หน้าหลัก arrow ทำเนียบผู้อำนวยการ arrow ทำเนียบผู้อำนวยการ
ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ 

    
     พ . ศ . 2445 - 2468 ไม่ปรากฎแน่ชัดว่ามีผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วย

     พ . ศ . 2468 - 2470 ขุนวินิจเวชการ


     พ . ศ . 2470 - 2472 ขุนวิบูลย์แพทยภรณ์

     พ . ศ . 2472 - 2475 หลวงประกอบไวทยกิจ

     พ . ศ . 2475 - 2478 หลวงกิจเวชลือชา

     พ . ศ . 2478 - 2483 ร้อยโท ทวน บุญนิยม

     พ . ศ . 2483 - 2486 ร้อยตรี กนก รัตนัย

     พ . ศ . 2486 - 2489 ร้อยตรี เสน่ห์ บุญประเสริฐ

     พ . ศ . 2489 - 2492 ร้อยตรี วิบูลย์ ปิยภัทร

     พ . ศ . 2492 - 2493 ร้อยตรี นรินทร์ มรกต

     พ . ศ . 2493 - 2494 ร้อยโท พูลสวัสดิ์ วัฒนะพงศ์

     พ . ศ . 2494 - 2496 ร้อยโท เชาว์ แพรสีเขียว

     พ . ศ . 2496 - 2497 ร้อยเอก กำธร กาญจนรัตน์

     พ . ศ . 2497 - 2498 พันตรี ขุนวิบูลย์ แพทยาคม

     พ . ศ . 2498 - 2499 พันตรี ชาตรี เขียวขจี

     พ . ศ . 2499 - 2507 พันโท ขุนวิบูลย์ แพทยาคม

     พ . ศ . 2507 - 2509 พันเอก ประสิทธ์ ทรงสวัสดิ์

     พ . ศ . 2509 - 2510 พันเอก จำเนียร วงศ์โสภา

     พ . ศ . 2510 - 2514 พันเอก แย้ม จันทรัตน์

     พ . ศ . 2514 - 2525 พันเอก โชติ แสงจำนง

     พ . ศ . 2525 - 2528 พันเอก นิพนธ์ วิทยาวุฑฒิกุล

     พ . ศ . 2529 - 2545 พันเอกมงคล จิวะสันติการ

     พ . ศ . 2545 - 2548 พันเอกนิวัฒน์ บุญยืน

     พ . ศ . 2548 - 2551 พันเอกสิทธิชัย จิตสมจินต์

     พ . ศ . 2551 - 2556 พันเอกวุฒิไชย อิศระ

     พ . ศ . 2556 - 2558 พันเอกอนุรัฐ  ตันติจารุกร

     พ . ศ . 2558 - 2561 พันเอกณัฐนนท์  ภุคุกะ 

     พ . ศ . 2561 - ปัจจุบัน พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี