pr
 covid19

  
p11
checkup
010961
011162

อ่านต่อ..
 20200528113254_IMG_9947-01ชุดแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ออกบริการตรวจรักษาพร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการ "ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19" โดยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและให้บริการทางการแพทย์ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ มียอดผู้รับบริการ 76 ราย โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 28 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
 S__18137166มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากเชื้อโควิด-19  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ของพลทหารในสังกัด กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่เดือดร้อนจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ในพื้นที่ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ และ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้เข้ามอบถุงยังชีพ สิ่งของ อุปโภค บริโภค เบื้องต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา วันที่ 1 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
 timeline_20200421_184412ดูแลสวัสดิการกำลังพลบ้านพักโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย คุณบุณยนุช  จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32  ได้กรุณามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักราชการ โดยมีพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านพักเขต 2 รพ.ค่ายฯ วันที่ 21 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_4758รับมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์รักษาระยะห่างทางสังคม  
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งฉากกั้นหน้าเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์  เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 วงเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) และ คุณผกาย  จุนทะเกาศลย์ วิทยากรระดับ 9 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ วันที่ 17 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_4700รับมอบ ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)
    พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กรุณาส่งมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ให้กับโรงพยาบาลค่ายสรุศักดิ์มนตรี โดยมี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ต่อไป วันที่ 15 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
IMG_4600 มอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield)
    พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย คุณบุณยนุช  จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32  ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และ หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) โดยมี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรุศักดิ์มนตรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป วันที่ 7 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_4217การจัดการความรู้เรื่องผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี และ พันเอกหญิง พรทิพา จันทร์ณรงค์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิธีการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่ตัวแทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ทาง มทภ.3 ได้กรุณาสนับสนุนวัตถุดิบ แอลกอฮอล์ 95% ทั้งหมด 100 ลิตร และได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับหน่วยทหารทั้งหมด 5 หน่วย ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, มทบ.32 ,ร้อย.ฝรพ.3, ศฝ.นศท.มทบ.32  และหน่วย ร.17 พัน.2  เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ต่อไป วันที่ 24 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_4078รับมอบรับมอบผลิตภัณฑ์เอทานอลเพื่อการสาธารณสุข 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ,หัวหน้ากองเภสัชกรรม รับมอบผลิตภัณฑ์เอทานอลเพื่อการสาธารณสุข  จากกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จำนวน 90 ลิตร เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณจากกระทรวงการคลัง  โดยกรมสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 20 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
95772 รับมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบหน้ากากอนามัย จากตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดลำปาง  เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดลำปาง  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 18 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
 timeline_20200317_102733รับมอบรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสนับสนุนการบริการทางการแพทย์    
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า จากตัวแทนกลุ่มครูสมาธิรุ่น 37 จังหวัดลำปาง มูลค่ารวม 29,800 บาท เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณกลุ่มครูสมาธิรุ่น 37 จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 17 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_3791วันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 7 มีนาคม  ครบรอบปีที่ 53  พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลของโรงพยาบาลและคนไข้ที่เสียชีวิตไป  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่   โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน  นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  6  มีนาคม 2563
อ่านต่อ..
 0019รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวัง covid-19
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วยงานเวชกรรมป้องกัน อบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังและการป้องกัน covid-19 ให้หน่วย ช.พัน4 ร้อย.4  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อให้กำลังพลได้ทราบถึงวิธีป้องกันตัวเอง รวมทั้งสาธิตวิธีล้างมือ และการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ สำหรับใช้งานในหน่วย วันที่ 4 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_3519ให้ความรู้การเฝ้าระวัง covid-19 ครูฝึกทหารใหม่ 
    พันเอก วศะ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วยงานเวชกรรมป้องกัน ร่วมพิธีเปิดการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1  พร้อมให้ความรู้การเฝ้าระวังและการป้องกัน covid-19 ให้แก่ครูฝึกทหารใหม่ โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน  พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ไว้ใช้ในภาระกิจต่อไป  วันที่ 4 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
 0021เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการ จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการตรวจวัดไข้ทุกท่านที่มารับบริการ รวมทั้งล้างมือด้วยเจลล้างมือ และต้องผ่านเข้า-ออก ตามช่องทางที่โรงพยาบาลกำหนด ดังนี้
1. กำหนดทางผ่านเข้า-ออกหน้าห้องฉุกเฉิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. กำหนดทางผ่านเข้า-ออก ประตูทางเข้าหลังตึก หน้าร้านพิกุล 
- ทางเข้าตั้งแต่เวลา 0800-1600 น.
- ทางออกตั้งแต่เวลา 0800-2000 น.
จึงเรียนมาให้ผู้รับบริการทุกท่านทราบโดยทั่วกัน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อ่านต่อ..
 timeline_20200225_110517บริจาคเงินสนับสนุนการบริการทางการแพทย์    
    พันเอก วศะ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเงินบริจาค จาก กรมสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จำนวน 8,888 บาท (แปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณกรมสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 25 มี.ค.2563 
อ่านต่อ..
 timeline_20200206_111356รณรงค์ป้องกันโรคโคโรนาไวรัสรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมรณรงค์ป้องกัน นำหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนแออัดในจังหวัดลำปาง และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ "โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในพื้นที่ชุมชน ขนส่งจังหวัดลำปาง ,ตลาดรัตน (เก๊าจาว) ,ตลาดหลักเมือง และตลาดรัษฏา ห้วงวันที่ 6-10  กุมภาพันธ์ 2563 
อ่านต่อ..
 timeline_20190913_173148รางวัลเลิศรัฐ ประเภทการบริการภาครัฐ โดยคณะกรรมการ ก.พ.ร.
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบโล่เกียรติยศ รางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการภาครัฐ ประจำปี 2562  ผลงาน " ใบรับรองแพทย์เกณฑ์ทหารโปร่งใส ด้วยระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) " เจ้าของผลงาน พันโท เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)    ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
 S__86622222รางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นกองทัพบก ประจำปี 2562  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบโล่เกียรติยศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ด้านหลักการ สาขาบริการภาครัฐ ในงาน " วันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 "  ผลงานโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคต้อหินอัจฉริยะ (Glucoma Checker)  เจ้าของผลงาน พันโท เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก วันที่ 5 กันยายน 2562  
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   อ่านประกาศ   

pr2

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1