094.66.pdf 14/02/2566 กองเภสัชกรรม
916 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS099-DS107.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS099-DS107.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
917 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS101.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS101.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
918 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS111.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS111.66.pdf 03/03/2566 กองเภสัชกรรม
919 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS113.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS113.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
920 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS091-DS115.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS091-DS115.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
921 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS116.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS116.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
922 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0882.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0882.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
923 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0886.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0886.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
924 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0890.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0890.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
925 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0893.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0893.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
926 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0895.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0895.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
927 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0899.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0899.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
928 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0900.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0900.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
929 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 84-66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
930 ซื้อรถเข็นถังไนโตรเจน 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา148-66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
931 จ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.42-66.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
932 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.65-66.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
933 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา152-66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
934 จ้างซ่อมเก้าอี้พร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 83-66...pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
935 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0878.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0878.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
936 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0910-0911.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0910-0911.66.pdf 22/03/2566 กองเภสัชกรรม
937 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 0916.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0916.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
938 ซื้อน้ำยาสำหรับซักผ้า และน้ำยาทำความสะอาด ข้อมูลสาระ 251-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
939 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมกล้องวงจรปิด ข้อมูลสาระ 252-65 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
940 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ข้อมูลสาระ 253-66 ซื้อ 25 ก.ค.65.pdf 25/07/2565 พาลาธิการ
941 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสาระ 257-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
942 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 11 เครื่อง ข้อมูลสาระ 260-65 ซื้อ 1 ส.ค.65.pdf 01/08/2565 พาลาธิการ
943 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา16-66.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
944 ซื้อเครื่องแฟกซ์ ข้อมูลสาระ 266-65 ซื้อ 8.1 ส.ค.65.pdf 08/08/2565 พาลาธิการ
945 ซื้อเลื่อนยนต์ ข้อมูลสาระ 268-65 ซื้อ 15 ส.ค.65.pdf 15/08/2565 พาลาธิการ
946 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0901.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0901.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
947 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 35 รายการ ข้อมูลสาระ 297.1-65 ซื้อ 26 ก.ย.65.pdf 26/09/2565 พาลาธิการ
948 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0907.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0907.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
949 ซื้อฝาขวดน้ำ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 17-66.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
950 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา18-66.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
951 ซื้อพัดลมระบายอากาศและพัดลมโคจร 2 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา19-66.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
952 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0909.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0909.66.pdf 22/03/2566 กองเภสัชกรรม
953 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 1 รายการ ข้อมูลสาระ 01-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
954 ซื้อชุดปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด 30 ชุด ข้อมูลสาระ 02-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
955 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 5 รายการ ข้อมูลสาระ 03-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
956 ซื้อปลอกหมอนหนังเทียม 16 ผืน ข้อมูลสาระ 05-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
957 ซื้อข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย 1 รายการ ข้อมูลสาระ 06-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
958 ซื้อเครื่องวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และชีพจร 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.01-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
959 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.02-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
960 จ้างทำป้ายไฟตึกอุบัติเหตุ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 01-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
961 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 02-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
962 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.01-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
963 ซื้ออะไหล่ซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 2 รายการ ข้อมูลสาระ 07-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
964 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 08-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
965 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.03-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
966 จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.02-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
967 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0859.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0859.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
968 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด2/3) ข้อมูลสาระ จ.02.2-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
969 จ้างทำโต๊ะเหล็กวางเอกสาร 1 ตัว ข้อมูลสาระ 03-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
970 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล ข้อมูลสาระ 04-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
971 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.04-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
972 จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้าแบบ 3 ไกร 1 รายการ ข้อมูลสาระ จ.03-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
973 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.04-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
974 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ ข้อมูลสาระ 09-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
975 จ้างติดตั้งเดินสายระบบสัญญาณฉุกเฉิน 1 จุด ข้อมูลสาระ 05-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
976 ซื้อสวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน 2 ตัว ข้อมูลสาระ 10-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
977 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0902.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0902.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
978 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระ 11-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
979 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 06-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
980 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 11.1-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
981 ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 300 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.05-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
982 จ้างทำปลอกแขนพยาบาล 20 อัน ข้อมูลสาระ 07-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
983 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 13 รายการ ข้อมูลสาระ 12-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
984 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ข้อมูลสาระ 13-66 ซื้อ 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
985 ซื้อหินฝุ่นถมที่ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 14-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
986 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 15-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
987 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ 16-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
988 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลม 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 08-66 จ้าง 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
989 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.06-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
990 จ้างทำบอร์ดและป้ายบ่งชี้ 7 รายการ ข้อมูลสาระ 09-66 จ้าง 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
991 ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอ่ิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.07-66 ซื้อ 6 ต.ค.65.pdf 06/10/2565 พาลาธิการ
992 ซื้อฝาขวดน้ำ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 17-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
993 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 140 รายการ ข้อมูลสาระ 26-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
994 ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน 22 รายการ ข้อมูลสาระ 27-66 ซื้อ 21 ต.ค.65.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
995 จ้างบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน จำนวน 3 เครื่อง ข้อมูลสาระ 13-66 จ้าง 21 ต.ค.65.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
996 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเอกซเรย์แบบซี-อาร์ม 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.06-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
997 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 11 รายการ ข้อมูลสาระ 18-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
998 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 12 รายการ ข้อมูลสาระ 33-66 ซื้อ 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
999 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 14 รายการ ข้อมูลสาระ 22-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1000 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 16 รายการ ข้อมูลสาระ 25-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1001 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 07.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
1002 ซื้อพัดลมระบายอากาศและพัดลมโคจร 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ 19-66 ซื้อ 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1003 จ้างซ่อมชุดรับแขกและเก้าอี้นั่งพร้อมหุ้มเบาะ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 10-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1004 จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ (ครั้งที่ 3) ข้อมูลสาระ 11-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1005 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 12-66 จ้าง 10 ต.ค.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1006 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 20.1-66 ซื้อ 12 ต.ค.65.pdf 12/10/2565 พาลาธิการ
1007 ซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 21-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1008 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.08-66 ซื้อ 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1009 จ้างซ่อมเตียงผ่าตัด 1 เตียง ข้อมูลสาระ จ.05-66 จ้าง 17 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1010 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 25-66 ซื้อ 17.1 ต.ค.65.pdf 17/10/2565 พาลาธิการ
1011 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุสำหรับการผ่าตัด 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.07-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1012 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระ 20-66 ซื้อ 10 ต.ต.65.pdf 10/10/2565 พาลาธิการ
1013 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.09-66 ซื้อ 21 ต.ค.65.pdf 21/10/2565 พาลาธิการ
1014 จ้างซ่อมปรับปรุงรถพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1 คัน ข้อมูลสาระ 14-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1015 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องเป่าปอด 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.10-66 ซื้อ 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1016 จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 2 เตียง ข้อมูลสาระ จ.08-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1017 จ้างสำเนาเอกสาร 10 รายการ ข้อมูลสาระ 07.2-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
1018 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง (งวด 2/3) ข้อมูลสาระ จ.04.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
1019 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องแยกโรค (ครั้งที่ 3) ข้อมูลสาระ 06.1-66 จ้าง 3 ต.ค.65.pdf 03/10/2565 พาลาธิการ
1020 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ข้อมูลสาระ 14.1-66 จ้าง 27 ต.ค.65.pdf 27/10/2565 พาลาธิการ
1021 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 67-66 ซื้อ 31 ต.ค.65.pdf 31/10/2565 พาลาธิการ
1022 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 6 รายการ ข้อมูลสาระ 34-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1023 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังตาภายในห้องส่วนเก็บเงินรายได้ 5 รายการ ข้อมูลสาระ 16-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1024 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.11-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1025 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 4 รายการ ข้อมูลสาระ 35-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1026 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระ 36-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1027 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 1 คัน ข้อมูลสาระ 15-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1028 จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 1 เตียง ข้อมูลสาระ จ.09-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1029 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 36.1-66 ซื้อ 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1030 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 37-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1031 ซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 39-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1032 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 39 รายการ ข้อมูลสาระ 40-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1033 ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 500 ชิ้น ข้อมูลสาระ ซ.12-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1034 ซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.13-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1035 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ ข้อมูลสาระ 41-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1036 จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.10-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1037 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ข้อมูลสาระ 17-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1038 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 10 รายการ ข้อมูลสาระ 42-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1039 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.14-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1040 ซื้อตู้ข้างเตียง 5 ตู้ ข้อมูลสาระ ซ.15-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1041 ซื้ออาหารทางการแพทย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.16-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1042 จ้างซ่อมชุดรับแขกพร้อมหุ้มเบาะ 1 ชุด ข้อมูลสาระ 18-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1043 จ้างทำปลอกแขน 2 รายการ ข้อมูลสาระ 21-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1044 ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 20 ตัว ข้อมูลสาระ 45-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1045 จ้างซ่อมเครื่องมือเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.11-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1046 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด 2/3) ข้อมูลสาระ จ.12-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1047 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.17-66 ซื้อ 14 พ.ย..pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1048 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 47-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1049 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 48-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1050 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง19รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 179-66 ซื้อ 18 เม.ย. 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1051 จ้างติดตั้งทำป้ายบ่งชี้ภายในตึกโรงพยาบาล ข้อมูลสาระ 22-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1052 จ้างทำตรายาง 6 รายการ ข้อมูลสาระ 20-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1053 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์4รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 180-66 ซื้อ 18 เม.ย. 66.pdf 12/04/2566 พาลาธิการ
1054 ซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรม1รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.70-66 ซื้อ 20 มี.ค. 66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1055 จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก1เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.46-66 จ้าง 20 มี.ค. 66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1056 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส2เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.43-66 จ้าง 14 มี.ค. 66.pdf 17/04/2566 พาลาธิการ
1057 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 23-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1058 จ้างเปลี่ยนสารกรองผลิตน้ำดื่ม ข้อมูลสาระ 19-66 จ้าง 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1059 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน ข้อมูลสาระ ซ.18-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1060 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS118.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS118.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
1061 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po0795.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0795.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
1062 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0793.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0793.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
1063 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS119.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS119.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1064 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0659.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0659.66.pdf 30/01/2566 กองเภสัชกรรม
1065 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS120.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS120.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1066 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS126.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS126.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1067 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS127.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS127.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1068 ซื้อสายต่อสำหรับวัดความอิ่มตัวในเลือดของทารกแรกเกิด 1 ชิ้น ข้อมูลสาระ ซ.19-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1069 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS110.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS110.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
1070 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS105.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS105.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1071 ซื้อเสื้อกาวน์ห้องผ่าตัด 100 ตัว ข้อมูลสาระ 49-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1072 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS117.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS117.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
1073 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS106.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS106.66.pdf 28/02/2566 กองเภสัชกรรม
1074 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0885.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0885.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
1075 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0953.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0953.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1076 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0951.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0951.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1077 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0949.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0949.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1078 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0925.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0925.66.pdf 27/03/2566 กองเภสัชกรรม
1079 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0942.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0942.66.pdf 30/03/2566 กองเภสัชกรรม
1080 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0943.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0943.66.pdf 30/03/2566 กองเภสัชกรรม
1081 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0937.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0937.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1082 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0934.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0934.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1083 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0931.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0931.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1084 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0860.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0860.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
