pr
 covid19

  
p11
checkup
010961
011162

อ่านต่อ..
2020_16.7.3 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัย รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบตัววัดเพื่อพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง  ณ วัดห้วยฟ้าหลั่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  วันที่ 3 กรกฏาคม 2563  
อ่านต่อ..
 2962020_8มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563   
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดีและที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปี 2563 แบ่งเป็นประเภททุนเรียนดี และทุนสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
อ่านต่อ..
 IMG_0962โครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค" 
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี พร้อมงานเวชกรรมป้องกัน จัดทำโครงการ "ค่ายสุรศักดิ์มนตรีและชุมชน ปลอดยุง ปลอดโรค"  รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างความตระหนักให้กับกำลังพลและครอบครัว ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตัดวงจรการเจริญเติบโต และกระตุ้นให้หมั่นสำรวจ เก็บบ้าน เก็บขยะ จัดการสิ่งแวดล้อมมิให้มีแหล่งน้ำขัง  บริเวณชุมชนบ้านพักกำลังพล มทบ.32 (เขต 1) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_0859รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลฯ     
   พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ บริจาคโดยคุณ ไพศาล คุณเบญจมาศ  วุฒิศิริศาสตร์  ร้านยนต์ศิลป์ ลำปาง ประกอบด้วยเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องผลิตอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง  รวมมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ร้านยนต์ศิลป์ ลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_0851บริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  รับมอบเงินบริจาค จากคุณพงศ์ธาดา คุณอนุศรา  กมลประภาสวัสดิ์  ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณ ห้างทองไทยสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
อ่านต่อ..
 20200528113254_IMG_9947-01ชุดแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ออกบริการตรวจรักษาพร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการ "ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19" โดยได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและให้บริการทางการแพทย์ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ มียอดผู้รับบริการ 76 ราย โดยมี พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วันที่ 28 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
 S__18137166มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากเชื้อโควิด-19  
    พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ของพลทหารในสังกัด กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่เดือดร้อนจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ในพื้นที่ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ และ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้เข้ามอบถุงยังชีพ สิ่งของ อุปโภค บริโภค เบื้องต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา วันที่ 1 พฤศภาคม 2563 
อ่านต่อ..
 timeline_20200421_184412ดูแลสวัสดิการกำลังพลบ้านพักโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย คุณบุณยนุช  จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32  ได้กรุณามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักราชการ โดยมีพันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนบ้านพักเขต 2 รพ.ค่ายฯ วันที่ 21 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_4758รับมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์รักษาระยะห่างทางสังคม  
    พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี รับมอบเงินสนับสนุนการติดตั้งฉากกั้นหน้าเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์  เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 วงเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) และ คุณผกาย  จุนทะเกาศลย์ วิทยากรระดับ 9 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ  เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ วันที่ 17 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_4700รับมอบ ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)
    พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กรุณาส่งมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ให้กับโรงพยาบาลค่ายสรุศักดิ์มนตรี โดยมี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ต่อไป วันที่ 15 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
IMG_4600 มอบหน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield)
    พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย คุณบุณยนุช  จุฬากุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32  ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า และ หน้ากากป้องกันละอองฝอย (Face Shield) โดยมี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรุศักดิ์มนตรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป วันที่ 7 เมษายน 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_4217การจัดการความรู้เรื่องผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ
    โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี และ พันเอกหญิง พรทิพา จันทร์ณรงค์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิธีการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่ตัวแทนหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ทาง มทภ.3 ได้กรุณาสนับสนุนวัตถุดิบ แอลกอฮอล์ 95% ทั้งหมด 100 ลิตร และได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับหน่วยทหารทั้งหมด 5 หน่วย ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, มทบ.32 ,ร้อย.ฝรพ.3, ศฝ.นศท.มทบ.32  และหน่วย ร.17 พัน.2  เพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19) ต่อไป วันที่ 24 มีนาคม 2563 
อ่านต่อ..
 IMG_3791วันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  วันที่ 7 มีนาคม  ครบรอบปีที่ 53  พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดทำบุญใหญ่ พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลของโรงพยาบาลและคนไข้ที่เสียชีวิตไป  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน กำลังพลและเจ้าหน้าที่   โดยมี พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธาน  นอกจากนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  วันที่  6  มีนาคม 2563
อ่านต่อ..
pr1

 surasak

 dm

checkup

อ่านต่อ..

ข่าวรับสมัครงาน 
1. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ (แผนกตรวจสุขภาพ) โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จำนวน 1 ตำแหน่ง  อ่านประกาศ 
2. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จำนวน 2 ตำแหน่ง   อ่านประกาศ   
3. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ชั้น 4 (งานเขียนโปรแกรมภาษา Java) โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี  จำนวน 1 ตำแหน่ง     อ่านประกาศ   

pr2

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่งานก่อสร้าง

 1. งาน CS 6. งาน IC 11. งาน PT
 2. งาน DT 7. งาน LB 12. งาน WICU
 3. งาน ER 8. งาน ND 13. งาน GY
 4. งาน HP 9. งาน OR 14. งาน EYE
 5. งาน MW 10. งาน DS 

ประกาศเผยแพร่งานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มิใช่งานก่อสร้าง

2. ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

3. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

     gpf1