หน้าหลัก arrow อ่านข่าวทั้งหมด arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow การตรวจร่างกายคนจำพวกที่ 4
การตรวจร่างกายคนจำพวกที่ 4

p11

 p2
P0
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สงสัยว่าตนมีโรคที่ขัดต่อการเข้าเป็นทหารกองประจำการ กองทัพบกจึงจัดให้มีการตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก   ๒๒   แห่ง ได้แก่.-

กองทัพภาคที่ ๑    
๑.รพ.พระมงกุฎเกล้า (กรุงเทพฯ), 
๒.รพ.อานันทมหิดล (ลพบุรี), 
๓.รพ.ค่ายธนะรัชต์ (ประจวบคีรีขันธ์)
๔.รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (นครนายก)
๕.รพ.ค่ายจักรพงษ์ (ปราจีนบุรี), 
๖.รพ.ค่ายสุรสีห์ (กาญจนบุรี), 
๗.รพ.ค่ายอดิศร (สระบุรี)
๘.รพ.ค่ายนวมินทราชินี (ชลบุรี)

กองทัพภาคที่ ๒          
๑.รพ.ค่ายสุรนารี (นครราชสีมา), 
๒.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี), 
๓.รพ.ค่ายประจักษ์-ศิลปาคม (อุดรธานี ), 
๔.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (สุรินทร์) 
๕.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (สกลนคร)

กองทัพภาคที่ ๓    
๑.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พิษณุโลก), 
๒.รพ.ค่ายจิรประวัติ (นครสวรรค์), 
๓.รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ลำปาง)
๔.รพ.ค่ายกาวิละ (เชียงใหม่)
๕. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช (เชียงราย)
๖. รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง (เพชรบูรณ์)

กองทัพภาคที่ ๔    
๑.รพ.ค่ายวชิราวุธ (นครศรีธรรมราช), 
๒.รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (สงขลา) 
๓.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (ปัตตานี)

ในการขอเข้ารับการตรวจร่างกายต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้.-
๑.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง  จำนวน ๒ ฉบับ
๒.รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป
๓.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนารับรองถูกต้อง  จำนวน ๒ ฉบับ
๔.ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง  จำนวน ๑ ฉบับ
๕.หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง  จำนวน ๑ ฉบับ
๖.หลักฐานแสดงการเจ็บป่วย(ถ้ามี) เช่น ฟิล์มเอกซเรย์ ผลการตรวจที่สำคัญ ประวัติการรักษา

หมายเหตุ : คนจำพวกที่ ๔ คือ บุคคลที่ทุพพลภาพหรือพิการ ตามตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และแก้ไขฉบับที่ ๗๕ และ ๗๖ พ.ศ.(๒๕๕๕)*

 P1
    บุคคลชายไทย อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ที่ได้รับหมายเรียกใบสำคัญ(แบบ สด.๙)หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) และต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารในปีนั้น ๆ ที่สงสัยว่าตนเองเป็นคนจำพวกที่๔ ให้ไปเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก ณ โรงพยาบาลทหารตามที่กองทัพบกกำหนด ทั้งนี้บุคคลดังกล่าว หากเป็นโรคตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗, กฎระทรวงโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติมฉบับที่ ๗๔/๒๕๔๐, ฉบับที่ ๗๕/๒๕๕๕, และ ฉบับที่ ๗๖/๒๕๕๕ นั้น และอาจจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีพิเศษ เช่น โรคหอบหืด ( Asthma ) จำเป็นต้องได้รับการตรวจยืนยันอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ หรือโรคลมชัก เข้ารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองใช้เวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ เป็นต้น ดังนั้นผู้เข้ารับการตรวจจำเป็นต้องเผื่อเวลาล่วงหน้าในการเข้ารับการตรวจพิเศษด้วย ทั้งนี้ให้ประสานรายละเอียดกับ รพ.ทหารในสังกัดกองทัพบกที่ผู้รับบริการสะดวกได้และค่าบริการในการตรวจร่างกายไม่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ใดๆให้ผู้รับการตรวจเตรียมค่าใช้จ่ายในการตรวจพิเศษ (ถ้ามี) ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยืนคำขอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

 P2

สามารถตรวจสอบจากคู่มือประชาชน (อ้างอิงจาก เอกสารฉบับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ) >> http://www.info.go.th/

<Previous   Next>