1085 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0912.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0912.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1086 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0905.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0905.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1087 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0904.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0904.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1088 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0850.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0850.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
1089 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0854.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0854.66.pdf 08/03/2566 กองเภสัชกรรม
1090 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0862.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0862.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
1091 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0863.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0863.66.pdf 09/03/2566 กองเภสัชกรรม
1092 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0848.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0848.66.pdf 07/03/2566 กองเภสัชกรรม
1093 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0843.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0843.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1094 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0932.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0932.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1095 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0921.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0921.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1096 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0914.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0914.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1097 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0918.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0918.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1098 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0919.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0919.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1099 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0920.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0920.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1100 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0924.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0924.66.pdf 27/03/2566 กองเภสัชกรรม
1101 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0926.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0926.66.pdf 27/03/2566 กองเภสัชกรรม
1102 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0928.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0928.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1103 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0923.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0923.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1104 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0866.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0866.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
1105 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0869.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0869.66.pdf 10/03/2566 กองเภสัชกรรม
1106 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0875.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0875.66.pdf 13/03/2566 กองเภสัชกรรม
1107 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0887.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0887.66.pdf 16/03/2566 กองเภสัชกรรม
1108 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0889.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0889.66.pdf 17/03/2566 กองเภสัชกรรม
1109 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0897.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0897.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
1110 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0940.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0940.66.pdf 29/03/2566 กองเภสัชกรรม
1111 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0938.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0938.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1112 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0935.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0935.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1113 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0933.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0933.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1114 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0930.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0930.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1115 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0929.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0929.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1116 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0927.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0927.66.pdf 27/03/2566 กองเภสัชกรรม
1117 จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ 1 เตียง ข้อมูลสาระ จ.13-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1118 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 11 รายการ ข้อมูลสาระ 49.1-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1119 จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 1 (A881/A885P/A995P) ข้อมูลสาระ จ.13.1-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1120 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 27-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1121 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0915.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0915.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1122 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0913.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0913.66.pdf 23/03/2566 กองเภสัชกรรม
1123 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0908.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0908.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1124 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0956.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0956.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1125 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0954.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0954.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1126 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0952.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0952.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1127 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0946.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0946.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1128 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0944.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0944.66.pdf 30/03/2566 กองเภสัชกรรม
1129 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0941.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0941.66.pdf 29/03/2566 กองเภสัชกรรม
1130 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0939.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0939.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1131 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0917.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0917.66.pdf 24/03/2566 กองเภสัชกรรม
1132 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0906.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0906.66.pdf 21/03/2566 กองเภสัชกรรม
1133 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0896.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0896.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
1134 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0903.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0903.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
1135 จ้างตรวจสอบและปรนนิบัติระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครั้งที่ 2) ข้อมูลสาระ 24-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1136 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0881.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0881.66.pdf 14/03/2566 กองเภสัชกรรม
1137 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 964.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0964.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
1138 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัติโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.14-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1139 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0962.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0962.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1140 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0960.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0960.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1141 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 140 รายการ ข้อมูลสาระ 59-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1142 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0959.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0959.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1143 จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 8 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.15-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1144 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0958.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0958.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1145 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0957.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0957.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1146 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0967.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0967.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
1147 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0966.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0966.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
1148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 25 รายการ ข้อมูลสาระ 61-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1149 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 54-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1150 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ ข้อมูลสาระ 53-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1151 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA ข้อมูลสาระ 25-66 จ้าง 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1152 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 16.1-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1153 จ้างสำเนาเอกสาร 7 รายการ ข้อมูลสาระ 16.2-66 จ้าง 1 พ.ย.65.pdf 01/11/2565 พาลาธิการ
1154 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระ 46-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1155 ซิ้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 53.1-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1156 จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำ R.O. เครื่องนึ่งไอน้ำ A9 ข้อมูลสาระ จ.16-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1157 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS129.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS129.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1158 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ ข้อมูลสาระ ซ.21-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1159 จ้างเปลี่ยนกระจกบานประตูหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย 1 บาน ข้อมูลสาระ 26-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1160 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS131.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS131.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1161 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 29 รายการ ข้อมูลสาระ 57-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1162 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 19 รายการ ข้อมูลสาระ 51-66 ซื้อ 14 พ.ย.65.pdf 14/11/2565 พาลาธิการ
1163 ซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.23-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1164 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัติโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.17-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1165 จ้างซ่อมตู้แช่เย็น 1 ตู้ ข้อมูลสาระ 28-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1166 ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 62.1-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1167 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 22 รายการ ข้อมูลสาระ 58-66 ซื้อ 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1168 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ หอผู้ป่วยหนัก 1 งาน ข้อมูลสาระ 29-66 จ้าง 18 พ.ย.65.pdf 18/11/2565 พาลาธิการ
1169 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 10 รายการ ข้อมูลสาระ 60-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1170 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 12 รายการ ข้อมูลสาระ 62-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1171 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายในห้องฉุกเฉิน ข้อมูลสาระ 30-66 จ้าง 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1172 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน ข้อมูลสาระ ซ.24-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1173 ซื้ออุปกรณ์หนีบแขนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.25-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1174 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 115 รายการ ข้อมูลสาระ 61.1-66 ซื้อ 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1175 จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.18-66 จ้าง 21 พ.ย.65.pdf 21/11/2565 พาลาธิการ
1176 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 13 รายการ ข้อมูลสาระ 63-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1177 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระ 64-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1178 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระ 65-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1179 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 67.1-66 ซื้อ 30 พ.ย.65.pdf 30/11/2565 พาลาธิการ
1180 จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศภายในสำนักงานห้องฉุกเฉิน ข้อมูลสาระ 31-66 จ้าง 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1181 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.26-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1182 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.19-66 จ้าง 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1183 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ข้อมูลสาระ 66-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1184 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ ข้อมูลสาระ 76-66 ซื้อ 6 ธ.ค.65.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1185 ซื้อเครื่องให้ของเหลวชนิด syring Pump 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.27-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1186 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.28-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1187 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 73.1-66 ซื้อ 2 ธ.ค.65 .pdf 02/12/2565 พาลาธิการ
1188 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระ 83.1-66 ซื้อ 13 ธ.ค.65.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
1189 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 84.1-66 ซื้อ 15 ธ.ค.65.pdf 15/12/2565 พาลาธิการ
1190 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 146 รายการ ข้อมูลสาระ 86-66 ซื้อ 19 ธ.ค.65.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
1191 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 35 รายการ ข้อมูลสาระ 89-66 ซื้อ 26 ธ.ค.65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1192 จ้างสำเนาเอกสาร 5 รายการ ข้อมูลสาระ 33.2-66 จ้าง 1 ธ.ค.66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1193 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 90.2-66 ซื้อ 29 ธ.ค.65.pdf 29/12/2565 พาลาธิการ
1194 จ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ข้อมูลสาระ 41.4-66 จ้าง 26 ธ.ค.66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1195 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระ 88.1-66 ซื้อ 21 ธ.ค.65 .pdf 21/12/2565 พาลาธิการ
1196 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.25-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1197 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน (หมายเลข ทบ.8031) ข้อมูลสาระ 45-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1198 จ้างซ่อมเครื่องย่อยสลายต้อกระจกด้วยน้ำและคลื่นความถี่สูง 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.27-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1199 จ้างซ่อมตู้เก็บของปราศจากเชื้อ 1 งาน ข้อมูลสาระ 47-66 จ้าง 6 ม.ค.66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
1200 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS134.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS134.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1201 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS133.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS133.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1202 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS135.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS135.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1203 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS132.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS132.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1204 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS123.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS123.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1205 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น KXO-80S (งวด 1/3) ข้อมูลสาระ จ.28.1-66 จ้าง 9 ม.ค.66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
1206 จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ 1 เตียง ข้อมูลสาระ จ.28-66 จ้าง 9 ม.ค.66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
1207 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระ 102.1-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1208 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระ 99.1-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
1209 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน ข้อมูลสาระ ซ.34-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
1210 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 21 รายการ ข้อมูลสาระ 98-66 ซื้อ 9 ม.ค.66.pdf 09/01/2566 พาลาธิการ
1211 จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ ข้อมูลสาระ 51-66 จ้าง 11 ม.ค.66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
1212 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบจ่ายก๊าซไนโตรเจน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.31-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1213 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน21รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 147-66 ซื้อ 14 มี.ค. 66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1214 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)1รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 149-66 ซื้อ 14 มี.ค. 66 OR.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1215 จ้างทำตรายาง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 52-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1216 จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.32-66 จ้าง 13 ม.ค.66.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1217 ซื้อตู้แช่อุณหภูมิต่ำสำหรับแช่ชีวสาร 1 ตู้ ข้อมูลสาระ ซ.41-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1218 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 26 รายการ ข้อมูลสาระ 100-66 ซื้อ 11 ม.ค.66.pdf 11/01/2566 พาลาธิการ
1219 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 6 รายการ ข้อมูลสาระ 103.1-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1220 ซื้อสายหัวกรอฟัน 1 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.35-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1221 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องมือผ่าตัด 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.35-66 จ้าง 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1222 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 40 รายการ ข้อมูลสาระ 104-66 ซื้อ 20 ม.ค.66.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
1223 จ้างทำโต๊ะคร่อมเตียงแบบพื้นยาว (สแตนเลส) 1 ชุด ข้อมูลสาระ จ.36-66 จ้าง 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1224 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 100.1-66 ซื้อ 13 ม.ค.66.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1225 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 118 รายการ ข้อมูลสาระ 106-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1226 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 138 รายการ ข้อมูลสาระ 107-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1227 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 31 รายการ ข้อมูลสาระ 109.2-66 ซื้อ 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1228 จ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร ห้อง 1/6033 หมายเลขอาคาร 344/29 ข้อมูลสาระ 56-66 จ้าง 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1229 ซื้อถุงมือไนไตรล์ 6 กล่อง ข้อมูลสาระ ซ.46-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
1230 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 9 รายการ ข้อมูลสาระ 115-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
1231 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 750 KVA ข้อมูลสาระ 61-66 จ้าง 30 ม.ค.66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
1232 จ้างสำเนาเอกสาร 8 รายการ ข้อมูลสาระ 46.2-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1233 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ F37 (งวด 3/3) 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.37.2-66 จ้าง 23 ม.ค.66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1234 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 117.1-66 ซื้อ 30 ม.ค.66.pdf 30/01/2566 พาลาธิการ
1235 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS121.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS121.66.pdf 22/03/2566 กองเภสัชกรรม
1236 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS130.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS130.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1237 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0922.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0922.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1238 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0968.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0968.66.pdf 05/04/2566 กองเภสัชกรรม
1239 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0898.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0898.66.pdf 20/03/2566 กองเภสัชกรรม
