pr
 covid19

dental
p11
checkup
020963

อ่านต่อ..
 31ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ให้การต้อนรับ  พลตรีหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทราภา  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ของแพทยสภา  ในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่  24 พฤศจิกายน 2563   
อ่านต่อ..
 17ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย  
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดย พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผนป้องกันอัคคีภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ประจำปี 2563   ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ  ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรและช่วยควบคุมการฝึกซ้อม ตลอดห้วงวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563  
อ่านต่อ..
 7บรรยายวิชาการ "Hyperthyroidism"   
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   จัดบรรยายวิชาการเพิ่มพูนความรู้ให้ แพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล  หัวข้อ  "Hyperthyroidism" โดยมี อาจารย์ แพทย์หญิง ศุภวรรณ บูรณพิร อาจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุม 2 วันที่  11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ..
DSC_6126 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 2563  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 2563  โดยมี พันเอกหญิง ฉัตรสุดา จิตสมจินต์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ถามตอบปัญหาสุขภาพผู้มารับบริการ รวมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเอง ณ ลานเกียรติยศ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 21 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
 timeline_20201015_123738พิธีปิดการฝึกปฏิบัติงานนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์      
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  โดย  พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี เป็นประธานปิดการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบประกาศนียบัตรการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 10 นาย ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จนสำเร็จการฝึกปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
 timeline_20201012_090701วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 20 รูป  และพิธีต่อเนื่องสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32   เป็นประธาน ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่   12 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
 9กิจกรรมเสนาสนเทศ  
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  จัดอบรมเสนาสนเทศ  ให้กำลังพลของโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเน้นย้ำให้แผนกฝ่าย และกำลังพลปฏิบัติงานในหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมรับการอบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดอง ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดการเสนาสนเทศเป็น 2 รอบ ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
 DSC_4542วันคล้ายวันพิราลัยพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
    พันเอกอรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  นำกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและกล่าวสดุดีเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยของ พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย และผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง  วันที่ 5 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ..
 5โครงการ Surasak  Green & Clean Hospital
    พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานเปิดงาน "รณรงค์โครงการ Surasak  Green & Clean Hospital"   โดยมี พันเอกหญิงหนึ่งฤทัย  มหายศนันท์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล นำกำลังพลโรงพยาบาล เดินรณรงค์กิจกรรมตามหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของตน    วันที่  16 กันยายน 2563 
อ่านต่อ..
s1 โรงพยาบาลที่ผลการปฏิบติเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
    พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก มอบรางวัลแก่ผู้บังคับหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  รางวัล "โรงพยาบาลกองทัพบกที่ผลการปฏิบติที่เป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพ" ณ กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก
อ่านต่อ..
 DSC_2491เยี่ยมผู้ป่วยประกันตนในสถานพยาบาล 
    พันเอก  อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี   ให้การต้อนรับประกันสังคมจังหวัดลำปางและคณะ  เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันตนตามโครงการประกันสังคม ที่เข้าพักรักษาตัว ณ สถานพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาประกันสังคม  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้ป่วยประกันตนที่พำนักรักษาในหน่วยสถานพยาบาลโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี    วันที่  3 กันยายน 2563 
อ่านต่อ..
 2962020_8มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2563 แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ..
 IMG_3791วันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 7 มีนาคม  ครบรอบปีที่ 53  พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลของโรงพยาบาลและคนไข้ที่เสียชีวิตไป  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่   โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน  นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  6  มีนาคม 2563
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ปฏิบัติงานแผนกแพทย์ทางเลือก)      จำนวน 2 ตำแหน่ง     อ่านประกาศ  
2. ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานโรงผลิตน้ำดื่ม)      จำนวน 1 ตำแหน่ง     อ่านประกาศ  
3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ และ พนักงานไฟฟ้า ชั้น 1 (ปฏิบัติงานกองเภสัชกรรม)   โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จำนวน 3 ตำแหน่ง     อ่านประกาศ  

pr2

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1