pr

  
p11
checkup
010961
011162
200163
060163

อ่านต่อ..
 timeline_20200114_114129โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.32 เข้าร่วมกิจกรรม "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เป็นโครงการสร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟัน ครอบคลุมไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาวะทันตอนามัยของตนเอง ในโอกาสนี้ ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู่ว่าราชการจังหวัดลำปาง และส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่  14 มกราคม 2563
อ่านต่อ..
0114 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  มีการให้ความรู้เชิงปฏิบัติเรื่องการกู้ชีพ การแสดงบนเวที การวาดภาพระบายสี การร่วมแข่งขันเกมส์  ตลอดจนแจกของขวัญวันเด็กให้กับบุตรข้าราชการ และเด็กๆ ที่มาร่วมงานทุกคน โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  เป็นประธานเปิดงาน  ณ สนามศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยทหารและส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย  วันที่  11 มกราคม 2563
อ่านต่อ..
 0021

ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ให้การต้อนรับ  พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทราภา  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ของแพทยสภา  ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  16 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ..
129 ตรวจเยี่ยมและนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ 
    งานเวชกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก วศะ กสิวัฒน์ ,พันโท หญิง จิตรมาศ ช่วยหนู พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังผู้ป่วยเจ็บ  ในหน่วยฝึกทหารใหม่  ห้วงวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ดังนี้
- วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่   ร.17 ,ป.พัน17 ,ร.17 พัน.3 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองฯ จังหวัดพะเยา
- วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่  มทบ.37 ,ร.17 พัน.3 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
- วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.ร.7 จว.เชียงใหม่  ,ร.7 พัน.1 ,ป.พัน.7  จังหวัดเชียงใหม่  
อ่านต่อ..
 timeline_20191204_104317พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562 และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 89 รูป   โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   4 ธันวาคม 2562
อ่านต่อ..
0144 ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการเคลื้อนย้ายผู้ป่วย 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการเคลื้อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2562 โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเกิดเหตุอัคคีภัยภายในห้องพักผู้ป่วย หอผู้ป่วยอายุรกรรม  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของกำลังพล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งได้ฝึกซ้อมการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากงานมณฑลทหารบกที่ 32  ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง  และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  วันที่   20  พฤศจิกายน 2562  
อ่านต่อ..
timeline_20191120_171143 กิจกรรมเสนาสนเทศ  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  พันเอก วศะ กสิวัฒน์  จัดกิจกรรม " พัฒนาจิต เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งใจและกาย "  ให้กำลังพลของโรงพยาบาลทุกระดับ  ร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมและเจริญสมาธิ โดย พระครูบาสังเวียน ขันติธัมโม  เจ้าอาวาสวัดม่อนป่าพญาคำ จังหวัดลำปาง พร้อมรับการอบรมเรื่องระเบียบวินัย อุดมการณ์รักชาติและสถาบัน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุมอาคารกายภาพบำบัด  วันที่   20 พฤศจิกายน 2562  
อ่านต่อ..
0019 ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  
    พันเอก วศะ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สมทบทุนทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ ณ.วัดท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง ลำปาง โดยมี พลตรี สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เพื่อทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
อ่านต่อ..
 S__14311679_0มูลนิธิสิริวัฒนภักดีสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พลเอก วิจักขฐ์  สิริบรรสพ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  พลโท ชาญชัย  ติกขะปัญโญ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  พลตรี นิมิตร์  สะโมทาน รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดยทางมูลนิธิได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ มูลค่ารวม 3,692,000 บาท  ให้โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  สนับสนุนงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมษายน 2558  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการให้กับประชาชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง  ณ.ห้องสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก    วันที่ 29 ตุลาคม 2562
อ่านต่อ..
 timeline_20190927_104008กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธี "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ลานกิจกรรมมณฑลทหารบกที่ 32 และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณถนนสายลำปาง-งาว ด้านหน้าโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำสาธารณะบริเวณอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ชุมชนบ้านพักค่ายสุรศักดิ์มนตรี เขต 2  วันที่ 27 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
timeline_20190926_180930 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามนักเรียนพลเสนารักษ์     
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกภาคสนามในระดับหน่วย นักเรียนพลเสนารักษ์  หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์     ประเภท 8 สัปดาห์  รุ่นปี 2562  ที่ออกฝึกภาคสนาม การลำเลียงผู้ป่วยเจ็บทางยุทธวิธีในกลางวันและกลางคืน รวมทั้งการฝึกดำรงชีพในป่า ณ อ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง วันที่ 26 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
 timeline_20190923_190634ออกหน่วยแพทย์ฝังเข็มแบบจีนเคลื่อนที่  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน สนับสนุนพิธีมอบปั๊มน้ำให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านหล่ายห้องปุ๊สามัคคี  ตำบลสบปราบ ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ให้บริการคัดกรองผู้ป่วย ตรวจรักษาให้คำปรึกษาโรคทั่วไป และตรวจรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแบบจีน โดยมีพลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ,พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ข้าราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง วันที่ 23 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
 timeline_20190913_173148รางวัลเลิศรัฐ ประเภทการบริการภาครัฐ โดยคณะกรรมการ ก.พ.ร.
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบโล่เกียรติยศ รางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการภาครัฐ ประจำปี 2562  ผลงาน " ใบรับรองแพทย์เกณฑ์ทหารโปร่งใส ด้วยระบบตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) " เจ้าของผลงาน พันโท เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)    ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านต่อ..
 S__86622222รางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นกองทัพบก ประจำปี 2562  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี รับมอบโล่เกียรติยศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ด้านหลักการ สาขาบริการภาครัฐ ในงาน " วันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 "  ผลงานโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคต้อหินอัจฉริยะ (Glucoma Checker)  เจ้าของผลงาน พันโท เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์ จักษุแพทย์อนุสาขาโรคต้อหิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก วันที่ 5 กันยายน 2562  
อ่านต่อ..
pr1

 25

surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำแหน่งพนักงานบริการเวชภัณฑ์(กองเภสัช)  อ่านประกาศ 

pr2
ประกาศแผนการประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องลำไส้ระบบวีดีทัศน์ (Colomo Vedeoscope) 
1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดกล้องส่องลำไส้ระบบวีดีทัศน์ 

2. ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องลำไส้ระบบวีดีทัศน์ 

3. ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องส่องลำไส้ระบบวีดีทัศน์ 


ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1