1240 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0972.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0972.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1241 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 976.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0976.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1242 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0978.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0978.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1243 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0985.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0985.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1244 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0986.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0986.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1245 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0988.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0988.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1246 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.47-66 ซื้อ 1 ก.พ.66.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1247 ซื้อชุดควบคุมแรงดันออกซิเจน 4 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.49-66 ซื้อ 3 ก.พ.66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
1248 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (งวด 3/3) ข้อมูลสาระ จ.37.3-66 จ้าง 3ก.พ.66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
1249 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระ 119.1-66 ซื้อ 3 ก.พ.66.pdf 03/02/2566 พาลาธิการ
1250 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 62-66 จ้าง 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1251 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 66-66 จ้าง 20 ก.พ.66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1252 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 120.1-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1253 ซื้ออุปกรณ์บรรจุน้ำดื่ม 3 รายการ ข้อมูลสาระ 121-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1254 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล ข้อมูลสาระ 62.1-66 จ้าง 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1255 จ้างเติมน้ำยาแอร์ รถเอกซเรย์ (ทบ.6058) ข้อมูลสาระ 63-66 จ้าง 13 ก.พ.66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1256 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ ข้อมูลสาระ 122.1-66 ซื้อ 6 ก.พ.66.pdf 06/02/2566 พาลาธิการ
1257 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 15 รายการ ข้อมูลสาระ 125-66 ซื้อ 13 ก.พ.66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1258 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด 1 รายการ ข้อมูลสาระ 65.1-66 จ้าง 13 ก.พ.66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1259 จ้างทำป้ายและตรายาง 5 รายการ ข้อมูลสาระ 68-66 จ้าง 20 ก.พ.66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1260 จ้างทำตรายาง 4 รายการ ข้อมูลสาระ 69-66 จ้าง 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1261 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 132 รายการ ข้อมูลสาระ 129-66 ซื้อ 20 ก.พ.66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1262 จ้างซ่อมเก้าอี้ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 70-66 จ้าง 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1263 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 47 รายการ ข้อมูลสาระ 131.1-66 ซื้อ 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1264 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 125.1-66 ซื้อ 13 ก.พ.66 .pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1265 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระ 134-66 ซื้อ 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1266 จ้างสำเนาเอกสาร 6 รายการ ข้อมูลสาระ 61.3-66 จ้าง 1 ก.พ.66.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1267 ซื้อชุดแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าชนิดใช้ครั้งเดียว 20 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.57-66 ซื้อ 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1268 ซื้อพัดลมเพดาน พร้อมติดตั้ง 3 ตัว ข้อมูลสาระ 135-66 ซื้อ 27 ก.พ.66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1269 จ้างซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง (SN.50-577) ข้อมูลสาระ จ.39-66 จ้าง 27 ก.พ.66 .pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1270 จ้างซ่อมเครื่องตัดเฝือก 1 รายการ ข้อมูลสาระ จ.40-66 จ้าง 27 ก.พ.66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1271 ซื้ออุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดพื้น 3 รายการ ข้อมูลสาระ 124.2-66 ซื้อ 13 ก.พ.66.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1272 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ ข้อมูลสาระ 133-66 ซื้อ 24 ก.พ.66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1273 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 14 รายการ ข้อมูลสาระ 129.1-66 ซื้อ 20 ก.พ.66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1274 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 135.2-66 ซื้อ 27 ก.พ.66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1275 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.85-66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1276 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.84-66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1277 จ้างทำชั้นวางของ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 105-66.pdf 21/04/2566 พาลาธิการ
1278 จ้างตรวจคุณภาพน้ำ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 95-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1279 จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 94-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1280 ซื้อชุดปฏิบัติงานห้องผ่าตัดและชุดคลุมผู้ป่วย 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 172-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1281 จ้างบำรุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโด สมาร์ท 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 46.2-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1282 จ้างทำป้าย 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 89-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1283 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 88-66....pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1284 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 89.1-66.pdf 28/03/2566 พาลาธิการ
1285 จ้างซ่อมปั๊มน้ำประจำอาคาร 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 87-66...pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1286 ซื้ออุปกรณ์ประกอบเตียงรอคลอด 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.75-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1287 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 166-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1288 ซื้อถังดับเพลิง 1 ถัง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 160-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1289 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 4 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 164-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1290 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 163-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1291 ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 162-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1292 ซื้อวัสดุและน้ำยาสำหรับขัดพื้นโรงประกอบอาหาร 4 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 159-66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1293 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 169-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1294 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 169.1-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1295 ซื้อสติ๊กเกอร์ความร้อนขนาด 55x30 มม. 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 168-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1296 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.76-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1297 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 100 ม้วน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 167-66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1298 จ้างซ่อมลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ข้อมูลสาระ 74-66 จ้าง 3 มี.ค.66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1299 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 73-66 จ้าง 3 มี.ค.66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1300 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 17 รายการ ข้อมูลสาระ 138-66 ซื้อ 3 มี.ค.66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1301 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 139.1-66 ซื้อ 8 มี.ค.66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
1302 ซื้อพัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง ข้อมูลสาระ 139-66 ซื้อ 8 มี.ค.66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
1303 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.60-66 ซื้อ 8 มี.ค.66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
1304 จ้างทำตรายาง 2 รายการ ข้อมูลสาระ 75-66 จ้าง 8 มี.ค.66.pdf 08/03/2566 พาลาธิการ
1305 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ 140-66 ซื้อ 10 มี.ค.66.pdf 10/03/2566 พาลาธิการ
1306 จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ ข้อมูลสาระ 76-66 จ้าง 10 มี.ค.66.pdf 10/03/2566 พาลาธิการ
1307 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 22 รายการ ข้อมูลสาระ 141-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1308 ซื้อเครื่องมือทางทันตกรรม 6 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.61-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1309 ซื้อแผ่นอิเล็กโทรด แบบมีสายต่อสำหรับใช้กับผู้ป่วยเด็ก 5 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.62-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1310 ซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 142-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1311 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 23 รายการ ข้อมูลสาระ 143-66 ซื้อ 14 มี.ค.66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1312 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 147.1-66 ซื้อ 15 มี.ค.66.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
1313 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 130 รายการ ข้อมูลสาระ 151-66 ซื้อ 17 มี.ค.66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1314 จ้างซ่อมเตียงไฟฟ้า 3 ไกร 1 เตียง ข้อมูลสาระ จ.45-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1315 ซื้ออะไหล่ซ่อมเตียงรอคลอด 2 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.68-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1316 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 72.1-66 จ้าง 1 มี.ค.66.pdf 01/03/2566 พาลาธิการ
1317 จ้างสำเนาเอกสาร 7 รายการ ข้อมูลสาระ 72.2-66 จ้าง 1 มี.ค.66.pdf 01/03/2566 พาลาธิการ
1318 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 143 รายการ ข้อมูลสาระ 154-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1319 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 36 รายการ ข้อมูลสาระ 161.1-66 ซื้อ 27 มี.ค.66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1320 ซื้อเครื่องมือทางทันตกรรม 5 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.69-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1321 ซื้อซองพลาสติกใส่ช้อนส้อม 50,000 ซอง ข้อมูลสาระ 153-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1322 จ้างทำปลอกแขนเวรรักษาการณ์ 3 รายการ ข้อมูลสาระ 82-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1323 จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงห้องสำนักงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ข้อมูลสาระ 81-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1324 ซื้อชุดน้ำยาตรวจเชื้อก่อโรคระบบทางเดินอาหาร 2 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.71-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1325 จ้างทำสีโต๊ะคร่อมเตียง 2 ชุด ข้อมูลสาระ 85-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1326 จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 3 เครื่อง งวด 2/3 (A881/A885P/A995P) ข้อมูลสาระ จ.46.1-66 จ้าง 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1327 ซื้อเครื่องปั่นหาค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของเลือด 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.72-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1328 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระ 155-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1329 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 4 รายการ ข้อมูลสาระ 157-66 ซื้อ 20 มี.ค.66.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 161-66 ซื้อ 27 มี.ค.66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1331 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน ขนาด 80x50 มม. 1 รายการ ข้อมูลสาระ 165-66 ซื้อ 27 มี.ค.66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1332 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0990.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0990.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1333 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0971.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0971.66.pdf 10/04/2566 กองเภสัชกรรม
1334 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 974.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0974.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1335 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0975.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0975.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1336 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0977.60 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0977.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1337 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0982.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0982.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1338 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0983.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0983.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1339 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0984.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0984.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1340 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0991.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0991.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1341 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0989.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0989.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1342 จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.20-66 จ้าง 28 พ.ย.66.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1343 จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.21-66 จ้าง 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1344 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ บัญชีรายละเอียด ซ39-66 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
1345 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ39-66 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
1346 จ้างซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.22-66 จ้าง 16 ธ.ค.65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
1347 ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้ 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญ ซ43-66 ลง23 มค 66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1348 จ้างซ่อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ข้อมูลสาระ จ.23-66 จ้าง 16 ธ.ค.65.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
1349 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ33-66 ลง 13 มค 66.pdf 13/01/2566 พาลาธิการ
1350 จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทันตกรรม 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ34-66 ลง 16 มค 66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1351 จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ37-66 ลง 23 มค 66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1352 จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์(SN.52-658) 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ38-66 ลง4 กพ 66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1353 จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ44-66 ลง 17 มีค 66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1354 จ้างซ่อมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ41-66 ลง15 มีค 66.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
1355 ซื้ออะไหล่เตียงผ่าตัด 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ48-66 ลง1 กพ 66.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1356 ซื้อรถเข็นนั่งชนิดพับได้ (มีเสาน้ำเกลือ) 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ55-66 ลง20 กพ 66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1357 ซื้อกระบอกออกซิเจน 5 ใบ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ56-66 ลง 24 กพ 66.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1358 ซื้ออาหารทางการแพทย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ58-66 ลง 3 มีค 66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1359 ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบสำหรับผู้ใหญ่ 2 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ66-66 17 มีค 66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1360 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ67-66 ลง 17 มีค 66.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1361 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยนั่งชนิดพับได้ 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ73-66 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งพับได้ 1 คัน.pdf 24/03/2566 พาลาธิการ
1362 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.74-66 ลง24 มีค 66.pdf 27/03/2566 พาลาธิการ
1363 ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ80-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1364 ซื้อชุดกรองลมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ81-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1365 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0993.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0993.66.pdf 19/04/2566 กองเภสัชกรรม
1366 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0973.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0973.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1367 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0945.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0945.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1368 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0992.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0992.66.pdf 18/04/2566 กองเภสัชกรรม
1369 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0961.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0961.66.pdf 03/04/2566 กองเภสัชกรรม
1370 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0969.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0969.66.pdf 05/04/2566 กองเภสัชกรรม
1371 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0970.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0970.66.pdf 05/04/2566 กองเภสัชกรรม
1372 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง ข้อมูลสาระ ซ.29-66 ซื้อ 1 ธ.ค.66.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1373 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคั่ดหลั่ง 500 อัน ข้อมูลสาระ ซ.31-66 ซื้อ 26 ธ.ค.65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1374 ซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 240 อัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ82-66ง18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1375 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ83-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1376 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0948.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0948.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1377 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0999.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0999.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1378 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 0995.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0995.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1379 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1001.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1001.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1380 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1004.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1004.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1381 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1055.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1055.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1382 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1006.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1006.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1383 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 1000.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1000.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1384 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po955.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0955.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1385 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0980.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0980.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1386 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0994.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0994.66.pdf 19/04/2566 กองเภสัชกรรม
1387 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0996.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0996.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1388 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0998.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0998.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1389 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1003.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1003.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1390 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0936.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0936.66.pdf 28/03/2566 กองเภสัชกรรม
1391 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0965.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0965.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
1392 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1007.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1007.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1393 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1008.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1008.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1394 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1009.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1009.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1395 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1010.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1010.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1396 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1011.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1011.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1397 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1012.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1012.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1398 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์(ชุดซ่อมโอริง)2ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.88-66 ซื้อ 24 เม.ย. 66.pdf 24/05/2566 พาลาธิการ
1399 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม2รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.87-66 ซื้อ 24 เม.ย. 66.pdf 24/05/2566 พาลาธิการ
