กิจกรรมเสนาสนเทศ
 9กิจกรรมเสนาสนเทศ  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  จัดอบรมเสนาสนเทศ  ให้กำลังพลของโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเน้นย้ำให้แผนกฝ่าย และกำลังพลปฏิบัติงานในหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมรับการอบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดอง ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดการเสนาสนเทศเป็น 2 รอบ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2563
 9
 8
 11
 7
 12
 6
 5
 2
 
 
 
 
<Previous