หน้าหลัก arrow ข้อมูล arrow เอกสาร QMR ทั้งหมด
เอกสาร QMR ทั้งหมด

qmr 

 h1 h2
1.เครื่องมือคุณภาพ1.วิสัยทัศน์ พันธกิจโรงพยาบาล
2.Gap Simple2.ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
3.Patient Sifety Goals Simple73.แผนปฏิบัติการหลักของโรงพยาบาล
4.HA_Update_20114.การบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
5.HAhphStandardF85.ตัวชี้วัดของโรงพยาบาล
6.HAOverallScoring2008Ver26.ตัวอย่างตอนที่ 4_110518
7.Scoring_Guideline_2011_V47.ตัวอย่าง Clinical Tracer Hightlight 110608
8.เครื่องมือสำหรับPCT-การประเมินตนเอง8.SA2011(Oct10)Ver2.1_110617
 9.New form Unit Profile_Service Profile
  CLT_110608
  
h3 h4
1.SPA III1.SA Clinical Tracer Guide
2.SPA Part II2.SA Clinical Tracer
  
 h5 h6
1.ใบส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์1.แบบรายงานการได้รับอุบัติเหตุ
2.สัญญาจ้างลูกจ้าง 
3.ตัวอย่างสัญญาจ้างลูกจ้าง 
4.สัญญาค้ำประกันลูกจ้าง

 เอกสารทั่วไป (ต่อ)

5.ตัวอย่างสัญญาค้ำประกันลูกจ้าง 12. ใบลาพักผ่อนประจำปี
6.ใบสมัครงาน 13. ใบลากิจ
7.ใบส่งซ่อม สป.สายส่งกำลัง 14. ใบลาป่วย
8.รูปแบบหนังสือภายนอก 15. ใบลาคลอดบุตร
9.รูปแบบใบบันทึกข้อความ (word) 16. เอกสารการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ประกันตน
10.แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 17. หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพผู้ประกันตน
11.แบบประเมินการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 18รายการตรวจสุขภาพผู้ประกันตน
  
  
 h7 h7
 1.ใบร้องเรียน 17.รายงานผลการติดตามงานประจำปี
 2.ใบขอแก้ไขและป้องกันCAR-PAR Form 18.แผนปฏิบัติการ
 3.คู่มือคุณภาพ 19.แม่แบบเอกสารคุณภาพระดับ3-4
 4.ระเบียบปฏิบัติงาน 20.รายงานระเบียบปฏิบัติงาน
 5.บันทึกการแก้ไขระเบียบปฏิบัติงาน 21.รายการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ
 6.วิธีปฏิบัติงาน 22.รายการทำลายบันทึกคุณภาพ
 7.บันทึกการแก้ไขวิธีปฏิบัติงาน 23.แผนการติดตามคุณภาพภายใน
 8.คู่มือปฏิบัติงาน 24.ใบแจ้งการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 9.บันทึกการแก้ไขคู่มือปฏิบัติงาน 25.ใบรายงานการตรวจติดตามภายใน
 10.ใบขอดำเนินการทางด้านเอกสาร(DAR) 26.Observation Report
 11.ใบขอขึ้นทะเบียนและแก้ไขเอกสาร 27.รายงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 12.บัญชีแม่บท 28.ใบรายงานเหตุการณ์สำคัญ
 13.วัตถุประสงค์คุณภาพ รพ. 29.รายงานบริหารความเสี่ยง 1เดือน
 14.ดัชนีวัดคุณภาพ รพ. 30.ตารางบันทึกใบNCR
 15.สูตรดัชนีวัดคุณภาพ รพ. 31.บัญชีการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 16.แผนงานประจำปี 

 เครื่องมือคุณภาพ ปี59 (VDO)

 
 1. HA ร้อยผลึก 011 Clinical Tracer       
 2. HA_การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล_โดยอาจารย์โกเมธ  
 3. HA_ผลงานองค์กร สะท้อนตามมาตรฐาน (ตอนที่ IV) 
 4. HA_สื่อการเรียนรู้ 12 กิจกรรมทบทวน สรพ 
 5. HA_สื่อการเรียนรู้ 12 กิจกรรมทบทวน สรพ 
 

<Previous