1400 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1013.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1013.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1401 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1014.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1014.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1402 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1015.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1015.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1403 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1020.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1020.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1404 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1025.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1025.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1405 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1026.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1026.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1406 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1090.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1090.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1407 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1016.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1016.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1408 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1017.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1017.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1409 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1018.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1018.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1410 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1005.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1005.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1411 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1019.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1019.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1412 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1021.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1021.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
1413 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1024.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1024.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1414 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1027.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1027.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1415 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1028.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1028.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1416 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1029.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1029.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1417 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1030.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1030.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1418 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1032.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1032.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1419 ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง 4 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.40-66 ลง 23 มค 66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1420 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1033.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1033.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1421 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0001-66.pdf 19/10/2565 สป.สายแพทย์
1422 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1034.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1034.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1423 CS0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 26/09/2565 สป.สายแพทย์
1424 DT0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1425 DT0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1426 DT0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1427 DT0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 12/10/2565 สป.สายแพทย์
1428 EAR0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EAR0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 20/10/2565 สป.สายแพทย์
1429 ER0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 26/09/2565 สป.สายแพทย์
1430 EYE0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1431 EYE0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1432 LB0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1433 LB0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1434 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1036.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1036.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1435 LB0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1436 LB0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1437 LB0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1438 LB0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1439 LB0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1440 LB0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1441 LB0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 27/09/2565 สป.สายแพทย์
1442 OPD0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OPD0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/10/2565 สป.สายแพทย์
1443 OR0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 30/09/2565 สป.สายแพทย์
1444 OR0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/10/2565 สป.สายแพทย์
1445 OR0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/10/2565 สป.สายแพทย์
1446 OR0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 06/10/2565 สป.สายแพทย์
1447 OR0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 12/10/2565 สป.สายแพทย์
1448 OR0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 12/10/2565 สป.สายแพทย์
1449 OR0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 12/10/2565 สป.สายแพทย์
1450 OR0012-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0012-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 12/10/2565 สป.สายแพทย์
1451 OR0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 12/10/2565 สป.สายแพทย์
1452 OR0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 12/10/2565 สป.สายแพทย์
1453 OR0018-65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0018-65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1454 OR0021-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0021-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1455 OR0024-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0024-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1456 OR0025-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0025-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 26/09/2565 สป.สายแพทย์
1457 OR0026-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0026-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/10/2565 สป.สายแพทย์
1458 OR0027-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0027-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1459 WICU0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา WICU0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/10/2565 สป.สายแพทย์
1460 CS0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/11/2565 สป.สายแพทย์
1461 CS0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/11/2565 สป.สายแพทย์
1462 CS0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/11/2565 สป.สายแพทย์
1463 CS0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/11/2565 สป.สายแพทย์
1464 DT0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 26/10/2565 สป.สายแพทย์
1465 DT0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/11/2565 สป.สายแพทย์
1466 DT0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/11/2565 สป.สายแพทย์
1467 EAR0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EAR0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 18/11/2565 สป.สายแพทย์
1468 ER0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1469 ER0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/11/2565 สป.สายแพทย์
1470 ER0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/11/2565 สป.สายแพทย์
1471 ER0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 15/11/2565 สป.สายแพทย์
1472 ER0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/11/2565 สป.สายแพทย์
1473 EYE0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/11/2565 สป.สายแพทย์
1474 EYE0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/11/2565 สป.สายแพทย์
1475 IC0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา IC0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 15/11/2565 สป.สายแพทย์
1476 LB0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1477 LB0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1478 LB0012-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0012-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1479 LB0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1480 LB0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1481 LB0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1482 LB0016-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0016-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1483 LB0017-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0017-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1484 LB0018-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0018-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1485 LB0019-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0019-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1486 LB0021-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0021-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 28/11/2565 สป.สายแพทย์
1487 OR0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1488 OR0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1489 OR0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/10/2565 สป.สายแพทย์
1490 OR0017-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0017-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 27/10/2565 สป.สายแพทย์
1491 OR0020-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0020-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 16/11/2565 สป.สายแพทย์
1492 OR0029-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0029-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 27/10/2565 สป.สายแพทย์
1493 OR0030-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0030-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 18/11/2565 สป.สายแพทย์
1494 OR0031-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0031-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/10/2565 สป.สายแพทย์
1495 OR0032-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0032-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1496 OR0033-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0033-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/11/2565 สป.สายแพทย์
1497 OR0035-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0035-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/11/2565 สป.สายแพทย์
1498 OR0036-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0036-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 16/11/2565 สป.สายแพทย์
1499 OR0037-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0037-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/11/2565 สป.สายแพทย์
1500 OR0038-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0038-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 16/11/2565 สป.สายแพทย์
1501 OR0040-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0040-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/11/2565 สป.สายแพทย์
1502 OR0043-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0043-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/11/2565 สป.สายแพทย์
1503 OR0044-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0044-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 28/11/2565 สป.สายแพทย์
1504 PT0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา PT0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 14/11/2565 สป.สายแพทย์
1505 WICU0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา WICU0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/11/2565 สป.สายแพทย์
1506 CS0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/12/2565 สป.สายแพทย์
1507 CS0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/12/2565 สป.สายแพทย์
1508 CS0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 14/12/2565 สป.สายแพทย์
1509 EAR0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EAR0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/12/2565 สป.สายแพทย์
1510 ER0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1511 ER0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 02/12/2565 สป.สายแพทย์
1512 EYE0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1513 EYE0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1514 LB0022-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0022-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 02/12/2565 สป.สายแพทย์
1515 LB0023-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0023-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1516 LB0024-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0024-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1517 LB0025-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0025-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1518 LB0026-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0026-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1519 LB0027-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0027-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1520 LB0028-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0028-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1521 LB0029-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0029-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1522 LB0030-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0030-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1523 LB0031-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0031-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1524 LB0032-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0032-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 14/12/2565 สป.สายแพทย์
1525 ND0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ND0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1526 OPD0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OPD0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 28/11/2565 สป.สายแพทย์
1527 OPD0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OPD0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 13/12/2565 สป.สายแพทย์
1528 OPD0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OPD0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 13/12/2565 สป.สายแพทย์
1529 OR0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/12/2565 สป.สายแพทย์
1530 OR0016-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0016-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 28/11/2565 สป.สายแพทย์
1531 OR0019-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0019-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/12/2565 สป.สายแพทย์
1532 OR0028-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0028-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/12/2565 สป.สายแพทย์
1533 OR0034-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0034-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 28/11/2565 สป.สายแพทย์
1534 OR0039-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0039-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 02/12/2565 สป.สายแพทย์
1535 OR0041-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0041-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/12/2565 สป.สายแพทย์
1536 OR0042-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0042-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/11/2565 สป.สายแพทย์
1537 OR0045-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0045-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 29/11/2565 สป.สายแพทย์
1538 OR0046-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0046-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 29/11/2565 สป.สายแพทย์
1539 OR0047-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0047-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 20/12/2565 สป.สายแพทย์
1540 OR0048-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0048-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 13/12/2565 สป.สายแพทย์
1541 OR0049-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0049-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 20/12/2565 สป.สายแพทย์
1542 OR0050-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0050-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 19/12/2565 สป.สายแพทย์
1543 OR0051-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0051-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/12/2565 สป.สายแพทย์
1544 OR0052-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0052-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/12/2565 สป.สายแพทย์
1545 OR0053-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0053-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 23/12/2565 สป.สายแพทย์
1546 OR0054-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0054-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 20/12/2565 สป.สายแพทย์
1547 OR0055-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0055-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 28/12/2565 สป.สายแพทย์
1548 PT0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา PT0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/12/2565 สป.สายแพทย์
1549 WICU0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา WICU0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 13/12/2565 สป.สายแพทย์
1550 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS128.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS128.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1551 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS137.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS137.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1552 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS139.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS139.66.pdf 19/04/2566 กองเภสัชกรรม
1553 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 33.1-66 ลง 1 ธค 65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1554 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์เคลือบมัน 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 35-66 ลง6 ธค 66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1555 จ้างติดตั้งผ้าม่าน 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 36-66 ลง 6 ธค 66.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1556 จ้างปรับปรุงลานจอดรถยนต์ รพ.ค่ายฯ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 40-66 ลง 21 ธค 66.pdf 21/12/2565 พาลาธิการ
1557 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องแยกโรค (ครั้งที่4) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 41.1-66 ลง 26 ธค 66.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1558 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง (ขนาด 28 กก) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 42-66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1559 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่1/2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 56.1-66 ลง 23 มค 66.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1560 จ้างทำป้ายสำหรับจอดรถจักรยานยนต์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 57-66 ลง 27 มค 66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
1561 จ้างติดตั้งผ้าม่านสำหรับผลัดเปลี่ยนกรณีมีผู้ป่วยโควิด 2 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 60-66 ลง24 มค 66.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
1562 จ้างซ่อมถุงใส่ผ้าเปื้อน 4 ใบ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67-66 ลง 20 กพ 66.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1563 จ้างทำป้ายอะคริลิก 40 แผ่น ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 72-66 ลง 27 กพ 66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1564 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS143.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS143.66.pdf 25/04/2566 กองเภสัชกรรม
1565 จ้างเย็บถุงใส่ผ้าเปื้อนทั่วไป 30 ใบ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 79-66 ลง 14 มีค 66.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1566 จ้างติดตั้งสายสัญญาณเข้าระบบแพคส์ 3 จุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 80-66 ลง 14 มีนาคม 66.pdf 15/03/2566 พาลาธิการ
1567 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 3 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.79-66 ลง18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1568 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.85-66...pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1569 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ (ชุดซ่อมโอริง) 8 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.78-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1570 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS146.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS146.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1571 ซื้อปรอทวัดไข้ทางรักแร้ 240 อัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ82-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1572 จ้างกำจัดปลวกอาคารแพทย์ทางเลือก,ห้องประชุม 1 และคลังเก็บของพลาธิการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง102-66 ลง 12 เมย 66.pdf 12/04/2566 พาลาธิการ
1573 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS153.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS153.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1574 จ้างติดตั้งมุ้งลวดห้องดับจิต ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง101-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1575 จ้างซ่อมรถไฟฟ้าห้องจ่ายกลาง 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง 98-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1576 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1038.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1038.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1577 จ้างทำป้ายอะคริลิคขนาด 68x90 ซม. 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง 99-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1578 จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดวิทยุสำหรับผ่าตัด 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ47-66 ลง3 เมย 66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1579 จ้างซ่อมเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.48-66 ลง 3 เมย 66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1580 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.49-66 ลง 3 เมย 66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1581 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1040.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1040.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1582 จ้างซ่อมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.52-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1583 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.5X4 ม. 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง 104 ลง 21 เมย 66.pdf 21/04/2566 พาลาธิการ
