หน้าหลัก arrow ข่าวเก่า arrow เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์ติดต่อภายใน

กอง,แผนก

ภายใน

เบอร์กลาง

๐๕๔-๘๓๙๓๐๕

แฟกซ์

๐๕๔-๘๓๙๓๑๐

ตู้กลาง(โอเปอร์เตอร์)

ห้องสื่อสาร

๑๐๐๐


กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก

๑๑๐๐

ห้อง E.R

๑๑๑๑

หน. ห้อง E.R.

๑๑๑๒

ห้องส่องกระเพาะ

๑๑๑๓

ศูนย์แปลพยาบาล

๑๑๑๔

บริการต้อนรับ

๑๑๑๕

ศูนย์ผู้ป่วยใน

๑๑๑๖

ห้องทะเบียนการแพทย์

๑๑๒๐

๑๑๒๑

ห้องสถิติเวชระเบียน

๑๑๒๒

ห้องประกันสังคม

๑๑๒๓

ห้องประกันสุขภาพถ้วนหน้า

๑๑๒๔

จุดคัดแยกผู้ป่วย

๑๑๒๕

แผนกพยาธิวิทยา

๑๑๓๐

๑๑๓๑

หน.แผนกพยาธิวิทยา

๑๑๓๒

แผนกรังสีกรรม

๑๑๔๐

หน.แผนกรังสี

๑๑๔๑

ห้องอุลตร้าซาว์ด

๑๑๔๒

กองศัลยกรรม ห้องผ่าตัด (O.R)

๑๑๕๐

๑๑๕๑

ห้องทำลายเชื้อ (C.M.S)

๑๑๕๒

กองเภสัชกรรม

๑๑๖๐

หน.กองเภสัชกรรม

๑๑๖๑

เภสัชกรรม

๑๑๖๒

ห้องจ่ายยา

๑๑๖๓

ห้องผลิตน้ำดื่ม

๑๑๖๔

คลังยากองเภสัชกรรม

๑๑๖๕

กองทันตกรรม

๑๒๓๐

หน,กองทันตกรรม

๑๒๓๑

ทันตกรรม

๑๒๓๒

ห้องสมุด

๑๒๔๐

ห้องไตเทียม

๑๒๒๐

ห้องผู้ป่วยอาการหนัก

๑๒๒๑

หน.ห้องผู้ป่วยอาการหนัก

๑๒๒๒

ห้องพิเศษ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๑

๑๒๐๑

ห้องพิเศษ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒

๑๒๐๒

ห้องพิเศษ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๓

๑๒๐๓

ห้องพิเศษ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๕

๑๒๐๔

ห้องพิเศษ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๖

๑๒๐๕

ห้องพิเศษ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๗

๑๒๐๖

เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องพิเศษชั้น ๒

๑๒๒๓

สำนักงานแพทย์ตึกอุบัติเหตุ  ๑

๑๒๔๐

๑๒๔๑

สำนักงานแพทย์ตึกอุบัติเหตุ  ๒ (ข้างลิฟท์)

๑๒๔๒

๑๒๔๓

๑๒๔๔

หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๓

๑๓๑๑

หน.หอผู้ป่วยพิเศษ

๑๓๑๒

ห้องพิเศษ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๑

๑๓๐๑

ห้องพิเศษ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒

๑๓๐๒

ห้องพิเศษ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓

๑๓๐๓

ห้องพิเศษ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๕

๑๓๐๔

ห้องพิเศษ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๖

๑๓๐๕

ห้องพิเศษ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๗

๑๓๐๖

ห้องพิเศษ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘

๑๓๐๗

ห้องพิเศษ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๙

๑๓๐๘

ห้องพิเศษ ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๐

๑๓๐๙

ห้องพัก ชั้น ๓

๑๓๒๐

หอผู้ป่วยฝังเข็ม

๒๑๑๑

หน.หอผู้ป่วย

๒๑๑๒

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๑

๒๑๐๑

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๒

๒๑๐๒

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๓

๒๑๐๓

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๔

๒๑๐๔

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๕

๒๑๐๕

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๖

๒๑๐๖

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๗

๒๑๐๗

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๘

๒๑๐๘

บริการญาติผู้ป่วยห้องรวม

๒๑๑๐

๒๑๑๙

หอผู้ป่วยรวม

๔๑๑๑

หน.หอผู้ป่วย

๔๑๑๒

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๑

๔๑๐๑

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๒

๔๑๐๒

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๓

๔๑๐๓

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๔

๔๑๐๔

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๕

๔๑๐๕

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๖

๔๑๐๖

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๗

๔๑๐๗

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ห้อง ๑๐๘

๔๑๐๘

บริการญาติผู้ป่วยห้องรวม

๔๑๑๐

ห้องสลายนิ่ว

๔๑๑๙

กอง,แผนก

ภายใน

หอสูตินารีเวชฯ

๕๑๑๑

หน.หอสูติฯ

๕๑๑๒

ห้องพิเศษ หอสูติ ห้อง ๑๐๑

๕๑๐๑

ห้องพิเศษ หอสูติ ห้อง ๑๐๒

๕๑๐๒

ห้องพิเศษ หอสูติ ห้อง ๑๐๓

๕๑๐๓

ห้องพิเศษ หอสูติ ห้อง ๑๐๔

๕๑๐๔

ห้องพิเศษ หอสูติ ห้อง ๑๐๕

๕๑๐๕

ห้องพิเศษ หอสูติ ห้อง ๑๐๖

๕๑๐๖

ห้องพิเศษ หอสูติ ห้อง ๑๐๗

๕๑๐๗

<Previous   Next>