กิจกรรมเสนาสนเทศ
timeline_20191120_171143 กิจกรรมเสนาสนเทศ  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  พันเอก วศะ กสิวัฒน์  จัดกิจกรรม " พัฒนาจิต เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งใจและกาย "  ให้กำลังพลของโรงพยาบาลทุกระดับ  ร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรมและเจริญสมาธิ โดย พระครูบาสังเวียน ขันติธัมโม  เจ้าอาวาสวัดม่อนป่าพญาคำ จังหวัดลำปาง พร้อมรับการอบรมเรื่องระเบียบวินัย อุดมการณ์รักชาติและสถาบัน  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุมอาคารกายภาพบำบัด  วันที่   20 พฤศจิกายน 2562  
 timeline_20191120_170508
 timeline_20191120_171153
 timeline_20191120_171050
 timeline_20191120_171129
 timeline_20191120_171131
 timeline_20191120_171143
 
 
 
 
<Previous   Next>