1584 จ้างสำเนาเอกสาร 8 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง 95.1-66 ลง 3 เมย 66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1585 จ้างสูปสิ่งปฏิกูลรางระบายน้ำและบ่อดักไขมัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง 100-66 ลง 18 เมย 66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1586 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1041.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1041.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1587 จ้างเติมถังน้ำยาเคมีดับเพลิง 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง 91-66 ลง 3 เมย 66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1588 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1042.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1042.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1589 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ R.O. 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง 86-66 ลง 24 เมย 66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1590 จ้างทำตรายาง 5 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้าง 90-66 ลง3 เมย 66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1591 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 2 ครั้งที่ 3) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ49.1-66 ลง 3 เมย 66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1592 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม (งวด2ครั้งที่3) จำนวน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ55-66 ลง24 เมย 66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1593 ซื้อน้ำยาทำลายเชื้อสำหรับทำความสะอาดพื้นผิว 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ 95-66 ลง 6 มค 66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
1594 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 30 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ 94-66 ลง 6 มค 66.pdf 06/01/2566 พาลาธิการ
1595 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1046.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1046.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1596 CS0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1597 CS0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/01/2566 สป.สายแพทย์
1598 CS0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1599 CS0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1600 EAR0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EAR0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/01/2566 สป.สายแพทย์
1601 ER0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1602 ER0012-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0012-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1603 ER0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1604 ER0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1605 EYE0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1606 EYE0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1607 EYE0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0009-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/01/2566 สป.สายแพทย์
1608 EYE0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 16/01/2566 สป.สายแพทย์
1609 GY0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา GY0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 20/01/2566 สป.สายแพทย์
1610 GY0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา GY0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 20/01/2566 สป.สายแพทย์
1611 GY0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา GY0003-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 20/01/2566 สป.สายแพทย์
1612 GY0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา GY0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/01/2566 สป.สายแพทย์
1613 GY0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา GY0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 20/01/2566 สป.สายแพทย์
1614 IC0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา IC0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1615 LB0033-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0033-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/12/2565 สป.สายแพทย์
1616 LB0034-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0034-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/12/2565 สป.สายแพทย์
1617 LB0035-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0035-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1618 LB0036-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0036-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1619 LB0037-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0037-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1620 LB0038-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0038-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1621 LB0039-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0039-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1622 LB0040-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0040-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1623 LB0041-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0041-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1624 OR0023-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0023-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 13/01/2566 สป.สายแพทย์
1625 OR0056-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0056-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 29/12/2565 สป.สายแพทย์
1626 OR0058-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0058-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1627 OR0059-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0059-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1628 OR0060-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0060-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1629 OR0062-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0062-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1630 OR0063-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0063-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1631 OR0064-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0064-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 18/01/2566 สป.สายแพทย์
1632 OR0066-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0066-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1633 OR0067-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0067-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 16/01/2566 สป.สายแพทย์
1634 OR0068-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0068-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1635 OR0069-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0069-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 13/01/2566 สป.สายแพทย์
1636 OR0070-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0070-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1637 OR0072-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0072-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/01/2566 สป.สายแพทย์
1638 OR0073-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0073-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/01/2566 สป.สายแพทย์
1639 OR0075-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0075-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/01/2566 สป.สายแพทย์
1640 OR0076-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0076-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/01/2566 สป.สายแพทย์
1641 OR0078-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0078-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/01/2566 สป.สายแพทย์
1642 OR0079-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0079-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 23/01/2566 สป.สายแพทย์
1643 OR0080-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0080-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 26/01/2566 สป.สายแพทย์
1644 OR0082-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0082-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 24/01/2566 สป.สายแพทย์
1645 OR0083-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0083-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 27/01/2566 สป.สายแพทย์
1646 PT0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา PT0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/01/2566 สป.สายแพทย์
1647 PT0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา PT0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/01/2566 สป.สายแพทย์
1648 SPW0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา SPW0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/01/2566 สป.สายแพทย์
1649 WICU0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา WICU0004-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/01/2566 สป.สายแพทย์
1650 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1047.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1047.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1651 CS0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 07/02/2566 สป.สายแพทย์
1652 CS0016-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0016-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/02/2566 สป.สายแพทย์
1653 CS0017-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0017-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 14/02/2566 สป.สายแพทย์
1654 CS0018-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0018-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 14/02/2566 สป.สายแพทย์
1655 CS0019-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0019-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 16/02/2566 สป.สายแพทย์
1656 CS0020-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0020-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/02/2566 สป.สายแพทย์
1657 CS0021-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0021-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/02/2566 สป.สายแพทย์
1658 DT0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/02/2566 สป.สายแพทย์
1659 EAR0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EAR0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/02/2566 สป.สายแพทย์
1660 ER0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/02/2566 สป.สายแพทย์
1661 EYE0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1662 EYE0012-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0012-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1663 LB0042-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0042-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 13/02/2566 สป.สายแพทย์
1664 LB0043-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0043-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1665 LB0044-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0044-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1666 LB0045-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0045-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1667 LB0046-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0046-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1668 LB0048-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0048-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1669 LB0049-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0049-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1670 LB0050-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0050-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1671 LB0051-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0051-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1672 LB0052-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0052-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 17/02/2566 สป.สายแพทย์
1673 LB0053-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0053-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1674 LB0054-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0054-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 14/02/2566 สป.สายแพทย์
1675 MW0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา MW0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 27/01/2566 สป.สายแพทย์
1676 OR0065-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0065-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1677 OR0071-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0071-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 06/02/2566 สป.สายแพทย์
1678 OR0074-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0074-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 15/02/2566 สป.สายแพทย์
1679 OR0084-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0084-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/01/2566 สป.สายแพทย์
1680 OR0085-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0085-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1681 OR0086-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0086-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 02/02/2566 สป.สายแพทย์
1682 OR0087-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0087-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1683 OR0088-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0088-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1684 OR0089-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0089-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 09/02/2566 สป.สายแพทย์
1685 OR0090-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0090-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/02/2566 สป.สายแพทย์
1686 OR0091-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0091-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 14/02/2566 สป.สายแพทย์
1687 OR0093-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0093-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 15/02/2566 สป.สายแพทย์
1688 OR0094-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0094-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 15/02/2566 สป.สายแพทย์
1689 OR0095-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0095-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 16/02/2566 สป.สายแพทย์
1690 PT0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา PT0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1691 PT0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา PT0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 23/02/2566 สป.สายแพทย์
1692 SPW0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา SPW0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 15/02/2566 สป.สายแพทย์
1693 WICU0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา WICU0005-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/02/2566 สป.สายแพทย์
1694 XR0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา XR0001-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/02/2566 สป.สายแพทย์
1695 CS0022-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0022-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1696 CS0023-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0023-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1697 CS0024-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0024-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/03/2566 สป.สายแพทย์
1698 CS0025-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0025-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/03/2566 สป.สายแพทย์
1699 CS0026-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา CS0026-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/03/2566 สป.สายแพทย์
1700 ER0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาา.pdf 01/03/2566 สป.สายแพทย์
1701 ER0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1702 ER0016-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0016-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1703 ER0019-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0019-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1704 ER0020-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0020-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1705 ER0021-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0021-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1706 EYE0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0013-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/03/2566 สป.สายแพทย์
1707 EYE0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0015-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/03/2566 สป.สายแพทย์
1708 LB0055-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0055-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1709 LB0056-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0056-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1710 LB0057-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0057-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1711 LB0058-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0058-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1712 LB0059-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0059-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1713 LB0060-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0060-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1714 LB0061-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0061-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1715 LB0062-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0062-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1716 LB0063-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0063-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1717 LB0064-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0064-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1718 LB0065-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0065-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1719 LB0066-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0066-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 21/03/2566 สป.สายแพทย์
1720 ND0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ND0002-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 10/03/2566 สป.สายแพทย์
1721 OR0097-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0097-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/03/2566 สป.สายแพทย์
1722 OR0098-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0098-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 02/03/2566 สป.สายแพทย์
1723 OR0099-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0099-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/03/2566 สป.สายแพทย์
1724 OR0103-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0103-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 24/02/2566 สป.สายแพทย์
1725 OR0104-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0104-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 01/03/2566 สป.สายแพทย์
1726 OR0105-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0105-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 03/03/2566 สป.สายแพทย์
1727 OR0106-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0106-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1728 OR0107-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0107-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 17/03/2566 สป.สายแพทย์
1729 OR0108-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0108-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 27/03/2566 สป.สายแพทย์
1730 OR0109-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0109-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 30/03/2566 สป.สายแพทย์
1731 PT0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา PT0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 22/03/2566 สป.สายแพทย์
1732 WICU0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา WICU0006-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1733 WICU0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา WICU0007-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 08/03/2566 สป.สายแพทย์
1734 DT0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0010-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1735 DT0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DT0011-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/04/2566 สป.สายแพทย์
1736 ER0018-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0018-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 04/04/2566 สป.สายแพทย์
1737 ER0023-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ER0023-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/04/2566 สป.สายแพทย์
1738 EYE0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0014-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/04/2566 สป.สายแพทย์
1739 EYE0017-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา EYE0017-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/04/2566 สป.สายแพทย์
1740 LB0067-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0067-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1741 LB0068-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0068-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1742 LB0069-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0069-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1743 LB0070-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0070-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1744 LB0071-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0071-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1745 LB0072-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0072-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1746 LB0073-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0073-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1747 LB0074-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0074-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1748 LB0075-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0075-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1749 LB0076-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0076-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1750 LB0077-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0077-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1751 LB0078-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา LB0078-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1752 OR0092-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0092-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/04/2566 สป.สายแพทย์
1753 OR0101-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0101-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 19/04/2566 สป.สายแพทย์
1754 OR0102-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0102-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 11/04/2566 สป.สายแพทย์
1755 OR0110-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0110-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 18/04/2566 สป.สายแพทย์
1756 OR0111-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0111-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/04/2566 สป.สายแพทย์
1757 OR0112-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0112-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 19/04/2566 สป.สายแพทย์
1758 OR0113-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0113-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 31/03/2566 สป.สายแพทย์
1759 OR0114-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0114-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/04/2566 สป.สายแพทย์
1760 OR0115-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0115-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/04/2566 สป.สายแพทย์
1761 OR0117-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา OR0117-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/04/2566 สป.สายแพทย์
1762 PT0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา PT0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 25/04/2566 สป.สายแพทย์
1763 WICU0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา WICU0008-66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf 05/04/2566 สป.สายแพทย์
1764 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1049.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1049.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1765 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1053.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1053.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1766 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS206.65 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS206.65.pdf 30/08/2565 กองเภสัชกรรม
1767 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0947.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0947.66.pdf 31/03/2566 กองเภสัชกรรม
1768 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0997.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0997.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1769 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1002.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1002.66.pdf 24/04/2566 กองเภสัชกรรม
1770 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1037.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1037.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1771 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1039.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1039.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1772 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1044.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1044.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1773 ซื้ออาหารทางการแพทย์ 3 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.77-66 ซื้อ 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1774 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1048.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1048.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1775 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1056.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1056.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1776 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1061.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1061.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1777 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1062.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1062.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1778 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1081.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1081.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1779 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1082.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1082.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1780 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0987.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0987.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1781 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1023.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1023.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1782 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1031.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1031.66.pdf 27/04/2566 กองเภสัชกรรม
1783 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1052.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1052.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1784 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1059.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1059.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1785 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1060.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1060.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1786 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1067.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1067.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1787 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ข้อมูลสาระ 203-66 ซื้อ 12 พ.ค. 66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1788 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1068.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1068.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1789 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 38 เครื่อง (ครั้งที่ 1) ข้อมูลสาระ 39-66 จ้าง 16 ธ.ค.66.pdf 16/12/2565 พาลาธิการ
1790 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1072.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1072.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1791 จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำ หอผู้ป่วยรวม (โควิด) ครั้งที่ 1 ข้อมูลสาระ 44-66 จ้าง 3 ม.ค.66.pdf 03/01/2566 พาลาธิการ
1792 ซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง 2 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 68-66 ซื้อพัดลมโคจร.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1793 ซื้อกระดาษเทอร์มอลขนาด 57x38 มม. 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 78-66 ซื้อกระดาษเทอร์มอล.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1794 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 90-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1795 ซื้อน้ำยาทางการแพทย์ 8 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 101-66 ซื้อน้ำยาทางการแพทย์.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1796 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 9 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 110-66 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1797 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1073.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1073.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1798 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระ 90.1-66 จ้าง 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1799 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1077.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1077.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1800 จ้างซ่อมชั้นจัดยา 4 ชุด ข้อมูลสาระ 92-66 จ้าง 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1801 จ้างซ่อมชุดรับแขก 2 ชุด ข้อมูลสาระ 93-66 จ้าง 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1802 จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน (ทบ.9662) ข้อมูลสาระ 96-66 จ้าง 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1803 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1078.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1078.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1804 จ้างปรนนิบัติระบบระบายอากาศระดับต่ำ หอผู้ป่วยรวม (โควิด) ครั้งที่ 2 ข้อมูลสาระ 97-66 จ้าง 18 เม.ย.66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1805 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1079.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1079.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1806 จ้างกำจัดปลวกบริเวณอาคารหมายเลข 185/09 (สำนักงานแพทย์) และอาคารเลขที่ 338/29 (บ้านพักชั้นนายร้อย ข้อมูลสาระ 103-66 จ้าง 20 เม.ย.66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1807 จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารหมายเลข 398/59 ข้อมูลสาระ 106-66 จ้าง 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1808 จ้างทำไวนิลฉากหลัง ขนาด 244x240 ซม. 1 รายการ ข้อมูลสาระ 107-66 จ้าง 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1809 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 200 ม้วน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา113-66 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 200 ม้วน.pdf 27/01/2566 พาลาธิการ
1810 ซื้อสติกเกอร์แบบความร้อน 100,000 ดวง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 108-66 ซื้อสติ๊กเกอร์แบบความร้อน.pdf 23/01/2566 พาลาธิการ
1811 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1086.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1086.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1812 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1088.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1088.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1813 ซื้อกระดาษเทอร์มอล 400 ม้วน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 105-66 ซื้อกระดาษเทอร์มอล.pdf 20/01/2566 พาลาธิการ
1814 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 118.1-66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1815 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมสำนักงาน 14 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 118-66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมสำนักงาน 14 รายการ.pdf 01/02/2566 พาลาธิการ
1816 จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.50-66 จ้าง 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1817 ซื้อกล้องวงจรปิด 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 124.1-66 ซื้อกล้องวงจรปิด.pdf 13/02/2566 พาลาธิการ
1818 ซื้อไส้กรองสังเคราะห์ผลิตน้ำดื่ม 4 ชิ้น ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 127-66 ซื้อไส้กรองสังเคราะห์ผลิตน้ำดื่ม.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1819 จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง ข้อมูลสาระ จ.51-66 จ้าง 18 เม.ย.66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1820 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1089.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1089.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1821 จ้างซ่อมระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ 1 งาน ข้อมูลสาระ จ.52-66 จ้าง 18 เม.ย.66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1822 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ (ตึกเก่า) 1 งาน ข้อมูลสาระ จ.53-66 จ้าง 21 เม.ย.66.pdf 21/04/2566 พาลาธิการ
1823 ซื้อสารตรวจคลอรีนอิสระ 10 กล่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 127.1-66 ซื้อสารตรวจคลอลีนอิสระ 10 กล่อง.pdf 20/02/2566 พาลาธิการ
1824 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ (ตึกใหม่) 1 งาน ข้อมูลสาระ จ.54-66 จ้าง 21 เม.ย.66.pdf 21/04/2566 พาลาธิการ
1825 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 130-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์.pdf 24/02/2566 พาลาธิการ
1826 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์ม (งวด 2 ครั้งที่ 3) ข้อมูลสาระ จ.55-66 จ้าง 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1827 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด 2 ครั้งที่ 3) ข้อมูลสาระ จ.49.1-66 จ้าง 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1828 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0981.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0981.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1829 ซื้อขาตั้งป้าย X-Stand ขนาด 80x180 ซม. จำนวน 10 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 136-66 ซื้อขาตั้งป้าย X-Stand.pdf 01/03/2566 พาลาธิการ
1830 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 146-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์.pdf 14/03/2566 พาลาธิการ
1831 ซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา150-66 ซื้อเสื้อผ้าผู้ป่วย.pdf 17/03/2566 พาลาธิการ
1832 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1035.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1035.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1833 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1065.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1065.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1834 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1066.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1066.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1835 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1069.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1069.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1836 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1070.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1070.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1837 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องกรองน้ำ RO (ห้องผ่าตัด) ข้อมูลสาระ 108-66 จ้าง 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1838 จ้างทำตรายาง 2 รายการ ข้อมูลสาระ 110-66 จ้าง 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1839 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 16 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 156-66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน.pdf 20/03/2566 พาลาธิการ
1840 จ้างพิมพ์เอกสาร 6 รายการ ข้อมูลสาระ 120-66 จ้าง 22 พ.ค.66.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1841 ซื้อชุดไมค์ลอยคู่ 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 158-66 ซื้อชุดไมค์คู่ ชุด.pdf 24/03/2566 พาลาธิการ
1842 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 184.1-66 ซื้อน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1843 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ 2 ก้อน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 170-66 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1844 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 13 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 182-66 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1845 ซื้อสติกเกอร์ความร้อนขนาด 80X50 มม. 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 188-66 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1846 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบนอน 3 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.95-66 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบนอน 3 คัน.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
1847 ซื้ออุปกรณ์จ่ายออกซิเจนให้คนไข้ 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.94-66 ซื้ออุปกรณ์จ่ายออกซิเจนให้คนไข้.pdf 04/05/2566 พาลาธิการ
1848 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.89.1-66 ซื้อกระดาษบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1849 ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก 400 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.98-66 ซื้อเสื้อคลุมกันเปื้อนพลาสติก.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1850 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครั้งที่ 2/2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 114-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1851 จ้างทำตรายาง 5 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 113-66 จ้างทำตรายาง.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1852 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน (ทบ.3849) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 115-66 จ้างซ่อมยานพาหนะ.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
1853 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 18 รายการ ข้อมูลสาระ 38-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1854 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาความสะอาดเครื่องมือแพทย์) 7 รายการ ข้อมูลสาระ 43-66 ซื้อ 7 พ.ย.65.pdf 07/11/2565 พาลาธิการ
1855 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 67-66 ซื้อ 28 พ.ย.65.pdf 28/11/2565 พาลาธิการ
1856 ซื้อพัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง 2 ตัว ข้อมูลสาระ 68-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1857 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 6 รายการ ข้อมูลสาระ 70-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1858 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer แบบแคร่สั้น 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 71-66 ซื้อ 1 ธ.ค.65.pdf 01/12/2565 พาลาธิการ
1859 ซื้อกระดาษเทอร์มอล ขนาด 57x38 มม. 1 รายการ ข้อมูลสาระ 78-66 ซื้อ 6 ธ.ค.65.pdf 06/12/2565 พาลาธิการ
1860 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 19 รายการ ข้อมูลสาระ 80-66 ซื้อ 9 ธ.ค.65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
1861 ซื้อไมโครเวฟ 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ 81-66 ซื้อ 9 ธ.ค.65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
1862 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์) 6 รายการ ข้อมูลสาระ 82-66 ซื้อ 9 ธ.ค.65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
1863 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ 84-66 ซื้อ 13 ธ.ค.65.pdf 13/12/2565 พาลาธิการ
1864 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายกลาง 23 ชุด ข้อมูลสาระ 85-66 ซื้อ 19 ธ.ค.65.pdf 19/12/2565 พาลาธิการ
1865 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ข้อมูลสาระ 90-66 ซื้อ 26 ธ.ค.65.pdf 26/12/2565 พาลาธิการ
1866 ซื้อกระดาษพิมพ์เครื่องเป่าปอด 20 ม้วน ข้อมูลสาระ ซ.86-66 ซื้อ 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1867 ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ ซ.89-66 ซื้อ 24 เมย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1868 ซื้ออาหารทางการแพทย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.91-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1869 ซื้ออุปกรณ์จ่ายออกซิเจนให้คนไข้ 2 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.92-66 ซื้อ 28 เม.ย.66.pdf 28/04/2566 พาลาธิการ
1870 ซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์สำนักงาน 6 รายการ ข้อมูลสาระ 102-66 ซื้อ 16 ม.ค.66.pdf 16/01/2566 พาลาธิการ
1871 ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าชนิดนั่งขับ 2 ก้อน ข้อมูลสาระ 137-66 ซื้อ 3 มี.ค.66.pdf 03/03/2566 พาลาธิการ
1872 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1074.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1074.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1873 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1075.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1075.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1874 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระ 168-66 ซื้อ 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1875 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 88 รายการ ข้อมูลสาระ 171-66 ซื้อ 3 เม.ย.66.pdf 03/04/2566 พาลาธิการ
1876 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1083.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1083.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1877 ซื้อสติกเกอร์ความร้อน 1 รายการ ข้อมูลสาระ 173-66 ซื้อ 7 เม.ย.66.pdf 07/04/2566 พาลาธิการ
1878 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 174-66 ซื้อ 7 เม.ย.66.pdf 07/04/2566 พาลาธิการ
1879 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 175-66 ซื้อ 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1880 ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 176-66 ซื้อ 10 เม.ย.66.pdf 10/04/2566 พาลาธิการ
1881 จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา109-66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1882 จ้างซ่อมรถไฟฟ้าแผนกซักรีด 1 คัน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา111-66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1883 ซื้อเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 177-66 ซื้อ 12 เม.ย.66.pdf 12/04/2566 พาลาธิการ
1884 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 140 รายการ ข้อมูลสาระ 183-66 ซื้อ 18 เม.ย.66.pdf 18/04/2566 พาลาธิการ
1885 ซื้อรองเท้าเซฟตี้ 3 คู่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 185-66 ซื้อรองเท้าเซฟตี้.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1886 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 184-66 ซื้อ 20.1 เม.ย.66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1887 ซื้อเครื่องนอนผู้ป่วย 3 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 194-66 ซื้อเครื่องนอนผู้ป่วย.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1888 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 196-66 ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 รายการ.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1889 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 23 รายการ ข้อมูลสาระ 186-66 ซื้อ 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1890 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายกลาง 7 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 195-66 ซื้อชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1891 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1084.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1084.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
1892 ซื้อกระดาษเทอร์มอล ขนาด 57x38 มม. 500 ม้วน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 186-66 ซื้อกระดาษเทอร์มอล.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1893 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 187-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1894 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 12 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 197-66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1895 ซื้อพัดลมเพดาน 2 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 198-66 ซื้อพัดลมเพดาน 2 ตัว.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
1896 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา189-66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1897 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ข้อมูลสาระ 191-66 ซื้อ 28 เม.ย.66.pdf 28/04/2566 พาลาธิการ
1898 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 5 รายการ ข้อมูลสาระ 190-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1899 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 26 รายการ ข้อมูลสาระ 192-66 ซื้อ 28 เม.ย.66.pdf 28/04/2566 พาลาธิการ
1900 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1093.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1093.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1901 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 199-66 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (หมึกพิมพ์).pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1902 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา207-66 ซื้อเครื่องพิมพ์.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1903 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 199-66 ซื้อ 8 พ.ค.66.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
1904 ซื้อหมอนผู้ป่วย 50 ใบ ข้อมูลสาระ 200-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1905 ซื้อเครื่องรับส่งเอกสาร (FAX) 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 206-66 ซื้อเครื่องรับส่งเอกสาร.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1906 ซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 201-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1907 ซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 2 ชุด ข้อมูลสาระ 202-66 ซื้อ 12.1 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1908 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS136.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS136.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1909 ซื้อโทรศัพท์ 2 รายการ ข้อมูลสาระ 205-66 ซื้อ 15 พ.ค.66.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1910 ซื้ออะไหล่ทันตกรรม 2 รายการ ข้อมูลสาระ ซ.87-66 ซื้อ 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1911 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ (ชุดซ่อมโอริง) 2 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.88-66 ซื้อ 24 เม.ย.66.pdf 24/04/2566 พาลาธิการ
1912 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS144.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS144.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
1913 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS147.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS147.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1914 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS141.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS141.66.pdf 21/04/2566 กองเภสัชกรรม
1915 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS145.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS145.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1916 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS142.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS142.66.pdf 21/04/2566 กองเภสัชกรรม
1917 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระ 166.1-66 ซื้อ 31 มี.ค.66.pdf 31/03/2566 พาลาธิการ
1918 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS148.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS148.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1919 จ้างซ่อมชุดปั้มน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 งาน ข้อมูลสาระ 118-66 จ้าง 15 พ.ค.66.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1920 ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง 2 รายการ ข้อมูลสาระ 193-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1921 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ข้อมูลสาระ 203-66 ซื้อ 15 พ.ค.66pdf.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1922 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS152.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS152.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1923 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์) 5 รายการ ข้อมูลสาระ 204-66 ซื้อ 15 พ.ค.66.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1924 ซื้อกรรไกรสแตนเลสทางการแพทย์ 3 อัน ข้อมูลสาระ ซ.93-66 ซื้อ 2 พ.ค.66.pdf 02/05/2566 พาลาธิการ
1925 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ 1 ชุด ข้อมูลสาระ ซ.90-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1926 ซื้อรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง 1 คัน ข้อมูลสาระ ซ.96-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1927 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS149.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS149.66.pdf 02/05/2566 กองเภสัชกรรม
1928 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS138.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS138.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
1929 ซื้อเครื่องมือแซะรากฟัน 2 อัน ข้อมูลสาระ ซ.97-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1930 ซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล 3 อัน ข้อมูลสาระ ซ.99-66 ซื้อ 29 พ.ค.66.pdf 29/05/2566 พาลาธิการ
1931 จ้างซ่อมชุดรับแขก 1 ชุด ข้อมูลสาระ 112-66 จ้าง 3 พ.ค.66.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
1932 จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติห้องผ่าตัด 1 งาน ข้อมูลสาระ 116-66 จ้าง 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1933 จ้างทำผ้าม่านห้องทำแผล 2 ชุด ข้อมูลสาระ 117-66 จ้าง 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1934 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศยานพาหนะ 1 คัน (ทบ.9662) ข้อมูลสาระ 119-66 จ้าง 15 พ.ค.66.pdf 15/05/2566 พาลาธิการ
1935 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS157.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS157.66.pdf 22/05/2566 กองเภสัชกรรม
1936 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1050.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1050.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1937 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1054.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1054.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1938 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1057.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1057.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
1939 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ข้อมูลสาระ 122.1-66 จ้าง 22 พ.ค.66.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1940 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 400x150 ซม. 1 รายการ ข้อมูลสาระ 122-66 จ้าง 22 พ.ค.66.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1941 ซื้อน้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระ 82.1-66 ซื้อ 9 ธ.ค.65.pdf 09/12/2565 พาลาธิการ
1942 OR124-66 OR124-7.pdf 24/04/2566 สป.สายแพทย์
1943 LB080-66 LB080-7.pdf 28/04/2566 สป.สายแพทย์
1944 LB079-66 LB079-7.pdf 28/04/2566 สป.สายแพทย์
1945 OR121-66 OR121-7.pdf 02/05/2566 สป.สายแพทย์
1946 OR119-66 OR119-7.pdf 02/05/2566 สป.สายแพทย์
1947 LB088-66 LB088-7.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1948 LB083-66 LB083-7.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1949 ER017-66 ER017-7.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1950 LB081-66 LB081-7.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1951 LB087-66 LB087-7.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1952 LB086-66 LB086-7.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1953 LB085-66 LB085-7.pdf 03/05/2566 สป.สายแพทย์
1954 ER024-66 ER024-7.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1955 ER025-66 ER025-7.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1956 DT013-66 DT013-7.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1957 PT010-66 PT010-7.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1958 EYE16-66 EYE016-7.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1959 WICU10-66 WICU010-7.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1960 DT014-66 DT014-7.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1961 LB084-66 LB084-7.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1962 LB082-66 LB082-7.pdf 08/05/2566 สป.สายแพทย์
1963 CS027-66 CS027-7.pdf 09/05/2566 สป.สายแพทย์
1964 OR120-66 OR120-7.pdf 11/05/2566 สป.สายแพทย์
1965 OPD005-66 OPD005-7.pdf 15/05/2566 สป.สายแพทย์
1966 CS028-66 CS028-7.pdf 15/05/2566 สป.สายแพทย์
1967 CS029-66 CS029-7.pdf 15/05/2566 สป.สายแพทย์
1968 OR126-66 OR126-7.pdf 18/05/2566 สป.สายแพทย์
1969 OR125-66 OR125-7.pdf 19/05/2566 สป.สายแพทย์
1970 PT009-66 PT009-7.pdf 22/05/2566 สป.สายแพทย์
1971 OR134-66 OR134-7.pdf 22/05/2566 สป.สายแพทย์
1972 OR128-66 OR128-7.pdf 23/05/2566 สป.สายแพทย์
1973 OR130-66 OR130-7.pdf 23/05/2566 สป.สายแพทย์
1974 OR131-66 OR131-7.pdf 23/05/2566 สป.สายแพทย์
1975 OR133-66 OR133-7.pdf 23/05/2566 สป.สายแพทย์
1976 CS030-66 CS030-7.pdf 24/05/2566 สป.สายแพทย์
1977 CS032-66 CS032-7.pdf 24/05/2566 สป.สายแพทย์
1978 LB089-66 LB089-7.pdf 25/05/2566 สป.สายแพทย์
1979 IC003-66 IC003-7.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
1980 LB098-66 LB098-7.pdf 25/05/2566 สป.สายแพทย์
1981 DT009-66 DT009-7.pdf 26/05/2566 สป.สายแพทย์
1982 OR136-66 OR136-7.pdf 26/05/2566 สป.สายแพทย์
1983 OR137-66 OR137-7.pdf 30/05/2566 สป.สายแพทย์
1984 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1058.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1058.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1985 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 192.1-66 น้ำมันเชื้อเพลิง.pdf 28/04/2566 พาลาธิการ
1986 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1063.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1063.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
1987 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 177-1-66 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf 12/04/2566 พาลาธิการ
1988 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1091.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1091.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1989 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1092.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1092.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1990 ซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสาระ 135.1-66 ซื้อ 27 ก.พ.66.pdf 27/02/2566 พาลาธิการ
1991 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 24 รายการ ข้อมูลสาระ 184.2-66 ซื้อ 20 เม.ย.66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1992 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 19 รายการ ประกาศ 184-66 ซื้อ 20 เม.ย.66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1993 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 19 รายการ ข้อมูลสาระ 184-66 ซื้อ 20 เม.ย.66.pdf 20/04/2566 พาลาธิการ
1994 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระ 193.1-66 ซื้อ 26 เม.ย.66.pdf 26/04/2566 พาลาธิการ
1995 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน 25 รายการ ข้อมูลสาระ 207.1-66 ซื้อ 22 พ.ค.66.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
1996 ซื้อ สป.สิ้นเปลืองเพื่อใช้ในสำนักงาน 118 รายการ ข้อมูลสาระ 202-66 ซื้อ 12 พ.ค.66.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
1997 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1094.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1094.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1998 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1096.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1096.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
1999 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1144.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1144.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2000 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1098.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1098.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
2001 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1100.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1100.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
2002 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1101.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1101.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
2003 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1102.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1102.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
2004 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1104.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1104.66.pdf 11/05/2566 กองเภสัชกรรม
2005 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1105.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1105.66.pdf 11/05/2566 กองเภสัชกรรม
2006 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0963.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0963.66.pdf 04/04/2566 กองเภสัชกรรม
2007 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1097.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1097.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
2008 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1103.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1103.66.pdf 11/05/2566 กองเภสัชกรรม
2009 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1106.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1106.66.pdf 11/05/2566 กองเภสัชกรรม
2010 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1109.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1109.66.pdf 12/05/2566 กองเภสัชกรรม
2011 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1111.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1111.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2012 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1117.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1117.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2013 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1121.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1121.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2014 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po0979.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา0979.66.pdf 12/04/2566 กองเภสัชกรรม
2015 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1022.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1022.66.pdf 26/04/2566 กองเภสัชกรรม
2016 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1107.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1107.66.pdf 12/05/2566 กองเภสัชกรรม
2017 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1108.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1108.66.pdf 12/05/2566 กองเภสัชกรรม
2018 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1115.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1115.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2019 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1118.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1118.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2020 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1119.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1119.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2021 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1124.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1124.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2022 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1122.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1122.66.pdf 16/05/2566 กองเภสัชกรรม
2023 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1043.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1043.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1099.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1099.66.pdf 10/05/2566 กองเภสัชกรรม
2025 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1110.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1110.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2026 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1114.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1114.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2027 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1125.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1125.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2028 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 18 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ 214-66 9 มิ.ย. 66.pdf 07/06/2566 พาลาธิการ
2029 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)6รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ 216-66 9 มิ.ย. 66.pdf 08/06/2566 พาลาธิการ
2030 จ้างซ่อมปรับปรุงติดตั้งหลังคาตึกอุบัติเหตุ อาคารหมายเลข 383/41 ข้อมูลสาระ 125-66 จ้าง 1 มิ.ย.66.pdf 01/06/2566 พาลาธิการ
2031 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 195-66 ซื้อน้ำยาซักผ้า.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2032 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1127.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1127.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2033 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1128.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1128.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2034 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1129.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1129.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2035 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1132.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1132.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2036 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1133.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1133.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2037 OR122-66 OR122-7.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
2038 OR135-66 OR135-7.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
2039 OPD006-66 OPD006-7.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
2040 ER026-66 ER026-7.pdf 06/06/2566 สป.สายแพทย์
2041 EYE019-66 EYE019-7.pdf 01/06/2566 สป.สายแพทย์
2042 LB099-66 LB099-7.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
2043 LB0101-66 LB101-7.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
2044 LB105-66 LB105-7.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
2045 LB106-66 LB106-7.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
2046 LB107-66 LB107-7.pdf 29/05/2566 สป.สายแพทย์
2047 CS031-66 CS031-7.pdf 07/06/2566 สป.สายแพทย์
2048 WICU011-66 WICU011-7.pdf 06/06/2566 สป.สายแพทย์
2049 PT011-66 PT011-7.pdf 12/06/2566 สป.สายแพทย์
2050 LB104-66 LB104-7.pdf 02/06/2566 สป.สายแพทย์
2051 CS033-66 CS033-7.pdf 22/06/2566 สป.สายแพทย์
2052 CS034-66 CS34-7.pdf 22/06/2566 สป.สายแพทย์
2053 DT016-66 DT016-7.pdf 09/06/2566 สป.สายแพทย์
2054 DT018-66 DT018-7.pdf 21/06/2566 สป.สายแพทย์
2055 OR139-66 OR139-7.pdf 15/06/2566 สป.สายแพทย์
2056 OR142-66 OR142-7.pdf 20/06/2566 สป.สายแพทย์
2057 OR140-66 OR140-7.pdf 09/06/2566 สป.สายแพทย์
2058 OR143-66 OR143-7.pdf 19/06/2566 สป.สายแพทย์
2059 OR141-66 OR141-7.pdf 09/06/2566 สป.สายแพทย์
2060 LB103-66 LB103-7.pdf 19/06/2566 สป.สายแพทย์
2061 LB108-66 LB108-7.pdf 09/06/2566 สป.สายแพทย์
2062 LB109-66 LB109-7.pdf 15/06/2566 สป.สายแพทย์
2063 DT017-66 DT017-7.pdf 27/06/2566 สป.สายแพทย์
2064 DT019-66 DT019-7.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2065 OR144-66 OR144-7.pdf 26/06/2566 สป.สายแพทย์
2066 LB110-66 LB110-7.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2067 DT020-66 DT020-7.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2068 OR129-66 OR129-7.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2069 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1113.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1113.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2070 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1140.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1140.66.pdf 19/05/2566 กองเภสัชกรรม
2071 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1143.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1143.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2072 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1147.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1147.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2073 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1149.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1149.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2074 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 210-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2075 ซื้อน้ำยาซักผ้า, น้ำยาทำความสะอาด 11 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 211-66 ซื้อน้ำยาซักผ้า.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2076 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ (งวด2/3) รุ่น KXO-80S 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ56.1-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
2077 จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ56-66 จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
2078 จ้างซ่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 115-1-66 จ้างซ่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า.pdf 08/05/2566 พาลาธิการ
2079 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 134-66 จ้างตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2080 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 116-1-66 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย.pdf 12/05/2566 พาลาธิการ
2081 ซื้อหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่ง 500 ชิ้น ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ105-66 ซื้อหน้ากากป้องกัน.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2082 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ 1 ก้อน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ104-66 ซื้อแบบเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2083 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา217.1-66.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2084 ซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 213-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2085 จ้างซ่อมเครื่องควบควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอัตโนมัติ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.58-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2086 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.106-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2087 ซื้ออุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 212-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2088 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1064.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1064.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
2089 จ้างติดตั้งระบบอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 144-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2090 จ้างเปลี่ยนชุดกรองระบบเติมอากาศอาคารหอผู้ป่วยใน 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 143-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2091 จ้างซ่อมกังหันวิดน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 142-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2092 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินภายในห้องทันตกรรม จำนวน 2 จุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 141-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2093 จ้างเปลี่ยนหลอด UV ในเครื่องกรองน้ำ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 140-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2094 จ้างรื้อถอนและติดตั้งตู้เก็บปราศจากเชื้อ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 139-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2095 จ้างซ่อมเครื่องซักผ้าขนาด50ปอนด์ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 138-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2096 จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ ครั้งที่2 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 127-66.pdf 06/06/2566 พาลาธิการ
2097 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์(งวด2/3) รุ่น SSA-660A 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.57.2-66.pdf 26/05/2566 พาลาธิการ
2098 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 123-66.pdf 26/05/2566 พาลาธิการ
2099 OR145-66 OR145-7.pdf 22/06/2566 สป.สายแพทย์
2100 OR148-66 OR148-7.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2101 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1071.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1071.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
2102 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1076.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1076.66.pdf 03/05/2566 กองเภสัชกรรม
2103 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1087.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1087.66.pdf 08/05/2566 กองเภสัชกรรม
2104 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1112.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1112.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2105 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1116.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1116.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2106 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1130.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1130.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2107 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1120.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1120.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2108 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 126.1-66 จ้างทำความสะอาด.pdf 01/06/2566 พาลาธิการ
2109 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1051.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1051.66.pdf 01/05/2566 กองเภสัชกรรม
2110 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1131.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1131.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2111 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1134.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1134.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2112 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po 1137.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1137.66.pdf 19/05/2566 กองเภสัชกรรม
2113 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1135.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1135.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2114 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1138.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1138.66.pdf 19/05/2566 กองเภสัชกรรม
2115 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1141.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1141.66.pdf 22/05/2566 กองเภสัชกรรม
2116 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1139.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1139.66.pdf 19/05/3109 กองเภสัชกรรม
2117 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1150.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1150.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2118 จ้างซ่อมเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจ 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ60-66 จ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2119 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1142.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1142.66.pdf 23/05/3109 กองเภสัชกรรม
2120 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1151.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1151.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2121 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดปุ่มกดลิฟต์ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 137-66 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดกดลิฟต์.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2122 จ้างเปลี่ยนสารกรองและไส้กรองผลิตน้ำดื่ม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 136-66 จ้างเปลี่ยนสารกรองและไส้กรองผลิตน้ำดื่ม.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2123 จ้างเปลี่ยนชุดกรองระบบระบายอากาศห้องแยกโรค 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 135-66 จ้างเปลี่ยนชุดกรองระบบระบายอากาศห้องแยกโรค.pdf 02/06/2566 พาลาธิการ
2124 EYE020-66 eye020-7.pdf 04/07/2566 สป.สายแพทย์
2125 CS037-66 CS037-7.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2126 DT015-66 DT015-7.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2127 OR138-66 OR138-7.pdf 28/06/2566 สป.สายแพทย์
2128 OR132-66 OR132-7.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2129 DT021-66 DT021-7.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2130 DT022-66 DT022-7.pdf 05/07/2566 สป.สายแพทย์
2131 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1153.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1153.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2132 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1146.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1146.66.pdf 23/05/3109 กองเภสัชกรรม
2133 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ.61-66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2134 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 13 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 223-66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2135 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 4 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 224-66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2136 ซื้อพัดลมขนาด 56 นิ้ว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 225-66.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2137 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1136.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1136.66.pdf 19/05/3109 กองเภสัชกรรม
2138 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1148.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1148.66.pdf 23/05/3109 กองเภสัชกรรม
2139 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1154.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1154.66.pdf 24/05/3109 กองเภสัชกรรม
2140 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1155.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1155.66.pdf 24/05/3109 กองเภสัชกรรม
2141 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1160.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1160.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2142 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1161.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1161.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2143 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1162.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1162.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2144 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1164.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1164.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2145 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1165.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1165.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2146 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1166.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1166.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2147 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1168.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1168.66.pdf 26/05/3109 กองเภสัชกรรม
2148 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS155.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาDS155.66.pdf 15/05/2566 กองเภสัชกรรม
2149 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1095.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1095.66.pdf 09/05/2566 กองเภสัชกรรม
2150 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1123.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1123.66.pdf 18/05/2566 กองเภสัชกรรม
2151 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1145.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1145.66.pdf 23/05/2566 กองเภสัชกรรม
2152 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1159.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1159.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2153 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1169.666 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1169.66.pdf 26/05/3109 กองเภสัชกรรม
2154 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1157.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1157.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2155 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1171.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1171.66.pdf 26/05/3109 กองเภสัชกรรม
2156 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1158.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1158.66.pdf 24/05/2566 กองเภสัชกรรม
2157 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1163.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1163.66.pdf 25/05/3109 กองเภสัชกรรม
2158 CS036-7 CS035-7.pdf 11/07/2566 สป.สายแพทย์
2159 PT012-66 PT012-7.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2160 OR154-66 OR154-7.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2161 OR153-66 OR153-7.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2162 LB112-66 LB112-7.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2163 LB113-66 LB113-7.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2164 LB111-66 LB111-7.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2165 LB114-66 LB114-7.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2166 LB118-66 LB118-7.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2167 LB121-66 LB121-7.pdf 12/07/2566 สป.สายแพทย์
2168 OR150-66 OR150-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2169 OR151-66 OR151-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2170 OR152-66 OR152-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2171 OR156-66 OR156-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2172 OR157-66 OR157-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2173 OR158-66 OR158-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2174 OR146-66 OR146-7.pdf 17/07/2566 สป.สายแพทย์
2175 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1170.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1170.66.pdf 26/05/3109 กองเภสัชกรรม
2176 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1234.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1234.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2177 จ้างติดตั้งสายนำสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา163-66.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2178 ซื้อชุดวงจรและสายช่วยหายใจ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.117-66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2179 จ้างติดตั้งลวดตะแกรงห้องขยะติดเชื้อ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา158-66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2180 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 คัน(ทบ.6058) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 157-66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2181 ซื้อก๊าซหุงต้ม 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 226-66.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2182 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 227-66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2183 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 218-66 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่อง.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2184 ซื้อก๊าซทางการแพทย์ 3 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 221-66 ซื้อก๊าซทางการแพทย์.pdf 29/06/2566 พาลาธิการ
2185 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบประปาในร้านอาหาร รพ.ค่ายฯ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 154-66 จ้างปรับปรุงระบบประปา.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2186 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 149-66 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2187 จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำประปาภายในตึกอุบัติเหตุ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 148-1-66 จ้าง.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2188 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1126.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1126.66.pdf 18/05/3109 กองเภสัชกรรม
2189 จ้างทำป้ายสำนักงาน (อะคริลิค) 1 ป้าย ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 148-66 จ้างทำป้ายสำนักงาน.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2190 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1174.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1174.66.pdf 29/05/3109 กองเภสัชกรรม
2191 จ้างซ่่อมเปลี่ยนระบบกรองน้ำ 4 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 121-66 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบกรองน้ำ 4 เครื่อง.pdf 22/05/2566 พาลาธิการ
2192 ซื้อเครื่องมือศัลยกรรมช่องปาก 5 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ108-66 ซื้อเครื่องมือศัลยกรรมช่องปาก.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2193 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1184.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1184.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2194 ซื้ออะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ112-66 ซื้ออะไหล่เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2195 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ109-66 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยา.pdf 19/06/2566 พาลาธิการ
2196 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลาย ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ107-66 ซื้อแบตให้ยาและสารละลาย.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2197 LB115-66 LB115-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2198 LB116-6 LB116-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2199 LB119-66 LB119-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2200 LB120-66 LB120-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2201 LB122-66 LB122-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2202 LB123-66 LB123-7.pdf 14/07/2566 สป.สายแพทย์
2203 OR160-66 OR160-7.pdf 07/07/2566 สป.สายแพทย์
2204 OR162-66 OR162-7.pdf 11/07/2566 สป.สายแพทย์
2205 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1179.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1179.66.pdf 30/05/3109 กองเภสัชกรรม
2206 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1237.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1237.66.pdf 12/06/3109 กองเภสัชกรรม
2207 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1176.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1176.66.pdf 30/05/2566 กองเภสัชกรรม
2208 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1177.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1177.66.pdf 30/05/2566 กองเภสัชกรรม
2209 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1182.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1182.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2210 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1238.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1238.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2211 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1183.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1183.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2212 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1240.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1240.66.pdf 09/06/3109 กองเภสัชกรรม
2213 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1187.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1187.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2214 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1242.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1242.66.pdf 12/06/3109 กองเภสัชกรรม
2215 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1188.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1188.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2216 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1189.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1189.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2217 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1247.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1247.66.pdf 12/06/3109 กองเภสัชกรรม
2218 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1191.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1191.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2219 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1250.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1250.66.pdf 13/06/3109 กองเภสัชกรรม
2220 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1195.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1195.66.pdf 01/06/2566 กองเภสัชกรรม
2221 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 151.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.DS151.66.pdf 02/05/3109 กองเภสัชกรรม
2222 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 150.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.DS150.66.pdf 02/05/3109 กองเภสัชกรรม
2223 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ 228-66 29 มิ.ย. 66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2224 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1167.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1167.66.pdf 25/05/2566 กองเภสัชกรรม
2225 จ้างซ่อมชุดรับแขกและเก้าอี้นั่ง 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 159-66 จ้าง 3 ก.ค. 66.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2226 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1246.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1246.66.pdf 12/06/2566 กองเภสัชกรรม
2227 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 163.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.DS163.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2228 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1259.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1259.66.pdf 15/06/2566 กองเภสัชกรรม
2229 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1300.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1300.66.pdf 26/06/2566 กองเภสัชกรรม
2230 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1378.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1378.66.pdf 11/07/2566 กองเภสัชกรรม
2231 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 160.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.DS160.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2232 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1277.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1277.66.pdf 21/06/2566 กองเภสัชกรรม
2233 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1175.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1175.66.pdf 30/05/2566 กองเภสัชกรรม
2234 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 154.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.DS154.66.pdf 12/05/3109 กองเภสัชกรรม
2235 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1045.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1045.66.pdf 28/04/2566 กองเภสัชกรรม
2236 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 234-66 ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย.pdf 12/07/2566 พาลาธิการ
2237 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 38 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 160-66 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 38.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2238 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ 1 งาน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 123-1-66 จ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุไฟไหม้.pdf 26/05/2566 พาลาธิการ
2239 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1185.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1185.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2240 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 156-66 จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2241 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 228.1-66 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf 03/07/2566 พาลาธิการ
2242 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1186.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1186.66.pdf 31/05/2566 กองเภสัชกรรม
2243 ซื้อพัดลมเพดานขนาด 56 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา229-66 ซื้อพัดลม 56 นิ้ว.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2244 ซื้อวัสดุไฟฟ้าซ่อมสำนักงาน 30 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 222-66.pdf 26/06/2566 พาลาธิการ
2245 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1181.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1181.66.pdf 30/05/3109 กองเภสัชกรรม
2246 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1197.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1197.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2247 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 248-66.pdf 24/07/2566 พาลาธิการ
2248 ซื้อวัสดุซ่อมสำนักงาน 34 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 244-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2249 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด 3 จุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 163.1-66.pdf 14/07/2566 พาลาธิการ
2250 ซื้อสติ๊กเกอร์ติดรายชื่อผู้ป่วย ขนาด 55x30 มม. 1 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 238-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2251 ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจ 2 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ.120-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2252 ซื้อน้ำยาขัดพื้น 4 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 236-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2253 ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น 1 เครื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 237-66.pdf 17/07/2566 พาลาธิการ
2254 จ้างทำป้ายจอดรถคนพิการ 2 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 162-66...pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2255 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1202.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1202.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2256 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1203.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1203.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2257 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1204.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1204.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2258 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1205.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1205.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2259 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1196.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1196.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2260 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1206.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1206.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2261 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1198.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1198.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2262 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1199.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1199.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2263 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1209.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1209.66.pdf 06/06/3109 กองเภสัชกรรม
2264 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ 2 ก้อน ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ119-66 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องช่วยหายใจ.pdf 14/07/2566 พาลาธิการ
2265 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์ (ชุดซ่อมโอริง) 1 ชุด ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ116-66 ซื้ออะไหล่เครื่องมือแพทย์.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2266 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์)8รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ 230-66 10 ก.ค. 66.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2267 ซื้อวงแหวนสำหรับใช้งานร่วมกับแว่นตาประคบอุ่น 5 กล่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ115-66 ซื้อวงแหวนที่ใช้รว่มกับแว่นตาประคบอุ่น.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2268 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 19 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อ 231-66 10 ก.ค. 66.pdf 10/07/2566 พาลาธิการ
2269 ซื้อถุงมือยางสังเคราะห์ (Nitrile) 6 กล่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ114-66 ซื้อถุงมือยาง.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2270 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1201.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1201.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2271 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส 2 เครื่อง (งวด1/3) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ62-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบแก๊ส.pdf 30/06/2566 พาลาธิการ
2272 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก 1 เครื่อง (งวด1/3) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ60-1-66 จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก.pdf 12/06/2566 พาลาธิการ
2273 จ้างทำความสะอาดอาคาร 2 หลัง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 112.1-66 จ้างทำความสะอาด.pdf 03/05/2566 พาลาธิการ
2274 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1211.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1211.66.pdf 06/06/3109 กองเภสัชกรรม
2275 จ้างสำเนาเอกสาร 8 รายการ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 126-1-66 จ้างสำเนาเอกสาร.pdf 01/06/2566 พาลาธิการ
2276 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา po 1212.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1212.66.pdf 06/06/3109 กองเภสัชกรรม
2277 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1207.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1207.66.pdf 02/06/2566 กองเภสัชกรรม
2278 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1214.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1214.66.pdf 06/06/2566 กองเภสัชกรรม
2279 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 158.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.DS158.66.pdf 22/05/3109 กองเภสัชกรรม
2280 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1215.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1215.66.pdf 06/06/2566 กองเภสัชกรรม
2281 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 165.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.DS165.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2282 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1216.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1216.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2283 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 166.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.DS166.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2284 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา Po1219.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1219.66.pdf 07/06/2566 กองเภสัชกรรม
2285 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 167.66 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.DS167.66.pdf 02/06/3109 กองเภสัชกรรม
2286 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา DS 169.66